Dzisiaj jest środa 21 października 2020 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
W poszukiwaniu dobra - rozmowa z ks. prałatem Janem Szubką
Z sesji Rady Gminy
Listy do Redakcji
Góra Grosza
Naprzeciw oczekiwaniom młodzieży
Temat miesiąca
Złote Gody na osiem par
Bezpieczna gmina
Chodnik na gwiazdkę
Mieszkańcy naszej gminy
Nie tylko przy sztandarze - rozmowa z por. Feliksem Dudkiem
Wszystkiego dobrego dla Pani Zofii! - Jubilatka ukończyła 100 lat
Przyszli wolontariusze
Medice cura te ipsum - myśli pod koniec roku
Z Bliznego do Ameryki
Kultura | Sport
Gmina dla skate-ów
Mikołaj w przedszkolu
Muzyka Jedwabnego Szlaku
"Penelopa" podbija stolicę
Teatrzyk od Mikołaja
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 12/2004

Z sesji Rady Gminy

XXIII sesja Rady Gminy odbyła się 25 listopada br. Uczestniczyło w niej 15 radnych, czyli pełen skład Rady.

Tradycyjnie, pierwszy punkt obrad wypełniły sprawozdania Przewodniczącego i Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Maciej Gąsowski poinformował m.in., że otrzymał pismo podpisane przez 235 mieszkańców dotyczące wybudowania Domu Kultury w Starych Babicach. Otrzymał również od Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" Sp. z o.o. projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Stare Babice na lata 2005-2007, projekt ten przekazał radnym w celu wypracowania opinii przez Komisję Gospodarczo-Finansową.
Wśród spraw przedstawionych przez Wójta na uwagę zasługują m.in. udział w spotkaniu z Andrzejem Urbańskim, wiceprezydentem m.st. Warszawy, na którym poruszono m.in. problematykę związaną z funkcjonowaniem komunikacji publicznej. Wspólnie ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójtem Gminy Izabelin, uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PKN Orlen, którego celem było omówienie sposobów ograniczenia zagrożenia wynikającego z funkcjonowania bazy paliwowej w Mościskach oraz transportu paliwa z tej bazy. Wójt brał również udział w naradzie technicznej poświęconej problemom związanym z projektowaniem drogi gminnej przy planowanym pasażu handlowo-usługowym od Rynku do ulicy Kresowej.
Następnie Wójt odczytał oświadczenie w sprawie spółki "Eko - Babice". Treść oświadczenia publikowaliśmy w poprzednim numerze GB.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Janusz Śliżewski poinformował m.in., że w roku 2005 projektowane jest utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zielonkach.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stare Babice. Plan omówiła z-ca wójta Jolanta Stępniak. Poinformowała m.in., że nad projektem pracowały 3 grupy robocze - tzw. zespoły problemowe. W ramach prac grup roboczych i spotkań z mieszkańcami w Borzęcinie i Babicach zgłaszano uwagi do projektu PRL. Program obejmuje 11 zadań. Obligatoryjne do realizacji są zadania na lata 2004-2006, zaś te przewidziane na lata 2007-2013 mogą być aktualizowane w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy.
Kolejne uchwały podjęte przez radnych dotyczyły stawek podatku od: środków transportowych, od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, od posiadania psów oraz wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Wszystkie wymienione stawki podatkowe zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Warto zwrócić uwagę, że Minister Finansów na 2005 r. podniósł średnio o 3,2% górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2004.
Od podatku od nieruchomości dodatkowo zwolnione zostały: grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez Powiatową Komendę Policji w Starych Babicach oraz grunty, budynki i budowle w części wykorzystywane w zakresie sportu i rekreacji (wypożyczalnie rowerów, siłownie, gry zespołowe oraz tenis ziemny i golf) oraz w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej - przedszkola.
Następnie podjęto uchwały w sprawie najmu niezabudowanej nieruchomości nr ew. 228/2 położonej w Kwirynowie oraz zabudowanej nieruchomości nr ew. 626/6 położonej w Borzęcinie Dużym. Pierwsza nieruchomość powstała w wyniku scalenia gruntów we wsi Kwirynów i stanowiła część ul. Modrzewiowej. Właściciele działki przylegającej do tej nieruchomości wystąpili do gminy z wnioskiem o wynajem pasa gruntów. Druga uchwała dotyczy nieruchomości w Borzęcinie Dużym, którą od kilku lat wynajmuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus Familiaris". Poprzednia umowa najmu wygasa z końcem bieżącego roku i została przedłużona na okres powyżej 3 lat.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2004. Jak poinformowała skarbnik gminy Teresa Leszczyńska, gmina otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 29.880 zł przeznaczoną na pomoc społeczną: świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. O kwotę tę zostaną zwiększone zarówno dochody i wydatki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między działami bądś rozdziałami. W dalszej części sesji zajęto się rozpatrzeniem skargi radnego Tadeusza Chudeckiego złożonej do Wojewody Mazowieckiego, która dotyczyła nierealizowania przez Wójta Gminy Stare Babice uchwały Nr X1/70/03 z dnia 30 października 2003r. zobowiązującej go do składania sprawozdań z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice". Rada Gminy stwierdziła, że informacja zawarta w skardze jest nieprawdziwa. Wójt udziela Radnym informacji z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego i przedstawia kwartalne wyniki finansowe.
Pod koniec obrad był czas na interpelacje, zapytania radnych. Tym razem żadnych nie zgłoszono.
Ostatnim punktem obrad XXIII sesji RG były wolne wnioski i informacje. Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie publiczność może zadawać pytania. Zgodnie ze Statutem Gminy mają one dotyczyć aktualnych problemów gminy czy być zadawane w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Rada Gminy nie rozpatruje indywidualnych spraw. Poruszano tutaj m.in. sprawę odwodnienia ul. Osiedlowej, odśnieżania chodników i zimowego utrzymania dróg oraz planowanego ciągu komunikacyjnego Most Północny, który ma przebiegać przez rezerwat Łosiowe Błota i przecinać Blizne Łaszczyńskiego.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy