Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Zima, zima, zima... - co mówią meteorolodzy?
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany siedziby starostwa
Skarby trzeba chronić - rozmowa z dyrekorem KPN - Jerzym Misiakiem
Co z trasą S-7?
Przejrzysta Gmina
Z sesji Rady Gminy
Pamięci nie zatarł czas - wspomnienia o Wójcie Stanisławie Zającu
Duży może więcej - przepisy o grupach producenckich
Rodzina wolontariuszy powiększa się
Temat miesiąca
Śmierć pod napięciem
Bezpieczna gmina
Tajemnica czerwonego tira
Lipni kominiarze dają kalendarze
Nie chcą lepić bałwanka...
Nie stwarzajmy okazji
Kto wytnie suche drzewo? - o usychającym drzewie w Koczargach Nowych
Mieszkańcy naszej gminy
Co słychać, Panie sołtysie? - rozmowa z Krzysztofem Wąsikowskim sołtysem Blizne Łaszczyńskiego
Listy do redakcji
Wędrujące pojemniki?
Kultura | Oświata | Sport
Więcej niż recytacja - konkurs w Starych Babicach
Otwórzmy dzieciom świat - czym jest integracja
W karnawałowy czas - "Młodzi z pasją"
Bal Seniorów - bawili się w Borzęcinie Dużym
Sukcesy sportowców z Borzęcina
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 02/2005

Wędrujące pojemniki?

Co się stało z pojemnikami na śmieci posegregowane? Jako mieszkaniec gminy i również przedstawiciel zawodu związanego z ochroną przyrody, jestem bardzo zainteresowany obecnością tego typu odbiorników śmieci. Ich obecność lub brak świadczy o zainteresowaniu władz naszym środowiskiem naturalnym. - Napisał do nas Pan Piotr Gotowicki mieszkaniec Starych Babic.

Szanowny Panie! Dziękujemy za list i poruszenie tego problemu. Oto co w tej sprawie udało nam się ustalić w Referacie Ochrony Środowiska UG. Ma Pan rację, istotnie część pojemników zmieniła swoje miejsce, niektóre nawet po kilka razy...
W ub. r. na terenie gminy St. Babice ustawiono 10 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wzrastająca z miesiąca na miesiąc częstotliwość ich opróżniania świadczy o zaakceptowaniu przez mieszkańców gminy zaproponowanego sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Oprócz korzyści dla środowiska, wynikających z ograniczenia ilości odpadów kierowanych na wysypisko, mieszkańcy mogą pozbyć się części swoich odpadów nie ponosząc za to dodatkowych opłat.
Problem podrzucania niesegregowanych odpadów w okolice pojemników i zaśmiecania terenu stanowi większą lub mniejszą uciążliwość, z którą jednak radzą sobie mieszkańcy poszczególnych wsi. Urząd Gminy zwracał się również do przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie z prośbą o uprzątanie terenu każdorazowo po dokonaniu opróżnienia pojemników.
Miejsca ustawienia pojemników zostały wskazane przez sołtysów lub mieszkańców zaangażowanych w Äprawy odpadowe". Tym większym zaskoczeniem było żądanie Sołtysa wsi Zielonki, Pana Stanisława Lesisza, usunięcia pojemników ustawionych przy ul. Osiedlowej. Zestaw trzech pojemników zlokalizowany był początkowo w okolicy sklepu "Sagina". Miejsce to uznano za optymalne ze względu na duży ruch mieszkańców robiących zakupy w sklepie i możliwość łatwego zaparkowania pojazdów w pobliżu.
W związku z interwencjami właścicieli sklepu, 14 września ubiegłego roku pojemniki przestawiono w miejsce wskazane przez Sołtysa, na ulicę Osiedlową. W grudniu 2004 roku pojemniki usunięto na żądanie ww. przedstawiciela mieszkańców. Przyczyną była podobno uciążliwość, jaką eksploatacja pojemników stwarzała dla okolicznych mieszkańców.
Drugi przykład wędrujących pojemników mieliśmy w Starych Babicach. Pojemniki ustawione na parkingu przed szkołą przestawiono, na wniosek mieszkańców, na teren szkoły. Nie ułatwia to korzystania z nich, ale jest sposobem na złagodzenie lokalnych konfliktów.
W przypadku Zielonek smuci fakt, że sami mieszkańcy pozbawili się możliwości usuwania posegregowanych odpadów. Cieszy, że opisana sytuacja to przypadek odosobniony - pozostałe pojemniki do segregacji funkcjonują i opróżniane są z częstotliwością co tydzień lub co dwa tygodnie.
Czy pojemniki wrócą do Zielonek? To zależy tylko i wyłącznie od życzenia mieszkańców wsi.
Należy dodać, że gospodarka odpadami na terenie gminy Stare Babice, a zapewne i w całym kraju, może w najbliższym czasie ulec poważnej zmianie. Aktualizacja obowiązującego prawa, w tym głównie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeśli zostanie zaakceptowana w formie przedstawionej w projekcie (tekst projektu na stronie Ministerstwa Środowiska - www.mos.gov.pl) pozwoli po raz pierwszy na faktyczne przejęcie problemu gospodarki odpadami przez gminy.
Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia, w drodze uchwały Rady Gminy, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na umowach zawieranych przez gminę z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie, finansowany ze środków pochodzących z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Inaczej mówiąc, bez potrzeby przeprowadzania referendum wprowadzony zostanie "podatek śmieciowy".
Ustawa określa zasady ustalania wysokości tego podatku, zasady wyboru firmy z jaką gmina umowę na odbiór odpadów podpisze. W ustawie określono obowiązki ciążące tak na wytwórcach odpadów (mieszkańcach gminy) jak i gminach. Po raz pierwszy wprowadzono możliwość finansowego karania gmin za niewywiązanie się ze spoczywających na niej obowiązków w zakresie segregacji odpadów.
Ustawa, jeśli wejdzie w życie, powinna ucieszyć wszystkich, którzy sumiennie płacą firmom wywożącym odpady, a mimo to muszą oglądać zaśmiecone lasy i pobocza dróg. Zmartwi tych, którzy na wywozie odpadów dotychczas oszczędzali.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy