Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Zima, zima, zima... - co mówią meteorolodzy?
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany siedziby starostwa
Skarby trzeba chronić - rozmowa z dyrekorem KPN - Jerzym Misiakiem
Co z trasą S-7?
Przejrzysta Gmina
Z sesji Rady Gminy
Pamięci nie zatarł czas - wspomnienia o Wójcie Stanisławie Zającu
Duży może więcej - przepisy o grupach producenckich
Rodzina wolontariuszy powiększa się
Temat miesiąca
Śmierć pod napięciem
Bezpieczna gmina
Tajemnica czerwonego tira
Lipni kominiarze dają kalendarze
Nie chcą lepić bałwanka...
Nie stwarzajmy okazji
Kto wytnie suche drzewo? - o usychającym drzewie w Koczargach Nowych
Mieszkańcy naszej gminy
Co słychać, Panie sołtysie? - rozmowa z Krzysztofem Wąsikowskim sołtysem Blizne Łaszczyńskiego
Listy do redakcji
Wędrujące pojemniki?
Kultura | Oświata | Sport
Więcej niż recytacja - konkurs w Starych Babicach
Otwórzmy dzieciom świat - czym jest integracja
W karnawałowy czas - "Młodzi z pasją"
Bal Seniorów - bawili się w Borzęcinie Dużym
Sukcesy sportowców z Borzęcina
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 02/2005

Z sesji Rady Gminy

XXV sesja Rady Gminy odbyła się 10 lutego. Uczestniczyło w niej 15 radnych.

Jednym z pierwszych punktów było rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Klaudynie oraz utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Starych Babicach.
Kolejnym punktem były informacje Przewodniczącego RG i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2005.
W kolejnym punkcie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy za rok 2004. Poinformował m.in., że Rada w ub.r. obradowała na 11 plenarnych posiedzeniach, podczas których podjęła 89 uchwał. Z podjętych uchwał 21 stanowiło prawo miejscowe, 12 dotyczyło spraw związanych z budżetem gminy, 5 - podatków lokalnych, 11 uchwał związanych było z mieniem komunalnym, 4 dotyczyły rozpatrzenia skarg, 9 - nazw ulic, 7 - planowania przestrzennego. W roku 2004 zarejestrowano 13 interpelacji.
Następnie Wójt przedstawił aktualną informację dotyczącą przebiegu trasy S7 ( szerzej o tym na str. 3).
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wojcieszynie stanowiącej własność gminy. 30 września 2004r. podjęta została uchwała w sprawie sprzedaży bezprzetargowej tej nieruchomości. ARiMR postanowiła nabyć tę nieruchomość, jednak nie spełnia wymogów nabycia w drodze bezprzetargowej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów zajętych pod drogi położonych w obrębie Borzęcina Dużego, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawa dotyczy dwóch działek na poszerzenie ul. Trakt Królewski i jednej jako dojazd do działek przy ul. Warszawskiej. W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Została utrzymana stawka 50%, dodany został jedynie punkt dotyczący publikacji uchwały w dzienniku urzędowym jako akt prawa miejscowego. Jest to konieczne w związku ze zmianą przepisów o ogłaszaniu aktów normatywnych. Następnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania zwierząt na terenie gminy Stare Babice i zapewnienia im dalszej opieki. Zastępca Wójta poinformowała, że w gminie w ub.r. wyłapano 33 psy, co kosztowało 16.050zł. Koszt odłowienia, transportu i opieki w schronisku jednego psa wynosi ok. 600 zł. Psy z terenu Gminy odbierane są przez schronisko prowadzone przez Fundację EKO FAUNA z Lorcina.
Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła ustalenia "opłaty stałej" w Przedszkolach w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym. Opłata w wysokości 155zł została utrzymana na poziomie roku ubiegłego. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu wzrosły o 19 zł, różnicę pokryje gmina.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ustalona została stawka 7 zł za 1 roboczogodzinę dla osoby, która będzie takie usługi pełnić, na zlecenie GOPS. Wysokość odpłatności określają kryteria przewidziane w ustawie o pomocy społecznej.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2005 planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Komisja skontroluje m.in. wydatki ze środków przyznanych w 2004r. przez Radę Gminy dla OSP w St. Babicach, gospodarkę finansową w Przedszkolu w St. Babicach i Gimnazjum w Koczargach za ub.r. oraz wydatki poniesione przez organizacje pozarządowe prowadzące zadania w sferze pożytku publicznego, finansowane z dotacji przyznanej przez Radę Gminy Stare Babice. Następnie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy na 2005r. Komisji: Gospodarczo-Finansowej, Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.
W dalszej części przedstawiono sprawozdania z prac poszczególnych Komisji Rady Gminy za rok 2004.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Uchwała ta zawierała drobne korekty w odniesieniu do wcześniej podjętej.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stare Babice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Zmiana dotyczy tylko zapisu mówiącego kto jest organem wykonawczym tej uchwały. Wcześniej był nim Zarząd Gminy, teraz Wójt Gminy.
Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła ustalenia zakresu i formy informacji 0 przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu. Uchwała ta jest nowelizacją dotychczas obowiązującej.
Następnie był czas na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. Radny Mariusz Dżyga zgłosił dwie interpelacje: w sprawie gospodarki odpadami i utrzymywania porządku w Klaudynie oraz zagospodarowania i utrzymywania porządku na terenach przemysłowych w tej miejscowości.
Na zakończenie obrad XXV sesji RG Wójt przedstawił wyniki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" za IV kwartał.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy