Dzisiaj jest czwartek 22 października 2020 r. imieniny Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Partnerstwo podregionów Europy szansą dla gmin
Z sesji Rady Gminy
Basen pełen... niewiadomych - co dalej z inwestycją w Babicach?
Gminny Klub Biznesu, czyli razem łatwiej
Połączyć naukę z praktyką - o konferencji w Lubiczowie mówi Wojciech Nawrot
Czy znikną korki przed Lazurową?
Temat miesiąca
Jest taki dzień - rodzinne święto w Bliznem
Bezpieczna gmina
Zmiany w policj - mamy nowego Komendanta
Warszawska ciągle groĄna - kolejny wypadek na tej drodze
Kamera - sposób na chuliganów?
Sołtys lubi działać, czyli nowa wiata na przystanku w Zielonkach
Chwile grozy w Borzęcinie - finał akcji "Bezpieczne Życie"
Mieszkańcy naszej gminy
Gimnazjalistka z Koczarg posłanką
Piękny ogród w pięknej gminie - nowa edycja konkursu!
Kultura | Oświata | Sport
Babice sportową potęgą? - rozmowa z Mariuszem Palczakiem, animatorem sportu w naszej gminie
Lepiej niż powiat i województwo - podsumowanie roku szkolnego
Książka na lato - zapraszamy do gminnej biblioteki
Dziecięcy czerwiec - jak obchodziliśmy Dzień Dziecka
Marzenia się spełniają - mamy Mistrzynię Polski w badmintonie
Nadszedł zmierzch roweru?
"Młodzi z pasją" wciąż działają
Nauka i zabawa w Zielonkach - nowa świetlica dla dzieci
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 06/2005

Z sesji Rady Gminy

XXIX sesja Rady Gminy odbyła się 19 maja br. Uczestniczyło w niej 15 radnych, czyli pełen skład Rady.

Porządek obrad został na wniosek Wójta rozszerzony o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2005.
Na początku obrad tradycyjnie Przewodniczący RG i Wójt przedstawili informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W dalszej części Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił sprawozdanie ze stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Stare Babice za rok 2004.
W 2004 roku na terenie gminy jednostki straży interweniowały 113 razy. OSP w St. Babicach uczestniczyła w 63 akcjach ratowniczo - gaśniczych ( 90 w 2003r.), OSP Borzęcin Duży w 40 (tyle samo w 2003r.). Samochody gaśnicze ciężkie dysponowano do zdarzeń 18 razy.
Doszło do 36 małych pożarów ( 57 rok wcześniej) i 4 średnich, w tym - 29 pożarów traw, śmieci i słomy, 4 pożary budynków mieszkalnych, 2- budynków gospodarczych i stodół, 3 - stert i 2 pożary lasów. To mniej niż w roku 2003. Straż pożarna była wzywana do 12 wypadków i kolizji drogowych i 57 awarii, pompowania wody, usuwania drzew, nietypowych zachowań się zwierząt i innych. Cztery alarmy były fałszywe. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Klaudynie - 19, Starych Babicach - 18 i Borzęcinie Dużym -12. W wyniku pożarów ranne zostały 2 osoby.
Następnie podjęta została uchwała w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Jej projekt zakłada uaktualnienie poprzedniej uchwały w tej sprawie z 25 listopada 1999r. Zmiany dotyczą m.in. nazewnictwa obiektów komunalnych i terminu składania sprawozdania.

Podczas przerwy w obradach władze gminy i radni przeszli pod pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie uczczono rocznicę Jego urodzin przypadającą na dzień poprzedni. Pod pamiątkowym kamieniem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Po przerwie, Komendant Powiatowy Policji Jacek Piłkowski przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2004 roku.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta. W celu wprowadzenia w życie zapisów ustawy budżetowej, określającej wzrost wynagrodzenia pracowników w sferze budżetowej o 3%, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym określiła tabele wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.
Następna podjęta uchwała dotyczyła odwołania Skarbnika Gminy Stare Babice z dniem 25 czerwca 2005r. Pani Teresa Leszczyńska złożyła podanie o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. RG przychyliła się do wniosku wójta w tej sprawie. Pracowała w gminie od 40 lat, z czego większość na stanowisku Głównej Księgowej, a od 1990 r. - Skarbnika Gminy. W kolejnym punkcie uchwalono zmiany w Statucie Zespołu Obsługi Finansowej w Starych Babicach. Korekta Statutu była konieczna ze względu na zmianę wykazu jednostek organizacyjnych, na rzecz których zespół wykonuje usługi.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XVI I I/124/04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad budowy przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Projekt uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, które na nowo definiują przyłącze oraz sieć.

W 2004 roku na terenie gminy Stare Babice odnotowano 517 przestępstw, co stanowi 16,4 % wszystkich przestępstw na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. WskaĽnik wykrywalności wyniósł 58,4% i był o 7,8% wyższy niż dla powiatu. Policjanci Sekcji Prewencji zatrzymali na terenie naszej gminy 72 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. W tym było 6 sprawców rozboju, 12 sprawców włamań, 3 sprawców kradzieży, 11 sprawców pobicia, 6 sprawców innych przestępstw i 34 pijanych kierowców.
Przeprowadzono 242 interwencje domowe, w tym 109 dotyczących przemocy w rodzinie. Liczba sprawców przemocy wyniosła 107, w tym 3 kobiety, w wyniku przemocy domowej pokrzywdzone zostały 163 osoby, w tym 54 nieletnich.
W 2004 roku na terenie gminy doszło do 19 wypadków, w których ranne zostały 22 osoby i 2 zabite. Wypadków i rannych było mniej niż w 2003r., zginęła 1 osoba więcej. Doszło też do 290 kolizji drogowych, o 25 więcej niż rok wcześniej.

Ostatnia z podjętych na XXIX sesji Rady Gminy uchwał dotyczyła zmian w budżecie gminy w roku 2005. Zmiany wprowadzono w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy z 17 marca 2005 roku. Dokonano przeniesienia w wydatkach budżetowych między działami. Zmniejszono wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 23.985 zł, ponieważ środki te nie będą w br. wykorzystane. Wydatki zwiększono w działach 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 23.985 zł. Kolejnym punktem były Interpelacje, zapytania radnych. Wśród zgłoszonych spraw znalazło się m.in. zagadnienie nawożenia ziemi na działkę. Pytano także o plany dotyczące zorganizowania placu zabaw na działce po starej szkole w Starych Babicach oraz o zasady tworzenia kodeksu etyki radnych. Jest to jedno z zadań fakultatywnych, zgłoszonych przez gminę do realizacji w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Jedna z interpelacji dotyczyła autorefleksji nad przebiegiem obrad sesji.
Tradycyjnie ostatnim punktem obrad były wolne wnioski i informacje.

ak

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy