Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Będzie nowa poczta
Inwestycia ruszyła - rozmowa z Pawłem Turkotem, prezesem GPK "Eko-Babice"
Z sesji Rady Gminy
Trudny problem odrolnień
Co nowego w spółce wodnej
Czy grozi nam surowa zima - prognoza "Eko-Radia"
Pieniądze dla rolników - dopłaty bezpośrednie i nie tylko
Temat miesiąca
Czym jest dla mnie ojczyzna? - zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy
Mieszkańcy naszej gminy
Od 5 lat mamy "Czas dla Serca" - konferencja z okazji jubileuszu programu profilaktyki zdrowotnej
Kultura | Oświata | Sport
Jazz w Babicach - gościliśmy Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Piękny ogród - fianł konkursu
O czym szumi jesienny wiatr? Wierdze seniorów
Światowy Dzień Pluszowego Misia - w babickim przedszkolu
Punkt Wspierania Integracji w Łubcu zaprasza
Legioniści w Podstawówce - do szkoły w Babicach przyjechali piłkarze I ligi
Bezpieczna gmina
Nie jedźmy na "podwójnym gazie"
Zabójca zatrzymany
Listy do redakcji
Co z tą młodzieżą.
Parę słów o właścicielach Babic

Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 11/2005

Od 5 lat mamy „Czas dla Serca"


Minęło 5 lat od kiedy w gminie realizowany jest program „Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia - Czas dla serca" stworzony przez Alicję Napurkę, Barbarę Dębską-Governatori i Krzysztofa Makucha. Jego realizacją zajął się Zespół ds. Promocji Zdrowia.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu tej grupy ludzi oraz poparciu Władz Gminy udało się przeprowadzić szereg działań prozdrowotnych, którymi objęto całe lokalne społeczeństwo. Zainteresowanie mieszkańców oraz pozytywne efekty programu przyczyniły się do tego, że jego realizacja została przedłużona do 2006 roku. Z okazji jubileuszu Programu w Urzędzie Gminy zorganizowano konferencję, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
Rolę promocji zdrowia omówiła Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w Aninie, autorka programu „Rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce".

Nie wystarczy namawiać
- Zamierzeniem pomysłodawców programu było, aby w proces rozwiązywania problemów zdrowotnych zaangażować społeczności i władze lokalne -powiedziała. - Najpoważniejsze problemy zdrowotne związane są z chorobami przewlekłymi, silnie uzależnionymi od stylu życia. Nie wystarczy więc tylko odwoływać się o zmianę zachowań. Trzeba podejmować odpowiednie działania, aby je umożliwić. I tutaj pojawia się ogromna rola środowisk lokalnych. Podobnie samo leczenie chorób czyli objawów naszych nieprawidłowych zachowań nie wystarcza, aby poprawić stan zdrowia społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.
Dla profilaktyki i promocji zdrowia niezwykle istotną sprawą jest współpraca międzysektorowa. Sojusznikiem dla koordynatorów tych programów jest m.in. system edukacji, służba zdrowia, kościół, media, sądownictwo, rodzice, biznes lokalny. Taka współpraca jest konieczna, gdyż czynniki warunkujące zdrowie wywodzą się z różnych obszarów życia. Poza tym, razem łatwiej rozwiązywać problemy, im więcej instytucji zaangażowanych tym lepsze efekty. Do udziału w Programie zaproszonych zostało 20 gmin. Zamierzeniem autorów programu było, aby w każdej z nich powstał silny zespół na czele z koordynatorem, którego działania byłyby popierane przez władze samorządowe. Tak się stało w naszej gminie.
Program "Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w gminie Stare Babice - Czas dla Serca" opracowany został w 2001 roku. Jest to autorska praca Alicji Napurki, obecnie kierownika GOPS, Barbary Dębskiej -Governatori, psychologa ze Szkoły Podstawowej w St. Babicach oraz lekarza medycyny Krzysztofa Makucha. Cele Programu to poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców, objęcie zasięgiem oddziaływania wszystkich grup społeczeństwa. Z przeprowadzonych ankiet wynikało, że najczęstszym powodem chorób układu krążenia jest palenie. Dlatego też jednym z priorytetowych punktów Programu stało się przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdrowotnym palenia tytoniu. W szkołach prowadzono edukację w zakresie szkodliwości palenia. Wśród dorosłych podjęto próby promocji zdrowego stylu życia, wolnego od nikotyny.
Drugim celem Programu stała się profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych mieszkańców gminy. Zadanie to realizowane jest poprzez poradnictwo dla osób uzależnionych i ich współuzależnionych rodzin, kierowanie do poradni lecznictwa odwykowego. Organizowane są także mitingi grupy AA. Członkowie rodzin z problemem alkoholowym mogą liczyć na wsparcie i pomoc psychologiczną, ale także materialną i finansową. Dzieci z rodzin alkoholików objęte zostały opieką Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD. Organizowany jest dla nich także letni wypoczynek, dożywianie w szkołach i przedszkolach, przygotowywane są paczki świąteczne.
Trzecim z głównych zadań Programu "Czas dla Serca" jest podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców gminy. Sprzymierzeńcem w jego realizacji są sprzyjające warunki przyrodnicze - bliskość Puszczy Kampinoskiej i Lasu Bemowskiego. Nic dziwnego zatem, że wykorzystano dostępne elementy środowiska naturalnego dla stworzenia zaplecza sportowo-rekre-acyjnego Gminy. W ubiegłym roku wybudowana została Ścieżka Zdrowia w Lesie Bemowskim. Wszyscy chętni mogą korzystać z ośmiu urządzeń spor-towo-rekreacyjnych do ćwiczeń.
Podniesieniu sprawności fizycznej mieszkańców służą też organizowane imprezy sportowe, np. rajdy rowerowe, biegi przełajowe czy różnego rodzaju rozgrywki towarzyszące festynom czy imprezom gminnym.
Przy okazji realizacji Programu zorganizowano szereg spotkań z mieszkańcami poświęconych problematyce proz-drowotnej, szczególnie zagadnieniom chorób układu krążenia. Kilkukrotnie w placówkach zdrowotnych gminy przeprowadzane były badania przesiewowe, pozwalające np. zbadać poziom cholesterolu i cukru we krwi, a także EKG. Jak podkreśliła Alicja Napurka, profilaktyką w większości obejmowane są dzieci, ale zachęcamy do niej wszystkich. Bo gdy pojawia się choroba, na profilaktykę jest za póĽno.

Szkolnej agresji NIE
Psycholog ze Szkoły Podstawowej w St. Babicach, Barbara Dębska-Governatori zwróciła uwagę na znaczenie promocji zdrowia w szkole. W babickiej podstawówce przed dwoma laty rozpoczęto realizację programu "Agresji stanowczo Nie". - Każdy z nas obserwuje brutalizację życia społecznego, tak trudno ją wyeliminować, często prowadzi do agresji. Ta z kolei jest uwarunkowana biologicznie, należy bowiem do sfery samozachowawczej człowieka. Rodzi się często, gdy następuje konflikt między oczekiwaniami a możliwością ich realizacji. Kiedy młody człowiek dorasta, wchodzi w środowisko szkolne, rodzi się u niego potrzeba akceptacji. Jeżeli nie zostanie zaspokojona, pojawia się agresja, która prowadzi do wybuchu wszystkich nagromadzonych negatywnych emocji. Brak poczucia własnej wartości wpisuje się bowiem w stan zdrowia psychicznego.
Dlatego też w szkole realizowany jest program przeciwko agresji, którego główne cele to m.in. przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, kształtowanie zachowań asertywnych, rozwój prawidłowej komunikacji, zdolności rozpoznawania i nazywania uczuć, postaw empatycznych ukierunkowanych na drugiego człowieka.
Bardzo istotne jest także, aby zająć się rodzicami, jeżeli chce się wyeliminować agresję u dziecka. Należy im uświadomić, iż kłopoty w domu, sytuacje, których dziecko jest świadkiem czy uczestnikiem, przekładają się na kłopoty w szkole i odwrotnie. Często dziecko krzykiem zwraca na siebie uwagę i wzywa pomocy.

Stan naszego zdrowia
Zdaniem kierowników placówek służby zdrowia z terenu gminy Stare Babice, stan zdrowia mieszkańców jest dobry i nie odbiega od poziomu kraju. Dzięki działaniom profilaktycznym wzrósł poziom świadomości społecznej. Jak podkreśliła doktor Ewa Popek, kierownik NZOZ w Borzęcinie Dużym, program promocji zdrowia zaowocował. Pacjenci zaczęli bardziej dbać o zdrowie. Zwiększyła się wykrywalność nadciśnienia tętniczego i zmalała liczba zgonów z tego powodu. W pierwszej grupie zagrożeń dla zdrowia i życia znalazły się choroby układu krążenia i cukrzyca. W drugiej nowotwory, tutaj niestety tendencja jest wzrostowa.
Pacjenci przychodni w Borzęcinie chętniej niż kiedyś poddają się badaniom profilaktycznym. Coraz mniej osób pije alkohol i coraz więcej stara się rzucić palenie.
Do NZOZ w Starych Babicach należy ok. 5 tys. pacjentów, z tego 3,6 tys. to osoby między 6 a 65 rokiem życia, osób starszych jest około tysiąca, małych dzieci 220. W tym roku na świat przyszło 20 noworodków. Kierownik tej placówki, doktor Małgorzata Żuławnik Borstern zauważyła, iż sytuację zdrowotną należy dopasować do sytuacji demograficznej w gminie. Ogólnie w kraju i w naszej gminie największa zachorowalność i śmiertelność związana jest z chorobami układu krążenia. Ale efekty szerokiej działalności edukacyjnej w kierunku promocji zdrowia są zauważalne i przejawiają się w poprawie świadomości pacjentów. Drugie miejsce wśród chorób najczęściej spotykanych w tym NZOZ zajmuje cukrzyca. Dlatego tak ważna jest edukacja proz-drowotna i działania prewencyjne, m.in. obecność dietetyka w szkole. Można w ten sposób obniżyć liczbę otyłych, a co za tym idzie liczbę chorych na cukrzycę. Jako trzeci problem zdrowotny, doktor Borstern wymieniła nowotwory. Podkreśliła też, jak istotne w ich wykrywalności są badania profilaktyczne, przeprowadzenie wielu z nich było i jest możliwe dzięki sfinansowaniu przez Gminę. Obecnie w Babicach trwają działania prewencyjne i badania w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego. Chociaż trudno uwierzyć, ale obecnie w krajach wysokorozwiniętych jest to najczęściej występujący nowotwór. Do NZOZ w Borzęcinie kobiety nadal mogą zgłaszać się na badania cytologiczne. - Przystąpienie Gminy do programu "Czas dla serca" zaowocowało pozytywnym zjawiskiem, poprawą stanu zdrowia mieszkańców - powiedziała Jolanta Stępniak, zastępca wójta gminy. -Jednym z zauważalnych efektów tego programu jest większa aktywność fizyczna mieszkańców. Coraz więcej osób korzysta z urządzeń Ścieżki Zdrowia, i to nas cieszy. Cenne jest również, że radni widzą potrzebę inwestowania w promocję zdrowia i co roku udaje się w budżecie gminy wygospodarować pieniądze na ten cel. Mimo że nie są to duże środki, jednak dzięki nim możemy wiele robić w kierunku rozwoju promocji zdrowia. Ogromna w tym zasługa młodego, aktywnego zespołu. Wspólne działania integrują społeczność lokalną, coraz więcej osób się w nie angażuje. Poprzez takie akcje udaje nam się dotrzeć bliżej do mieszkańców, a ci mogą przekonać się, że każdy jest ważny dla Gminy, że robimy wszystko, aby dbać o nich i o to, co dla nas wszystkich najcenniejsze. O zdrowie...

Aneta Kołaczyńska

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy