Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Będzie nowa poczta
Inwestycia ruszyła - rozmowa z Pawłem Turkotem, prezesem GPK "Eko-Babice"
Z sesji Rady Gminy
Trudny problem odrolnień
Co nowego w spółce wodnej
Czy grozi nam surowa zima - prognoza "Eko-Radia"
Pieniądze dla rolników - dopłaty bezpośrednie i nie tylko
Temat miesiąca
Czym jest dla mnie ojczyzna? - zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy
Mieszkańcy naszej gminy
Od 5 lat mamy "Czas dla Serca" - konferencja z okazji jubileuszu programu profilaktyki zdrowotnej
Kultura | Oświata | Sport
Jazz w Babicach - gościliśmy Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Piękny ogród - fianł konkursu
O czym szumi jesienny wiatr? Wierdze seniorów
Światowy Dzień Pluszowego Misia - w babickim przedszkolu
Punkt Wspierania Integracji w Łubcu zaprasza
Legioniści w Podstawówce - do szkoły w Babicach przyjechali piłkarze I ligi
Bezpieczna gmina
Nie jedźmy na "podwójnym gazie"
Zabójca zatrzymany
Listy do redakcji
Co z tą młodzieżą.
Parę słów o właścicielach Babic

Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 11/2005

Z sesji Rady Gminy

27 października odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Stare Babice. Podjęto 5 uchwał.

Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej we wsi Blizne Jasińskiego w drodze przetargu pisemnego.
Tradycyjnie w jednym z pierwszych punktów Przewodniczący Rady Gminy i Wójt poinformowali o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wśród przytoczonych spraw znalazła się m.in. informacja dotycząca porozumienia zawartego przez Wójta Gminy z MZDW w zakresie remontu dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy. Wójt przeprowadził także rozmowę z przedstawicielami Fundacji "Innowacja" w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej w związku z planami budowy siedziby WSSE w Starych Babicach (najpóźniej do 31 marca przyszłego roku). Podpisana została także umowa z NFOŚ na współfinansowanie wstępnego studium wykonalności projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice", na które gmina otrzymała tzw. pomoc techniczną. Następnie Przewodniczący przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych od 14 radnych. W oświadczeniach nie stwierdził nieprawdy lub zatajenia prawdy, nikt z radnych nie łamie także przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.
Wójt przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą do składania takich oświadczeń, wśród których znalazło się 20 osób. Wszystkie złożyły oświadczenia w ustawowym terminie, w żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości bądź zatajenia prawdy. Wójt i Przewodniczący swoje oświadczenia majątkowe złożyli Wojewodzie Mazowieckiemu.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XI/65/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2003r. dotyczącej uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice - w zakresie części wsi Klaudyn. Zmiana polega na sprostowaniu błędu w załączniku graficznym poprzez korektę rysunku, polegającą na przesunięciu części linii rozgraniczającej drogi gminnej - ul. Czajkowskiego.
W dalszej części przyjęto "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok". Program zawiera m.in. cele i formy współpracy, zakres współpracy określony w 4 grupach zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia, pozostałych zadań czyli: wspierania inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska w tym wspierania współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, wspierania inicjatyw na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspierania działań na rzecz promocji gminy, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów regionalnych oraz współpracy między społeczeństwem. Na realizację konkretnych zadań stowarzyszenia w drodze konkursu otrzymają dotacje od gminy.
Następnie zatwierdzono regulamin zasad wynagradzania nauczycieli na 2006 rok, w którym m.in. określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat. Zwiększony został dodatek funkcyjny dla zastępców dyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjum. Zwiększony został również dodatek funkcyjny dla kierowników świetlic w Borzęcinie i Zielonkach.
Kolejna uchwała dotyczyła nadania drodze położonej w Lipkowie nazwy ul. Karabeli. Jako ostatnią podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku.
Tradycyjnie na zakończenie obrad był czas na Interpelacje, zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. W tej części poruszano m.in. zagadnienie wymiany zniszczonych tablic informacyjnych w Latchorzewie, przy ul. Warszawskiej, oświetlenia ul. Ekologicznej i ul. Szymanowskiego w Klaudynie.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy