Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Po sąsiedzku z... Marszałkiem. Rozmowa z Wicemarszałkiem Woj. Mazowieckiego, Waldemarem Roszkiewiczem
Pielgrzymkowe wędrowanie
Z sesji Rady Gminy
Nowe ulice po wakacjach - o tym, co w gminie zmieniło się w ostatnim czasie
Będzie kanalizacja z unijnej kieszeni?
Po zasiłki - do Gminy!
Temat miesiąca
Wielki Festyn Stare Babice
Mieszkańcy naszej gminy
Florentczyk w Babicach. Rozmowa z Witoldem Casetti
comunita Montana del Lazio w Polsce, czyli Goście z Włoch odwiedzili naszą gminę
Kultura | Oświata | Sport
Festiwal Muzyczny "W krainie Chopina"
"Taniec z gwiazdami" - za kulisami...
Konie czy Pegazy?
Bezpieczna Gmina
Uwaga, uwaga! Zarządzam ewakuację szkoły!
Jeśli masz problem, przyjdĽ, możemy Ci pomóc! - Nowy Punkt Konsultacyjny
Oczko - trochę o ekologii
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 07-08/2006

Z sesji Rady Gminy

XXXIX sesja Rady Gminy odbyła się 29 czerwca br. Uczestniczyło w niej 13 radnych.

Na początku obrad Przewodniczący RG i Wójt omówili działania podejmowane w okresie międzysesyjnym. Wśród najważniejszych zagadnień należy wymienić spotkanie Wójta Gminy z Dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich poświęcone omówieniu problemów technicznych związanych z modernizacją dróg wojewódzkich nr 580 i 898, spotkanie z zastępcą Komendanta Stołecznego Policji w sprawie rozwoju współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i naradę z kierownikiem NZOZ JUMAMED" dotyczącą remontu ośrodka zdrowia w Starych Babicach.
Następnie Wójt przedstawił działalność przedsiębiorstwa „EKO-BABICE" w 2005 r. Poruszył także temat spinki wodociągowej między ul. Szymanowskiego a Izabelińską, o której budowę gmina stara się od 2004 r. Mimo prób uzyskania zgody zarządcy drogi na umieszczenie wodociągu w pasie ul. Izabelińskiej, nie otrzymano dotąd wiążącej odpowiedzi. W 2006 r. usiłowano wyznaczyć trasę przebiegu kanalizacji przez inne tereny, np. przez KPN lub okolice ul. Zielonej i gen. Thomme, ale koncepcja upadła. Obecnie powrócono do poprzedniego projektu. Planowane są wystąpienia do KPN, Gminy Izabelin i Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie wodociągu w pasie ulic: Szymanowskiego, Jana Kazimierza i Izabelińskiej. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wykonanie wodociągu wynika z tego, że w br. niemożliwe jest przeprowadzenie robót związanych z budową. Mimo to pozostają pieniądze na realizację projektu. Prace budowlane mogą być zakończone najwcześniej w 2007 r. Przewodniczący RG zapewnił, że włączy się w procedurę dotyczącą uzgodnień tej kwestii.
Radny Henryk Kuncewicz poruszył kwestię drogi 580, pytając, czy inwestycja będzie zrealizowana w ustalonym czasie. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich, na którym były osoby odpowiedzialne za remont trasy. Ich zdaniem termin nie jest zagrożony. Według Wójta postęp prac nie przekracza 10%, a zakończenie odcinka od Leszna do skrzyżowania w Babicach jest wyznaczone na 10 grudnia br. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem i z Dyr. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie tylko w tej sprawie, ale także w kwestii uzgodnienia połączenia planowanej ul. J. Piłsudskiego z ul. Warszawską.
Następnie poruszono temat spotkania Wójta z przedstawicielem "Fundacji Innowacja". Wójt poinformował, że WSSE uzyskała decyzję administracyjną przywracającą prowadzenie części wydziałów, co oznacza nabór od początku roku akademickiego. W związku z tym "Fundacja" ma zamiar kontynuować inwestycję związaną z budową uczelni i basenu, choć nie przedstawiła jeszcze harmonogramu prac.
Wójt wspomniał także o rozmowach z Dyrektorem KPN, dotyczących przepompowni ścieków. Ta kwestia wiąże się z planami budowy kanalizacji w Klaudynie, projekt jest skończony, poza jednym elementem brak gruntu o wymiarach 3x3m, gdzie można by umieścić przepompownię. Jedyny wolny teren należy do KPN. Wójt i jego Zastępca przeprowadzili negocjacje z Dyrektorem, który na lokalizację urządzeń musi uzyskać zgodę Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Następnie podjęto decyzję w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2007-2013. WPI jest strategią finansową przedstawieniem celów, które chce się wykonać w najbliższym czasie. Opracowując program, założono finansowanie z własnych środków budżetowych oraz współfinansowanie zadań środkami unijnymi. Ich realizacja nie wymaga korzystania z instrumentów rynku dłużnego nie trzeba zaciągać kredytów, emitować obligacji komunalnych. WPI ma ułatwić zarządzanie gminą i być informacją dla mieszkańców. Dokument został przyjęty przez radnych. W projekcie określono hierarchię ważności inwestycji, począwszy od ochrony środowiska, czyli kanalizacji i wodociągów, poprzez kwestię dróg, aż do zagadnień edukacji i kultury. Wójt stwierdził, że sukcesem będzie, jeśli uda się zrealizować te zamierzenia co najmniej w 45%.
Następnie podjęto postanowienie w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Koczargi Stare.
Kolejna część sesji dotyczyła projektu uchwały w sprawie powiadomienia Prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży działki o pow. 20,043 ha oznaczonej Nr 180 w obrębie Janów w gminie Stare Babice. Projekt został przekazany Wójtowi przez Przewodniczącego RG z prośbą o przygotowanie opinii prawnej. Radca Prawny uznała, że budzi on zastrzeżenia. Uchwała nie została podjęta przez radnych - "za" było 4, a "przeciw" 7 osób.
Wójt wyjaśnił, że nie uważa za zasadne powiadamiania Prokuratury, skoro doniesienie na Policję wpłynęło już od Starosty, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa. Tak istotna kwestia nie zostanie przecież zaniechana, będzie jej nadany bieg służbowy. Zresztą 8 czerwca br. sprawa trafiła do Prokuratury z innego zawiadomienia.
Następnie Skarbnik Gminy poinformował, że do Wójta zwracali się mieszkańcy z apelami o przyśpieszenie remontów dróg oraz deklarowali chęć wpłacenia udziału w wys. 500 zł od posesji w celu przyspieszenia prac. Wójt pozytywnie ustosunkował się do próśb. W tym celu należy utworzyć rachunek dochodów własnych Gminy Stare Babice. Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, która została poparta 11 głosami.
W kolejnym punkcie sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian do budżetu Gminy Stare Babice na 2006 r.
Następnie radni zapoznali się z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji umowy dzierżawy wieczystej z firmą Helmut Kuhnwald Spedycja. Pod koniec sesji radni otrzymali Wstępne Studium Wykonalności dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego", które może być współfinansowane z unijnego Funduszu Spójności.
Na zakończenie obrad znalazł się czas na interpelacje, zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. Przewodniczący RG zaznaczył, że następna sesja odbędzie się 28 września br.

kg.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy