Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Po sąsiedzku z... Marszałkiem. Rozmowa z Wicemarszałkiem Woj. Mazowieckiego, Waldemarem Roszkiewiczem
Pielgrzymkowe wędrowanie
Z sesji Rady Gminy
Nowe ulice po wakacjach - o tym, co w gminie zmieniło się w ostatnim czasie
Będzie kanalizacja z unijnej kieszeni?
Po zasiłki - do Gminy!
Temat miesiąca
Wielki Festyn Stare Babice
Mieszkańcy naszej gminy
Florentczyk w Babicach. Rozmowa z Witoldem Casetti
comunita Montana del Lazio w Polsce, czyli Goście z Włoch odwiedzili naszą gminę
Kultura | Oświata | Sport
Festiwal Muzyczny "W krainie Chopina"
"Taniec z gwiazdami" - za kulisami...
Konie czy Pegazy?
Bezpieczna Gmina
Uwaga, uwaga! Zarządzam ewakuację szkoły!
Jeśli masz problem, przyjdĽ, możemy Ci pomóc! - Nowy Punkt Konsultacyjny
Oczko - trochę o ekologii
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 07-08/2006

Będzie kanalizacja z unijnej kieszeni?

Dzięki pomocy unijnego Funduszu Spojnosci możemy liczyć na dofinansowanie dokonczenia budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie gminy. Pierwszy krok w tym kierunku został juz wykonany w czerwcu br.- zostało opracowane Wstępne Studium Wykonalnosci dla projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnosciekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego".

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie mieszkańców naszej gminy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych.
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej ma istotne znaczenie ze względu na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, z których na co dzień korzystamy, a także w związku z obowiązkiem ochrony środowiska na obszarach prawnie chronionych, w szczególności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Studium obejmuje trzydzieści zadań inwestycyjnych - dwadzieścia trzy odnoszą się do budowy sieci kanalizacyjnej, sześć wiąże się z przeprowadzeniem sieci wodociągowej, jedno dotyczy zagospodarowania osadów ściekowych do nawożenia plantacji uprawy wierzby energetycznej, która jako biomasa będzie zasilała lokalne kotłownie. Realizacja tych przedsięwzięć wyniesie łącznie 84 559 900 zł netto.
Zadaniem Wstępnego Studium było także przeanalizowanie modelu instytucjonalnego wdrożenia tego projektu. Przeprowadzona analiza wykazała, że beneficjentem i operatorem sieci powinno zostać Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE".
Omawiany dokument określa poza tym wstępny poziom dofinansowania zadań, zgodnie z którym wyniesie ono 85% wysokości kosztów kwalifikowanych, tj. 71 875 915 zł. Natomiast ze środków własnych beneficjenta zostanie wyłożone 12 683 985 zł. W tym miejscu warto przedstawić najważniejsze informacje na temat unijnego Funduszu Spójności. Powstał on na mocy traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów UE. Początkowo z pomocy Funduszu korzystały cztery kraje: Irlandia (do 2004 r.), Grecja, Hiszpania i Portugalia. Od 1 maja 2004 roku oprócz wyżej wymienionych pomoc otrzymuje 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.
Celem nadrzędnym Funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach UE.
Opracowane Wstępne Studium Wykonalności stanowi pierwszy krok w staraniach o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W lipcu br. omawiany dokument został przedstawiony radnym. Kolejnym etapem będzie podjęcie przez Radę Gminy podczas wrześniowej sesji uchwały o przystąpieniu do dalszych prac w celu uzyskania środków unijnych.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w wyniku realizacji tego projektu nasza Gmina zostanie w pełni zwodociągowa na i skanalizowana. We Wstępnym Studium Wykonalności założono, że nastąpi to w roku 2012.

kg.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy