Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Potrzeba dzieła miłosierdzia - rozmowa z Ojcem Prowincjałem SMA Wojciechem Lulą
Drogowy zawrót głowy, czyli co nowego na ul. Warszawskiej
Z sesji Rady Gminy
Spotkanie opłatkowe
Wolontariusze z certyfikatami
Zebraliśmy górę grosza
Puchar dla "Klaudynka" - podsumowanie roku działkowiczów
Lekcja ekologii w oczyszczalni
Jubileusz 5-lecia Zespołu Interdyscyplinarnego
Temat miesiąca
Mikołaj to najlepszy Święty!
Kultura | Oświata | Sport
Anioły są... w Urzędzie Gminy
Chopin na ludowo - wystąpiła Maria Pomianowska z zespołem
Świąteczna paczka
Mistrzyni kolędowego śpiewania - cudowne dziecko Ania Pioterczak
Bezpieczna gmina
Babiniczanie na komendzie
Nie pozwól się krzywdzić - relacja ze spotkania przeciw przemocy domowej
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 12/2006

Z sesji Rady Gminy

Druga Sesja Rady Gminy w nowej kadencji samorządu odbyła się 29 listopada br. Jednym z pierwszych punktów obrad było ślubowanie Wójta Gminy.


Teresa Salamucha - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Wójtowi Krzysztofowi Turkowi zaświadczenie o wyborze. Następnie Wójt złożył ślubowanie, wypowiadając następujące słowa: "Obejmując urząd Wójta Gminy Stare Babice uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg!"
W kolejnych punktach sesji radni podjęli uchwały dotyczące wynagrodzenia wójta. Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio poinformowała zebranych, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wynagrodzenie to składa się z 4 elementów: wynagrodzenia zasadniczego (w przedziale 3450-4630 zł), dodatku funkcyjnego (1080- 1550 zł), dodatku specjalnego (do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), ponadto wójtowi przysługuje dodatek stażowy.

Następnie Rada zajęła się podjęciem uchwały dotyczącej diet radnych. Radny Walerian Żyndul zgłosił poprawkę dotyczącą wynagrodzenia wiceprzewodniczących rady sugerując, aby w czasie gdy nie prowadzą obrad, pobierali diety równe z pozostałymi radnymi. Wniosek ten w wyniku głosowania nie został przyjęty i ostatecznie uchwalono, co następuje: zryczałtowane miesięczne diety Przewodniczącego Rady Gminy wyniosą 100% dopuszczalnej miesięcznej diety przyznanej ustawowo dla gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, Wiceprzewodniczący RG otrzymają 80% tej diety, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej również 80%, pozostali przewodniczący komisji 70%, a radni po 60%. W kolejnych punktach obrad radni zastanawiali się nad liczbą stałych komisji Rady Gminy, ich liczebnością i składem osobowym.
Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w której padały propozycje utworzenia 5 stałych komisji, zamiast dotychczasowych czterech. Dyskutowano również nad tym, ile osób w danej komisji powinno pracować. W Statucie Gminy zawarto zalecenie, że członek Rady Gminy powinien działać w co najmniej jednej komisji, nie można jednak nikogo zmuszać, aby działał w większej ich liczbie. Ostatecznie w głosowaniach podjęto uchwały dotyczące powołania 4 stałych komisji RG, ich składu osobowego i przewodniczących.
Limit osób uchwalono tylko dla Komisji Rewizyjnej. Wszyscy radni byli zgodni co do tego, że powinny w niej pracować 3 osoby.
A oto pełna informacja o stałych komisjach RG Stare Babice:
Komisja Rewizyjna składa się z 3 radnych. Jej zadaniem jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie bądĽ nieudzielenie absolutorium wójtowi. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest radny Waldemar Szelenbaum, a członkami radni: Jan Puścian i Krzysztof Grzelak.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, transportu zbiorowego, działalności finansowej, opiniuje budżet gminy i nadzoruje jego realizację. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy wybrano radnego Krzysztofa Grze-laka. Jej członkami zostali: Jerzy Pię-tocha, Walerian Żyndul, Tadeusz Wiśniewski, Lucyna Molak, Leszek Poborczyk, Tomasz Druzd, Adam Kotwicki, Tomasz Szuba, Stanisław Lesisz.
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej obejmuje całokształt spraw związanych z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym oraz kwestii dotyczących pomocy społecznej, polityki prorodzin-nej i ochrony zdrowia. Komisja ta zajmuje się również współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i propagowaniem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury, a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej jest radna Justyna Szczepanik. Członkowie tej komisji to radni: Walerian Żyndul, Waldemar Szelenbaum, Adam Kotwicki, Tomasz Szuba, Tomasz Druzd.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa obejmuje sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem miesz- kańców. Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa jest radny Leszek Poborczyk. W jej skład wchodzą: Jerzy Piętocha, Jan Puścian, Tadeusz Wiśniewski, Witold Maziarz, Justyna Szczepanik, Adam Kotwicki, Stanisław Lesisz.
W ostatniej części obrad przyszedł czas na interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
Wójt Gminy pogratulował wybranym przewodniczącym komisji rady i poinformował zebranych, że jego zastępcą jest w obecnej kadencji Jolanta Stępniak. Z-ca Wójta Gminy podziękowała za to wyróżnienie, deklarując jednocześnie dalszą pracę dla dobra naszej społeczności.
Do gratulacji nowo wybranym przewodniczącym przyłączył się również radny Witold Maziarz, wyrażając jednocześnie nadzieję, że zadbają oni o rozwój Wojcieszyna.
Na zakończenie obrad 8 nowym radnym przekazano Wstępne Studium Wykonalności dla projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego". Radni otrzymali także Statut Międzygminnego Związku Kampinos - w skład tego Zgromadzenia wchodzi wójt i dwóch członków Rady Gminy. Jest to ważne gremium - podkreślił Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz -pomaga w ekologicznym wykorzystaniu Puszczy Kampinoskiej, dbając jednocześnie o jej ochronę.
Przewodniczący poinformował ponadto członków Rady o szkoleniu organizowanym przez Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej dotyczącym "Roli i zadań radnego w zarządzaniu gminą".

Marcin Łada

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy