Dzisiaj jest środa 21 października 2020 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Środki unijne dla gospodarstw rolnych - rozmowa z Marcinem Zającem, Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR Warszawa Zachód w Wojcieszynie
Atak zimy
Przeszła wichura
Z sesji Rady Gminy
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - finał konkursu KRUS
Finał Konkursu Świątecznego w Wojcieszynie
Pięćdziesiąt lat to godny jubileusz - urosziny ks. prałata Jana Szubki
Temat miesiąca
Babinicz po raz dziesiąty!
Kultura | Oświata | Sport
Kolęda po góralsku
Jasełka Nauczycieli
Zaklinanie Zimy - koncert rodziny Pospieszalskich
Dzień Babci i Dziadka
Żywa szopka w Kościele pw. Św. Wincentego Ferreriusza
Karnawał w przedszkolu
Bal seniorów
Młodzi duchem - spotkanie opłatkowe nastarszych mieszkańców gminy
Bezpieczna gmina
Zatrzymać przemoc - relacja z prac Zespołu Interdyscyplinarnego
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 01/2007

Z sesji Rady Gminy

Trzecia sesja RG Stare Babice odbyła się 21 grudnia ub. r.


Na wstępie radni wysłuchali sprawozdań Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy dotyczących działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wśród istotniejszych zagadnień znalazła się informacja dotycząca przygotowania przez Przewodniczącego RG planu pracy Rady Gminy na rok 2007. Henryk Kuncewicz poinformował również, że otrzymał od Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "Kampinos" pismo dotyczące wybrania z grona Rady przedstawicieli do Zgromadzenia Związku.
Wśród spraw przedstawionych przez Wójta Gminy dotyczących okresu międzysesyjnego znalazły się zagadnienia dotyczące m.in.: kolejnej tury konsultacji z ekspertami z dziedziny prawa handlowego w związku ze staraniem się gminy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności, negocjacji z przedstawicielami firmy Strabag (wykonawcy remontu drogi nr 580), które dotyczyły warunków przywrócenia należytego stanu dróg gminnych, uszkodzonych przy remoncie drogi wojewódzkiej. Wójt ponadto poinformował radnych, że uczestniczył w naradzie z podinsp. Tadeuszem Niedźwieckim - Komendantem Powiatowym Policji, poświęconej sprawom związanym z bezpieczeństwem na terenie naszej gminy, a także w posiedzeniu dotyczącym możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który służyłby m.in. do obsługi fotoradarów i monitoringu gminy. Wójt przeprowadził także konsultacje z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w sprawie projektu technicznego Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym, oraz z władzami Gminy Leszno w sprawie projektu zmian komunikacji publicznej w naszej gminie.
Wójt Gminy poinformował zebranych, że w połowie grudnia uczestniczył w wyjeździe grupy samorządowców z naszego rejonu do Brukseli, na zaproszenie polskich eurodeputowanych. Wyjazd poświęcony był m.in. omówieniu spraw związanych z absorpcją środków pomocowych z UE. Podczas tej wizyty doszło także do wielu spotkań roboczych z posłami i innymi stałymi pracownikami Parlamentu Europejskiego.
Następnie Wójt przedstawił informację o wydanych przez siebie zarządzeniach dotyczących: zmian dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2006 oraz powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Alkoholizmowi i Innym Patologiom Społecznym.
W kolejnej części obrad radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie wydatków z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Skarbnik Gminy poinformował, że projekt uchwały związany jest z wydawaniem przez Wójta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tych zezwoleń zgodnie z ustawą mogą być przeznaczane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ponieważ nie wszystkie wpływy zostały wykorzystane w 2006 r. i zgodnie z prawem nie mogą one zasilić nadwyżki ogólnej, dlatego zasadne jest podjęcie przedłożonej uchwały.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007". Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Janusz Śliżewski omówił projekt Programu Profilaktyki na 2007 r., informując między innymi, że: w br. planuje się przeszkolenie policjantów i pomoc w zakupie alkomatów cyfrowych, które podają bardzo dokładne wyniki, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe wszczęcie postępowania karnego.
Zaplanowano ponadto przeszkolenie pedagogów szkolnych, policjantów, sprzedawców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a także przeszkolenie osób prowadzących programy terapeutyczne podczas kolonii letnich. Dr Śliżewski stwierdził również, że podniesienie ceny alkoholu nie spowodowało zmniejszenia jego spożycia, a jedynie wzrost spożycia alkoholu z nielegalnych źródeł. Pojawił się także poważny problem dotyczący spożywania alkoholu wśród kobiet w ciąży.
W kolejnym punkcie obrad zajęto się podjęciem uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Wojcieszyn i wsi Wierzbin Radny Witold Maziarz stwierdził, że wielu mieszkańców składało protesty związane z zaprojektowaniem nowych dróg, ale nie wiedzą, w jaki sposób rekompensowane będzie przejęcie gruntów pod drogi. W tej kwestii informacji udzielił Wójt Gminy - zasady wykupu gruntów są jednakowe dla wszystkich i regulują je precyzyjne przepisy. Uchwalając miejscowy plan, nie dokonuje się niekorzystnych dla właścicieli gruntów czynności. Zmiana planu daje całkowicie nowe możliwości wykorzystania gruntów i podnosi ich wartość. Nie powinno się zatem w tym wypadku mówić o rekompensacie, tylko o zasadach przejmowania gruntów pod potrzeby publiczne w związku z uchwaleniem zmiany planu dla danego obszaru. Gmina ma obowiązek wykupić grunt po cenach rynkowych pod drogi publiczne i niezbędne elementy infrastruktury technicznej. Beneficjenci uchwalonego planu miejscowego powinni nastawić się na współpracę z Gminą, często zdarza się bowiem, że Gmina nie może w określonym czasie wszystkiego dokonać. Im więcej właściciele będą żądać za wykup danego terenu, tym wolniej będzie ten proces postępował. Jeśli mieszkańcy będą współdziałać w zakresie wykupu gruntów, Gmina szybciej będzie mogła wyposażyć te tereny w infrastrukturę. Radny Maziarz poinformował, że niektórzy właściciele nieruchomości pomiędzy ulicami Trakt Królewski a Warszawską doszli do porozumienia i ich działki są wyłączone ze scalenia. Spytał, czy nieruchomości te mają inny status prawny niż te, które podlegają scaleniu. Wójt Krzysztof Turek odpowiedział, że nie mają one innego statusu. Wewnętrzne scalenie gruntów sąsiadów jest natomiast najlepszym sposobem, aby działki uzyskały właściwe wymiary i miały zapewnione drogi dojazdowe. Takie rozwiązanie pozwoli na szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę. Łatwiej też jest przejąć grunty pod cele publiczne w przypadku przeprowadzenia wewnętrznego scalenia. W tej sprawie zabrała również głos radna Justyna Szczepanik stwierdzając, że prace nad uchwaleniem zmiany tego planu trwały dosyć długo, wyraziła również zadowolenie, że plan będzie można uchwalić na dzisiejszej sesji. Dodała, że w Wierzbinie mieszkają rodziny wielopokoleniowe i wie, że właściciele działek przekażą je swoim dzieciom.
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie kompleksu, składającego się z działek ew. 22/3, 22/4, 22/5 we wsi Stanisławów, a także w sprawie zaopiniowania utworzenia na terenie Gminy Stare Babice potencjalnego obszaru specjalnej ochrony ptaków - PLB 140012 Ostoja Kampinoska, oraz uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i ponadto w sprawie zmian do budżetu gminy Stare Babice na 2006 rok.
Jedna z ostatnich uchwał podjętych przez radnych podczas 3 sesji dotyczyła wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "Kampinos". Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku, zgodnie z art. 70 ust. 3 Statut może przyznać określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu, dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada, na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego "Kampinos" w skład zgromadzenia wchodzi 2 przedstawicieli rady gminy. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Kampinos" zwrócił się z prośbą o wybranie z grona Rady Gminy przedstawicieli do Zgromadzenia Związku - po przeprowadzeniu tej procedury możliwe będzie zwołanie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur. W wyniku głosowania w trybie jawnym do Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Kampinos" wybrani zostali radni: Jerzy Piętocha i Tomasz Szuba.

mł.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy