Dzisiaj jest wtorek 26 września 2023 r. imieniny Cypriana, Justyny, Łucji
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Kolejny budżet - kolejną szansą dla gminy - rozmowa z Wójtem Krzysztofem Turkiem
Z Sesji Rady Gminy
Kultura | Oświata | Sport
W co się bawić, czyli jak minęły ferie w gminie
Turniej szachowy w Borzęcinie Małym
Przedszkole bez zabawek-ciekawa innowacja pedagogiczna
18 Policja w oczach dziecka
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 02/2007

Kolejny budżet - kolejną szansą dla gminy

Obecność Polski w Unii Europejskiej dała samorządom możliwości pozyskania funduszy na rozwój infrastruktury. Nie wszystkie z nich skorzystały, również środków finansowych nie wystarczyło dla wszystkich, którzy o nie występowali. Dlatego też analizując działania babickiego samorządu w ubiegłym roku, możemy mówić o sukcesie - nasza gmina pozyskała 17,5 mln zł z UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz ok. 5 mln zł z Funduszu Norweskiego na projekt Strefy Rekreacji Dziecięcej. Ubiegłoroczny budżet był w dużej części podporządkowany środkom unijnym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, umożliwiającego realizację ogromnej inwestycji. Dzięki niej dziśjuż ponad połowa mieszkańców gminy ma możliwość korzystania z kanalizacji.

Uchwalenie budżetu na rok 2007 daje naszej gminie kolejną szansę rozwoju. Będziemy aplikować o następne środki unijne, tym razem z Funduszu Spójności. Dzięki ni m można będzie wybudować kanalizację na terenie całej gminy. W budżecie przewidziano także środki na inne inwestycje. Aby szerzej przedstawić Czytelnikom zagadnienia dotyczące tegorocznego budżetu, o wypowiedź poprosiliśmy Wójta Gminy Stare Babice -Krzysztofa Turka.


Budżet uchwalono nieco później niż w ubiegłym roku?
Tak - 25 stycznia, w ubiegłym roku uchwała budżetowa została podjęta już 22 grudnia. Były jednak ku temu powody. Ustawa o Finansach Publicznych mówi, że jeśli zachodzą jakieś przesłanki obiektywne, budżet można uchwalić po 31 grudnia, jednak nie powinno się przekraczać terminu 31 marca. Nie mogliśmy wcześniej przystąpić do prac nad projektem budżetu, ponieważ jak pamiętamy w listopadzie odbywały się wybory, później trwały czynności z ukonstytuowaniem się Rady Gminy i dopiero po ich zakończeniu można było przystąpić do prac nad budżetem. Trzeba wiedzieć, że procedura budżetowa jest długa, projekt uchwały musi uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkich komisji Rady Gminy, z których na zakończenie ostateczną opinię wydaje Komisja Gospodarczo-Finansowa. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Gminy z 14 dniowym wyprzedzeniem ogłasza termin sesji budżetowej.

Jak Pan Wójt określiłby ten budżet?
Jest to budżet kontynuacji. Kilka lat temu weszliśmy na drogę dynamicznego rozwoju gminy i kierunek ten jest utrzymywany. W br. planujemy dochody na ponad 56 mln zł, podczas gdy w ub. r. suma ta wynosiła około 39 mln zł. Jednak wolumen kwoty wydatków jest mniejszy niż w roku ubiegłym. Wydaliśmy wówczas około 63 mln zł, a obecnie planujemy wydatki na ponad 59 mln zł. Wynika to z tego, że rok temu dysponowaliśmy sumą ponad 13 mln zł ze środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Z całej puli pozyskanych na ten cel 17,5 mln zł, na ten rok przechodzi ok. 4 mln zł.

Z czego wynika tak duży wzrost dochodów?
Jest to efekt konsekwentnie realizowanej polityki dynamicznego rozwoju gminy. Wynika głównie z rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co ma związek ze wzrostem liczby mieszkańców. Główną pozycją dochodową budżetu jest bowiem udział w podatku od osób fizycznych-PIT. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na ten rok, wpływy z tego tytułu do budżetu gminy mogą wynieść 20 mln zł, podczas gdy w ub. roku uplasowały się na poziomie 14 mln zł. Znacząca dynamika wzrostu dochodów jest efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju gminy. Stworzenie dobrych warunków do osiedlania się zachęca nowe osoby do zamieszkania na naszym terenie.

Realizacja zadań określonych w tegorocznym budżecie zbieżna jest z okresem finansowym Unii...
Oczywiście to nie jest przypadek. O ile ubiegłoroczny budżet skonstruowany był z uwzględnieniem projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dotyczących rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, to w tym roku budżet uwzględnia to, że przygotowujemy się do kolejnego projektu polegającego na wykonaniu kanalizacji w pozostałej części gminy. Rok bieżący jest pierwszym rokiem siedmioletniego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2007-2013. Przystąpiliśmy już do pierwszego etapu realizacji nowego projektu budowy kanalizacji. Zmiany jakie zaszły w przepisach UE, umożliwiły nam rozpoczęcie prac, mimo że procedury aplikacyjne są jeszcze w toku. Mamy już opracowane Wstępne Studium Wykonalności i przygotowujemy się do opracowania Ostatecznego Studium Wykonalności, które będzie zlecone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatecznie jednak musi go zatwierdzić komisja UE w Brukseli. Prace nad dokumentacją są już zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że będzie można wysłać ją do Brukseli w drugiej połowie br. Podstawową różnicą projektów wykonywanych przy pomocy Funduszu Spójności w stosunku do projektów realizowanych ze środków strukturalnych jest to, że można rozpocząć niektóre prace przewidziane w harmonogramie jeszcze przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. Wystarczy wstępne przyzwolenie NFOŚiGW.

Wiele mówiło się o tym, że procedury ubiegania się o środki unijne są zbyt skomplikowane. Czy obecnie wprowadzono jakieś ułatwienia?
Zmiany są właściwie symboliczne i nie dotyczą z reguły procedur aplikacyjnych o środki unijne, a jedynie procedur wykonawczych. Uproszczono np. zagadnienia dotyczące odwołań firm, które brały udział w przetargach. Dzięki temu skrócił się czas wyłonienia wykonawcy i przyśpieszył cały proces inwestycyjny.
Wymogiem proceduralnym jest wyodrębnienie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z urzędów gmin i przekazanie ich odpowiednim jednostkom. W naszym przypadku jest to Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice. Zagadnienie to budziło wśród radnych w ub. roku pewne obawy. Jednak 10 stycznia br. odbyło się spotkanie naszych samorządowców z przedstawicielami NFOŚiGW i prezesem Kazimierzem Kujdą, na którym oficjalnie potwierdzono, że jedynie taki model postępowania jest właściwy. Radni podjęli dodatkowo uchwałę, że przedsiębiorstwo to nie będzie prywatyzowane, co zdecydowanie uspokoiło nastroje i mam nadzieję, ostatecznie rozwiało obawy dotyczące bezpieczeństwa majątku gminnego.
Zanosi się zatem na realizację kolejnego historycznego projektu, który według wstępnych kosztorysów oszacowano na ponad 100 mln zł. Zakres inwestycji dotyczący pierwotnie rozbudowy sieci kanalizacyjnej poszerzono jeszcze o budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Borzęcinie i fragment wodociągu przebiegający od ul. Estrady. Dodatkowe zadania zostały przesunięte z planów zakładających ich realizację w ub. roku, ale dzięki temu mogą być włączone do projektu realizowanego przy pomocy Funduszu Spójności.

Zmiany przepisów Unii Europejskiej nie zawsze są korzystne dla wszystkich samorządów?
Niestety od tego roku zmienia się stopień dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych. Przedtem, do 2006 roku, wynosił on do 85% kosztów kwalifikowanych. Właśnie według tych wytycznych sporządziliśmy wstępne projekty wykonalności dla naszych inwestycji, jednak w nowym okresie budżetowym Unii zasady uległy zmianie i stopień dofinansowania inwestycji będzie obecnie liczony indywidualnie dla każdej gminy. Jego wyznacznikiem stanie się tzw. "Wskaźnik G" określający dochody w przeliczeniu na mieszkańca gminy (wyliczane przez Ministerstwo Finansów). Dla naszej gminy wyniesie on około 72%. Warto wiedzieć, że maksymalny wskaźnik dofinansowania określany przez UE jest w praktyce nieosiągalny. Zmiana poziomu dofinansowania powoduje, że powstaje duża różnica w koniecznych nakładach na inwestycje, które wykonywane są przy udziale środków własnych. I tak wielkość ta w inwestycjach, które planowaliśmy, wzrosła z 15% do 28% . Inwestycje pochłoną zatem ponad dwukrotnie więcej środków niż zakładano. Zmiany te wymuszają na samorządzie przebudowę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który został już opracowany do 2013 r. W związku z powyższym harmonogram wykonania niektórych inwestycji zostanie zmieniony, co w praktyce oznacza przesunięcie ich poza rok 2013.

Co roku zmieniają się nie tylko niektóre przepisy unijne, ale również realia gospodarowania w polskiej rzeczywistości.
Możliwość pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury spowodowała dynamiczny wzrost ilości inwestycji w kraju, zwłaszcza komunalnych. Jednocześnie bardzo wzrosły wartości ofert budowlanych. O ile jeszcze w 2005 roku większość przetargów w gminie rozstrzygało się na kwoty poniżej kosztorysu inwestorskiego (o 10-20%), o tyle już w roku ubie głym wartość ofert zdecydowanie przekraczała ten kosztorys. Mieliśmy zatem szczęście, że przetarg na naszą największą gminną inwestycję zmieścił się w określonych kwotach. Cały projekt ostatecznie zamknął się kwotą nieco większą niż pierwotnie planowano, ale było to spowodowane powiększeniem zakresu zadania (wybudowano więcej sieci kanalizacyjnej i przykanalików niż zakładał projekt).
Przykładem, który dobrze ilustruje zmiany, jakie zaszły w planowanych procesach inwestycyjnych, było otwarcie przetargu na remont Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach. Kosztorys inwestorski określał kwotę 2,5 mln zł. Po otwarciu ofert najniższa opiewała na kwotę... 3 mln 300 tys zł. Przetarg został unieważniony. Ostatecznie radni postanowili zrealizować inne rozwiązanie. Zamiast remontować dawny ośrodek, wybudujemy nowy, a obok znajdą się również pomieszczenia dla Domu Kultury i Gminnej Biblioteki.

Jakie jeszcze nowości możemy dostrzec w tegorocznym budżecie?
Wchodzimy obecnie w etap inwestycji zaspokajających tzw. potrzeby wyższego rzędu. Do tej pory koncentrowaliśmy się na sprawach technicznych, przeprowadzaliśmy niezbędne remonty i rozbudowy szkół, budowaliśmy wodociągi i kanalizację. Teraz obok kontynuacji tamtych zagadnień przyszedł również czas na elementy uatrakcyjniające naszą gminę. Przykładem takiego działania jest budowa Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie. Będą to nowoczesne boiska i urządzenia sportowe, które powstaną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Inwestycja ta zostanie dofinansowana w kwocie blisko 5 mln z Funduszu Norweskiego. Warto przypomnieć, że jest to niewielki fundusz w skali kraju, na 371 zgłoszonych wniosków, do realizacji zakwalifikowało się 22, nasz był na 5 miejscu. Już niebawem ogłosimy przetargi na wykonawstwo prac budowlanych, mamy nadzieję, że projekt ten będzie wykonany w br. Nowoczesne boiska z nawierzchniami tartanowymi, a także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią pozwolą korzystać z tego obiektu przez cały rok. Nowoczesne obiekty sportowe powstaną w br. także w Zielonkach. Stadion zostanie przeniesiony w nowe miejsce przy ul. Południowej, powstanie tam także ośrodek hippiczny.

Jednym z zagadnień, które zawsze interesują mieszkańców gminy, są drogi. Co nowego możemy im przekazać na ten temat?
Robimy wszystko, co jest możliwe, aby ułatwiać wykonawcom jak najszybsze zakończenie prac drogowych. Jak wiemy termin zakończenia remontu drogi Warszawskiej (nr 580), która jest drogą wojewódzką, nie został dotrzymany. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich razem z wykonawcą firmą Strabag uzgodnili nowe terminy zakończenia prac: I odcinek Leszno- Babice - 31 lipca br., a kolejny, który kończy się przy ul. Lazurowej w Warszawie - 15 października br.
Bardzo poprawiła się sytuacja na ul. Ogrodniczej. Wykonano tam kompletną przebudowę drogi, ostatnia tzw. ścieralna warstwa asfaltu zostanie położona na wiosnę. Chciałbym zapewnić Mieszkańców, że we wszystkich wypadkach występowania nieprawidłowości na remontowanych drogach interweniujemy i mamy do tego moralne prawo, ponieważ nawet jeśli nie jesteśmy zleceniodawcą, prace prowadzone są z dużym udziałem finansowym i organizacyjnym naszej gminy.
W br. planowane jest przeprowadzenie kolejnych remontów dróg przebiegających przez naszą gminę, m.in.: ul. Szkolnej, wzdłuż której powstanie chodnik (droga powiatowa), ul. Sikorskiego (droga wojewódzka), a także przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kresowej (dróg gminnych). Ponadto modernizacja wielu dróg gminnych jest w fazie projektowej. Zachęcam zatem Czytelników do przejrzenia załącznika do Budżetu (str. 13), w którym wyszczególniono zadania inwestycyjne przewidziane na ten rok.

Pozostaje nam tylko życzyć sobie i Panu Wójtowi, aby wszystkie plany zostały zrealizowane.
Również sobie tego życzę, zwłaszcza że drogą Warszawską jeżdżę kilka razy dziennie i osobiście doświadczam wszystkich niedogodności związanych z jej przebudową. Na zakończenie, analizując tegoroczny budżet, chciałbym stwierdzić, że zwiększające się co roku dochody gminy wskazują na przyjęcie właściwego kierunku rozwoju. To, że większość z Państwa głosowała na mnie w ostatnich wyborach, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, wskazuje że mieszkańcy popierają kierunek przemian, jaki dokonuje się w gminie. Tegoroczny budżet został przyjęty przez członków nowej Rady Gminy jednogłośnie - to również daje nadzieję na je go pomyślną realizację.
Działanie naszego samorządu i jego zdolność do absorbcji unijnych funduszy zauważyły gremia fachowców. W grudniu ub . roku zostałem zaproszony przez grupę eurodeputowanych do Brukseli. W wyjeździe tym uczestniczyło 10 wójtów i burmistrzów z gmin wokół Warszawy. Zostali oni w ten sposób nagrodzeni za swoją działalność. Podczas spotkania w Brukseli spotkaliśmy się m.in. z Dariuszem Rosati, Czesławem Siekierskim i Janem Olbrychtem. Wspólnie omawialiśmy zagadnienia dotyczące prawa unijnego i możliwości wsparcia finansowego dla Polski.
Spotkania na arenie międzynarodowej samorządowców z małych polskich gmin stały się dziś codziennością. Warto podpatrywać mechanizmy działania Unii Europejskiej, aby lepiej je zrozumieć i efektywniej rozwiązywać nasze lokalne problemy.

Marcin Łada

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy