Dzisiaj jest wtorek 28 listopada 2023 r. imieniny Jakuba, Stefana, Romy
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Kolejny budżet - kolejną szansą dla gminy - rozmowa z Wójtem Krzysztofem Turkiem
Z Sesji Rady Gminy
Kultura | Oświata | Sport
W co się bawić, czyli jak minęły ferie w gminie
Turniej szachowy w Borzęcinie Małym
Przedszkole bez zabawek-ciekawa innowacja pedagogiczna
18 Policja w oczach dziecka
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 02/2007

Z Sesji Rady Gminy

Czwarta sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 25 stycznia 2007 roku.


Na początku obrad radni wysłuchali sprawozdań Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący poinformował między innymi, że przeprowadził analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i przekazał informację dotyczącą tego zagadnienia Wojewodzie Mazowieckiemu. Wójt Krzysztof Turek w okresie międzysesyjnym odbył m.in. naradę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mieczysławem Wójcikiem w sprawie uszkodzeń kanalizacji, które powstały podczas prac drogowych przy ulicy Ogrodniczej, uczestniczył również w spotkaniu z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Teresą Materek w sprawie remontu drogi nr 580. Wójt brał udział ponadto we wspólnych negocjacjach pomiędzy Gminą, MZDW, firmą Metroprojekt (projektantem remontu drogi 580) i firmą Strabag (wykonawcą projektu), które dotyczyły zaawansowania prac i warunków wprowadzenia korekt w projekcie remontu drogi, głównie w zakresie wjazdów na posesje i lokalizacji niektórych przystanków autobusowych. Z powodu złej jakości wykonywanych robót i ich nieterminowości, a także w związku z tym, że wykonawca przerwał prace na okres zimowy, nie wykorzystując dobrych warunków atmosferycznyy,opooejch, Gmina doprowadziła do wnikliwej kontroli inwestycji i zmiany inżyniera kontraktu.
W okresie międzysesyjnym Wójt wziął ponadto udział w spotkaniu grupy radnych, przedstawicieli GPK Eko-Babice i Urzędu Gminy z reprezentantami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poświęconym wdrażaniu projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice w otulinie KPN". Uczestniczył także w negocjacjach z przedstawicielami firm POLAQUA i WARBUD (wykonawcami projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starych Babi-cach) w kwestii usuwania usterek na oczyszczalni i w konsultacjach z projektantem remontu ul. Szkolnej w Koczargach Nowych. Ponadto Wójt zorganizował spotkanie w sprawie remontu bądź budowy nowego ośrodka zdrowia w Starych Babicach oraz naradę poświęconą możliwościom wdrożenia systemu obsługi fotoradarów i monitoringu gminy. Jak poinformował zebranych, pierwsze dwa fotoradary zostaną ustawione w Borzęcinie oraz w Janowie, na prostych odcinkach dróg, gdzie kierowcy rozwijają nadmierną prędkość, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców gminy. Pojawiły się również wnioski, aby zainstalować fotoradar na ul. Ogrodniczej. Obecnie przeprowadzane są konsultacje dotyczące różnych rozwiązań technicznych, aby zamontować jak najwięcej fotoradarów i jednocześnie połączyjeoogegypoć je z monitoringiem gminy. Jak poinformowano, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożył deklarację dotyczącą dofinansowania instalacji fotoradarów w naszej gminie.
W styczniu Wójt Krzysztof Turek uczestniczył również w spotkaniu przedstawicieli gmin podwarszawskich z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Leszkiem Rutą, które było poświęcone sprawom komunikacji zbiorowej na terenie poszczególnych gmin. Wójt poinformował radnych, że w związku z oprotestowaniem przez mieszkańców projektu wprowadzenia linii 730, zostało zlecone opracowanie nowej koncepcji modernizacji komunikacji w gminie, której punktem wyjścia było utrzymanie dotychczasowych tras linii 712 i 714. Nowy układ komunikacyjny nie został jeszcze wprowadzony z powodu ograniczeń technicznych. Należy przebudować do odpowiedniej szerokości drogi i skrzyżowania, aby umożliwić autobusom bezpieczne poruszanie się po naszych terenach. Kiedy problemy te zostaną rozwiązane, będzie można uruchomić nowe linie.
Trwają prace nad rozbudową sieci komunikacyjnej - rozbudowa ma objąć nie tylko część wschodnią i centrum gminy, ale także część zachodnią. Planuje się między innymi wydłużenie trasy jednej z linii do ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Małym oraz zwiększenie ilości kursów linii 712. Ponieważ w gminie nie ma specjalisty od komunikacji, zatrudnioyoepeeą,óyny został ekspert z zewnątrz, który przygotowuje projekty zmian, z uwzględnieniem uwag wniesionych przez radnych i mieszkańców.
Jednym z głównych tematów spotkania z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego były plany podwyższenia odpłatności za świadczenie komunikacji na terenie gmin podwarszawskich. ZTM rozważa możliwość podniesienia stawek o 50% we wszystkich gminach w stosunku do obowiązujących opłat - w zamian , być może, wprowadzi jednolitą taryfę na przejazdy na terenie Warszawy i w strefie podmiejskiej. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie poświęcone omówieniu tych kwestii. Wójt wyraził także nadzieję, że uda się wynegocjować z ZTM odpowiednią wysokość dopłaty do świadczeń komunikacyjnych.
Najważniejszym punktem IV sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu na 2007 rok. Na wstępie Wójt Gminy omówił projekt budżetu. Zasadniczą różnicą w odniesieniu do projektów z lat poprzednich jest przekazanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej GPK Eko-Babice.
Warto zauważyć także, że w stosunku do ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost środków przeznaczonych na inwestycje - podczas gdy w 2006 r. ich wysokość szacowano na 24.686.686 zł, w roku 2007 wyniosą one 30.307.256 zł. W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały budżetowej na 2007 rok. Radni zapoznali się również z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, dotyczącą omawianego projektu. Komisja podczas trzech posiedzeń analizowała projekt budżetu - 23 stycznia 2007 r. wydała ostateczną, pozytywną opinię w tej kwestii. Podobną ocenę wystawiły projektowi wszystkie Komisje Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa. W czasie sesji w głosowaniu jawnym projekt budżetu Gminy Stare Babi-ce na rok 2007 przyjęto jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Podczas obrad podjęto ponadto uchwały dotyczące: nadania nazw ulicom położonym we wsi Stare Babice, zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, projektu budowy sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności. Przyjęto także plany pracy Rady Gminy, poszczególnych Komisji RG oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007. Radni zadecydowali również o uchyleniu uchwały Rady Gminy z 29 września 2005 roku.
Przewodniczący RG poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji podjła uchwałę w sprawie najmu niezabudowanej części działki 617 w Borzęcinie Dużym przez spółkę OSP POLPAGER z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość ta przeznaczona miała być pod budowę przenośnej telefonii stacjonarnej Sferia. Osoby mieszkające w sąsiedztwie działki sprzeciwiły się jednak budowie masztu na tym terenie. Negatywną opinię w tej sprawie wydała również Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu 9 stycznia 2007 r. Podczas czwartej sesji radni RG jednogłośnie uchylili uchwałę Rady Gminy z 29 września 2005 roku.

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy