Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Misja sprawdziła inwestycje - wyniki za kilka miesięcy
Komisja Bezpieczeństwa w sprawie ochrony przeciwpożarowej
Zawsze staramy się pomóc - rozmowa z Alicją Napurką, kierownikiem GarchS
Z sesji Rady Gminy
Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki
Rocznica śmierci Jana Pawła II
Przystanek Alaska?
Temat miesiąca
Dzień Ziemi - święto ekologii w gminie
Bezpieczeństwo
Spłonął autobus
Nieznana ofiara wypadku
Zawiadomić czy milczeć?
Kultura | Oświata | Sport
3 Maja. Relacja z gminnego święta
Kontrola trójki w gimnazjum.
Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
Nie tylko zabawa. Święto SP w Babicach
Klasycznie, ludowo i nowocześnie. Byliśmy na 10 Przeglądzie Tanecznym
Dzień Ziemi w szkołach
Nowa sala i internet w bibliotece
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2007

Z sesji Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 29 marca 2007 roku..


Przed rozpoczęciem obrad zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Ireny Świergockiej - wieloletniego sołtysa wsi Kwirynów. Następnie Przewodniczący RG i Wójt przedstawili informacje o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący otrzymał w tym czasie tzw. wystąpienie pokontrolne za rok 2006 z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gminie Stare Babice. Dokument ten przekazał następnie radnym. Z kolei Wójt Krzysztof Turek w okresie międzysesyjnym przeprowadził m. in. naradę z kierownictwem firmy "Strabag", dotyczącą kontynuacji prac na drodze wojewódzkiej nr 580 po okresie zimowym.
Zorganizował również spotkanie z wykonawcą tej modernizacji, przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektantem i inżynierem kontraktu w sprawie koordynacji działań i współpracy przy remoncie drogi 580. Uczestniczył ponadto w zebraniu wójtów i burmistrzów ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego odnośnie możliwości wdrożenia systemu wielofunkcyjnej platformy teleinformacyjnej w powiecie. Wspólnie z Zastępcą Wójta przeprowadził rozmowę z przedstawicielami Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, dotyczącą aktualnych planów inwestycyjnych w Starych Babicach. Otrzymał informację, że opóźnienia inwestycji spowodowane są przejściowymi problemami finansowymi WSSE, wynikającymi ze zmniejszonego naboru studentów w ostatnich latach. Aktualny biznesplan zakłada zmniejszenie zakresu tej inwestycji, jednak funkcja tego obiektu nie ulegnie zmianie. Budowa basenu będzie kontynuowana, powstaną także dodatkowe powierzchnie rekreacyjne.
Wójt wyjaśnił, że przedstawiciele Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej nie podali konkretnego terminu rozpoczęcia budowy - prawdopodobnie nie mają jeszcze zawartych umów z wykonawcami prac budowlanych. Nie ma obecnie możliwości wyegzekwowania od nich terminów wykonania projektu, ponieważ nabywcy działki zwrócili gminie finansową bonifikatę. Jednak przedstawiciele UG będą nadal kontaktować się z inwestorem i na bieżąco informować mieszkańców o dalszym przebiegu tego procesu inwestycyjnego.
Na początku VI Sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęli również uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2007 rok oraz zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kalinowa Łąka". Ocenili ponadto aktualność "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice" i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego przyjęli uchwały dotyczące zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach oraz wypełnienia obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych przez sekretarza i skarbnika gminy. Zapoznali się także z protokołem z kontroli niewykonanego zadania inwestycyjnego "Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego - Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn".
W czasie obrad VI Sesji radni zwrócili uwagę, że kwota 30 tys. zł na instalację fotoradarów przy drogach na terenie gminy może okazać się niewystarczająca. Wójt poinformował, że koszt fotoradarów został prawidłowo skalkulowany na luty, jednak w międzyczasie stal podrożała, a w związku z tym wzrosła również cena masztów. Pierwsze dwa maszty są już gotowe. Kolejne mają się znaleźć przy ulicach: Warszawskiej, Ogrodniczej, Hubala Dobrzańskiego. Nie ma jednak pewności, czy wszystkie uda się postawić jeszcze w tym roku.
Radni poruszyli również temat naprawy dróg gruntowych w zachodniej części wsi Stare Babice (ulice: Mizikowskiego, Koczarska i Osiedlowa). Wójt Krzysztof Turek wyjaśnił, że ze względu na dużą wilgotność gruntu długo nie można było rozpocząć prac, jednak od końca marca trwają już one nieprzerwanie. Kwestią czasu jest wykonanie remontu wszystkich ulic.
Zebrani poprosili również Wójta o szczegółowe informacje na temat spotkania z przedstawicielami firmy "Strabag" oraz MZDW w sprawie drogi nr 580. Jak się dowiedzieliśmy: przedstawiciele przedsiębiorstwa złożyli deklarację podjęcia energicznych działań w zakresie modernizacji drogi warszawskiej. Dotychczas większość prac prowadzona była przez podwykonawców. W wyniku kontroli przedstawiciele firmy otrzymali zalecenie, aby więcej robót wykonywać własnymi siłami. Faktem jest jednak, że obecnie sytuacja na rynku pracy jest trudna i brakuje wykwalifikowanych robotników.
Podczas VI Sesji sołtys Tadeusz Kuzmowicz poprosił o przekazanie konserwatorowi urządzeń elektrycznych na terenie gminy informacji, że w Zielonkach konieczne jest ustawienie odpowiedniego oświetlenia ulicznego. Wójt poinformował o przygotowaniach do przeglądu oświetlenia wszystkich ulic po zimie i zwrócił się do sołtysów o pomoc w lokalizacji usterek. Dane z sołectw zostaną następnie przekazane konserwatorowi. Wprawdzie pracuje on na zlecenie Zakładu Energetycznego i nie jest bezpośrednio zależny od Urzędu Gminy, jednak Wójt dołoży wszelkich starań, by wszystkie usterki zostały usunięte w możliwie najkrótszym czasie.
Na zakończenie Sesji Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz przypomniał, że 3 kwietnia odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym radni rozpoczną prace nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

kg

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy