Dzisiaj jest wtorek 22 czerwca 2021 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Nie tylko dwa denary...
Z ortografią na ty
Pierwszy od lat taki budżet...
Podstawówki już po egzaminach
Temat miesiąca
Na tropach Marzanny
Kultura
Z Mazur czy z Turcji?
Ogłoszenia
Zapraszamy do galerii
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 03/2004

Podczas XVI Sesji Rady Gminy Stare Babice, 25 marca br. zatwierdzono budżet gminy na rok 2004. Nie obyło się oczywiście bez ożywionej dyskusji, podczas której zadawano pytania dotyczące kryteriów wyboru tych czy innych inwestycji. Nawet postronni obserwatorzy zauważyli jednak, że wiele będzie się działo w tym sezonie budowlanym, a kolejne inwestycje poprawią stan naszej infrastruktury i przyczynią się do poprawy standardu życia mieszkańców. O komentarz do uchwały budżetowej poprosiliśmy wójta gminy, Pana Krzysztofa Turka.

- Po poprzednich kryzysowych latach, mogę zakomunikować Mieszkańcom Naszej Gminy, że pojawiły się już pierwsze oznaki wychodzenia z kryzysu i ożywienia gospodarki. Tegoroczny budżet jest budżetem wzrostu w stosunku do dwóch poprzednich lat. Poprawę sytuacji finansowej gminy zawdzięczamy wprowadzeniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ożywieniu gospodarczemu i napfywowi nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w naszej gminie. Zwiększył się udział gminy w podatkach dochodowych tzw. bezpośrednich - głównie od osób fizycznych - do blisko 36% i od osób prawnych do6 %. Wraz ze zmianą ustawy na gminy nałożono także dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie zasiłków rodzinnych, które musimy płacić w pewnej części z puli dochodów własnych. Jednak dla takich gmin jak nasza, która charakteryzuje się dynamicznym przyrostem liczby nowych mieszkańców, zmiany te dobrze rokują na przyszłość. Potrzeba nam tylko współdziałania ze strony nowych mieszkańców. Warunkiem dobrej kondycji finansowej gminy jest zameldowanie nowych osób na naszym terenie, albo przynajmniej określenie w dokumentach NIP faktu zamieszkania w gminie. Dlatego też chciałbym apelować do Wszystkich Państwa, którzy mieszkają już w Gminie Stare Babice o dopełnienie tej formalności. Przyczyni się ona bezpośrednio do rozwoju tych terenów i poprawy standardu życia mieszkańców.

- W latach ubiegłych gmina obciążona była dużymi inwestycjami...
- To prawda, dlatego też cieszę się, że zakończyliśmy już fizycznie i finansowo wszelkie sprawy z nimi związane, tj. z budową oczyszczalni i gimnazjum. Jednak gmina jest żywym organizmem, który stale się rozwija, a zatem musimy działać dalej. Na ten rok planujemy również duży zakres inwestycji. Z budżetu gminy przeznaczamy na ten cel ponad 8 min zł - wszystko na rozwój infrastruktury. Wymienię choćby kilka pozycji: jedną z najważniejszych jest budowa kanalizacji w Koczargach Starych na którą mamy szansę uzyskać wsparcie finansowe z programu Sapard. Sporo środków własnych będziemy musieli wydać na kanalizację w Bliznem. Inwestycja ta w 100% będzie finansowana z naszego budżetu, ponieważ nie ma tzw. "efektu ekologicznego" określonego przez UE. Ścieki z Bliznego trafią do kanalizacji Warszawy i w efekcie do Wisły, a stolica nie ma oczyszczalni w tej części miasta. W tym roku zakończymy również budowę wodociągów w Stanisławowie i Mariewie - przy wykorzystaniu środków Sapardowskich.

- Gmina planuje największą jak dotąd inwestycję...
- Aktualnie jesteśmy w trakcie opraco wania dużego wniosku do funduszu strukturalnego - a konkretnie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącego systemu zbierania ścieków w gminie. Wniosek ten obejmuje inwestycje szacowane łącznie na około 22 min zł. Dość powiedzieć, że takiej inwestycji - rozumianej jako jedno zadanie, jeszcze w naszej gminie nie było!
Jest to dla nas wyzwanie, ale i ogromna szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Marny szansę uzyskać do 75% zwrotu kosztów. Wchodzimy do Unii Europejskiej, a zatem zostaniemy objęci intensywnym finansowaniem ze środków strukturalnych, co jest kolejną szansą rozwoju naszej gminy. Rozpoczęcie prac dotyczących tego największego projektu planujemy jeszcze w tym roku i zamierzamy go zakończyć w 2006 roku. Rozwój sieci kanalizacyjnej wiąże się z koniecznością rozbudowy oczyszczalni ścieków do zdolności ok. 3 tys. m3 na dobę (aktualnie jest 1 200 m3). Po osiągnięciu tej wydajności będzie możliwe dalsze rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej. Mamy nadzieję, ze kolejny etap modernizacji oczyszczalni zapewni realizację potrzeb gminy w tym zakresie na conajmniej 5 lat. Pewien zakres prac został już wykonany przy poprzedniej rozbudowie, dlatego też kolejny etap modernizacji oczyszczalni powinien zakończyć się w drugiej potowie przysztego roku.

- Czy planuje się w br. inwestycje dotyczące modernizacji dróg?
- W ostatnich latach realizujemy różne inwestycje, poza inwestycjami drogowymi. Modernizujemy oczywiście drogi gminne, ale w ograniczonym zakresie. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań mieszkańców i potrzeb związanych z tym zagadnieniem. Na modernizację dróg powinniśmy wydać co najmniej tyle środków fi nansowych, ile przeznaczamy na kanalizację. I takie nakłady musimy ponieść w przysztości. Jednak dopóki nie zakończymy prac przy budowie kanalizacji, dopóty nie możemy rozpocząć gruntownej modernizacji dróg. Planujemy jednak pewien zakres prac wykonać w br. Modernizowana będzie nawierzchnia ul. Hubala Dobrzańskiego na wysokości Bliznego. Porozumieliśmy się w tej sprawie z Burmistrzem Dzielnicy Bemowo, który dofinansuje tę inwestycję. W efekcie powstanie nowa nawierzchnia i zostanie udrożnione odwodnienie drogi. Wykonamy także uliczkę dojazdową do Rynku od terenów byłej Szkoły Podstawowej w St. Babicach. Wiąże się to z budową poczty w tym rejonie przez Spółdzielnię Handlowo - Usługową. W tej chwili kończą się prace projektowe, dotyczące tego budynku. Zobowiązaliśmy się jako gmina, że po wybudowaniu obiektu wykonamy drogę dojazdową i połączymy ją z ul. Warszawską. Kolejny zakres prac drogowych przewidujemy na przedłużeniu ul. Piłsudskiego, od zakrętu przy krzyżu w St. Babicach aż do ul. Warszawskiej. W najbliższym czasie rozpoczniemy prace projektowe dotyczące tego terenu - powstanie na nim w przyszłości duże, bezpieczne skrzyżowanie.

- Czy gmina zawarta porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych?
- Rada Gminy uchwaliła środki w wys. 60 tys. zł na dopłaty do modernizacji dróg powiatowych. Rozumiejąc wagę problemu pozytywnie ustosunkowaliśmy się do propozycji Starosty, aby gminy partycypowały w 30% kosztów modernizacji dróg zarządzanych przez Powiat.
Myślę, że dobrą informacją dla mieszkańców gminy będzie planowana modernizacja drogi warszawskiej. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace projektowe, w których również uczestniczymy - mimo, że droga jest wojewódzka. Ta główna arteria naszej gminy będzie modernizowana od Warszawy aż do Leszna. Plany zakładają finansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zarząd Dróg Mazowieckich na razie nie zwrócił się do nas o pomoc finansową w tej inwestycji. Możemy zakładać, że nasz udział w pracach modernizacyjnych drogi będzie jednak konieczny. Prawdopodobnie Gmina będzie musiała pomóc w budowie zbiorników retencyjnych.
Po zakończeniu prac, po północnej stronie ul. Warszawskiej powstanie ciąg pieszo - rowerowy, a po południowej chodniki. Zmodernizowane zostaną także skrzyżowania- pojawią się na nich pasy do skręcania w lewo, a w St. Babicach na dotychczasowym skrzyżowaniu ze światłami planuje się budowę ronda.

- A co z ulicą Ogrodniczą, tam zniszczenia nawierzchni po zimie dają się kierowcom szczególnie we znaki?
- Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodniczej planowana była po budowie kanalizacji w przyszłym roku, w ramach dużego programu połączonego z rozbudową oczyszczali. Jednak obecnie sprawa ta nieco się skomplikowała. Dotychczasowe uzgodnienia zakładały przekazanie Gminie przez Powiat części środków finansowych i w efekcie Gmina naprawiając drogę po budowie kanalizacji planowała wykonanie odpowiedniej nakładki asfaltowej. Tymczasem pojawiły się plany przekazania tego odcinka drogi pod zarząd wojewódzki, aby powstał jeden ciąg drogi wojewódzkiej - od ul. Sikorskiego (która jest drogą wojewódzką) poprzez Ogrodniczą aż do trasy poznańskiej. Powiat przejąłby natomiast ulicę Strzykulską w gm. Ożarów. Dlatego modernizacja ul. Ogrodniczej jest obecnie sprawą otwartą, wymagającą nowych uzgodnień. Musimy zmodernizować jej nawierzchnię, ale po budowie kanalizacji.

- W gminie buduje się ostatnio nowe chodniki...
- Sprawa ta nawet bulwersuje niektórych radnych... A przecież chodniki są potrzebne w wielu miejscach gminy, możemy je jednak budować tylko tam, gdzie doprowadzone są inne media, a zwłaszcza kanalizacja. Największy budowany aktualnie chodnik powstaje przy ulicy Południowej. Będzie pełnił rolę ciągu pieszo-rowerowego. Ulica Południowa jest najwęższą drogą powiatową w gminie, bez poboczy i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji pieszej jest tam bardzo ważne dla mieszkańców, którzy od lat domagali się tej inwestycji. Chodnik będzie służył wielu ludziom, zwłaszcza że na tamtych terenach odbywają się imprezy masowe. Dodatkowo planuje się w Zielonkach budowę nowych obiektów sportowo - rekreacyjnych. Jest to zatem inwestycja przemyślana i mająca istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

- Czy w nowym budżecie pojawiły się środki na realizację różnych potrzeb mieszkańców, które nie mogły doczekać się wykonania w poprzednich latach?
- Mamy trochę więcej środków, ale różnorodnych potrzeb do pilnej realizacji też jest wiele. Pojawiły się jednak środki na zajęcia dodatkowe w szkołach, na oświetlenie ulic - tam, gdzie były braki np. na ul. Kraszewskiego, Piaskowej, Wieruchowskiej, Szkolnej i Królowej Marysieńki. Mamy środki na zakup kruszywa, będziemy zatem poprawiać stan dróg gruntowych, zaniedbanych w ostatnim czasie. Z innychpotrzebnych prac, planujemy docieplenie budynku SP w St. Babicach i wymianę okien w babickim przedszkolu, docieplony zostanie również budynek UG i wykonana będzie nowa elewacja. Ogłosimy także konkurs na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w St. Babicach. Chcemy stworzyć tam aptekę i poprawić funkcjonalność tego obiektu.

- Możemy zatem optymistycznie patrzeć w przyszłość ?
- Zawsze namawiam do optymizmu - wtedy po prostu żyje się lepiej. Ten budżet jest przełomowy. Od tego roku wejdziemy w dofinansowanie zadań gminnych w zakresie inwestycji ze środków unijnych, a nie jak dotąd przedakcesyjnych. To daje nam duże szansę rozwoju, musimy się jednak oczywiście nauczyć, jak umiejętnie korzystać z unijnych procedur. Zmiana ustawy o dochodach gmin również niesie nadzieję i zmienia strukturę finansowania gminy. Zmniejsza subwencje i dotacje, a zwiększa udział gmin w podatkach dochodowych, co również w naszym przypadku dobrze rokuje na przyszłość. W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy, życzę Mieszkańcom Gminy Stare Babice nie tylko optymizmu, zdrowia i radości, ale i Wszystkiego co Najlepsze zarówno na najbliższe dni - na wspólne uroczyste świętowanie - jak i na dalsze miesiące, kiedy to już znajdziemy się w Unii Europejskiej. Wszystkiego Dobrego!

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy