Dzisiaj jest środa 15 lipca 2020 r. imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Warsztaty HACCP
Kwiaty zamiast śmieci
Nastał czas radości!
Z sesji rady gminy
Razem o naszych sprawach
Babickie Towarzystwo Cyklistów
Temat miesiąca
Dzień Ziemi
Powiatowy Konkurs Muzyczny
Bezpieczna gmina
Strzały w Babicach
Spotkanie przed szczytem
Nie muszę być bezbronna!
Informacje
Nowości w zasiłkach
Za pięć dwunasta - dopłaty dla rolników
Sport
Dwa razy srebro...
To jest piłka!
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2004

Od 1 maja 2004r. roku zmienia się system wypłaty świadczeń rodzinnych. Z tym dniem wchodzą w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228, poz.2255 z późn. zm.). Zgodnie z nią obowiązek przyznawania i wypłaty tych Świadczeń przejmą gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Proces ten będzie przebiegał stopniowo i w okresie przejściowym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r. część zobowiązań wobec osób uprawnionych będzie realizowała gmina, część dotychczasowe podmioty - w ograniczonym zakresie.
O nowych obowiązkach gminy poinformowała nas mgr Alicja Napurka - nowy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Świadczenia rodzinne obejmują 2 grupy zasiłków: zasiłek rodzinny jako świadczenie podstawowe, do którego będzie można uzyskać 7 dodatków oraz zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje osobom, które urodzą dziecko, sprawują opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnie wychowują dziecko, samotnie wychowują dziecko i utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, osobom, które kształcą i rehabilitują dziecko niepełnosprawne, których dziecko rozpoczyna rok szkolny, których dziecko uczy się w szkole poza miejscem zamieszkania.
Warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przysługuje on rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeżeli dochód w jego rodzinie na 1 osobę nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto, jeżeli zasiłek dotyczy dziecka niepełnosprawnego.
Zasiłek rodzinny przysługuje dziecku do lat 18, uczącemu się - do lat 21. Gdy jest niepełnosprawne i uczy się lub studiuje - do 24 lat. Zasiłek rodziny wypłacany od 1 maja 2004r. do sierpnia 2006 r. wyniesie: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie, 66 zł na każde kolejne. Od września 2006 r. wysokość zasiłku będzie uzależniona od wieku dziecka i wyniesie 44,56 lub 65 zł. Kryterium dochodowe obowiązuje również w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Jedynie o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego nie decyduje zamożność. Przysługuje on wszystkim niepełnosprawnym i seniorom powyżej 75 roku życia.
Z dniem 1 maja 2004 r. został zlikwidowany Fundusz Alimentacyjny. Osoby, które samotnie wychowują dziecko mogą teraz ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego, zgodnie z ww. kryterium dochodowym. Wyniesie on 170 zł lub 250 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Osoby, które będą ubiegały się o zasiłek rodzinny, muszą złożyć wniosek wraz z dokumentami: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu, w tym zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się, kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku muszą dołączyć: zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie jego trwania, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do takiego urlopu. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do wniosku dołączają zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby jako poszukującej pracy.
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu rozpoczęcia się roku szkolnego do wniosku dołączy zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączą: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie czy internacie, zaświadczenie szkoły w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek wraz z załącznikami: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym stopniu nie pełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek oraz załączniki: orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.
Wszystkie informacje i druki wniosków zainteresowani otrzymają w GOPS - pokój 21(I piętro) i w pokoju 12 (parter) w Urzędzie Gminy w Starych Babicach lub pod nr tel. 722 90 11.

ak.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy