Dzisiaj jest środa 15 lipca 2020 r. imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Warsztaty HACCP
Kwiaty zamiast śmieci
Nastał czas radości!
Z sesji rady gminy
Razem o naszych sprawach
Babickie Towarzystwo Cyklistów
Temat miesiąca
Dzień Ziemi
Powiatowy Konkurs Muzyczny
Bezpieczna gmina
Strzały w Babicach
Spotkanie przed szczytem
Nie muszę być bezbronna!
Informacje
Nowości w zasiłkach
Za pięć dwunasta - dopłaty dla rolników
Sport
Dwa razy srebro...
To jest piłka!
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2004

XVI sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 25 marca br. Była to naszym zdaniem najciekawsza sesja ostatnich miesięcy. Uchwalono budżet, zgłaszano protesty, mówiono o tajemniczych teczkach i dziwnych propozycjach. Brakowało tylko Rywina, nie zabrakło natomiast radnych, którzy znani są z oryginalnych i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Rozmiar: 25242 bajtówJednym z pierwszych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącego jej działalnoŚci w ubr. Szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką zapobiegania patologiom i wychowania w trzeĄwości przedstawił przewodniczący komisji lek. med. Janusz Śliżewski. Następnie Przewodniczący Rady i Wójt Gminy udzielili informacji dotyczących działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Jednymi z ciekawszych zagadnień były: spotkanie Wójta Gminy z Dyrektorem Zakładu Energetycznego WT w Pruszkowie w sprawie modernizacji niektórych odcinków trakcji elektrycznej na terenie naszej gminy, objazd dróg gminnych z udziałem przedstawiciela firmy, która zajmie się konserwacją dróg gruntowych i wydanie zarządzenia Wojewody dotyczącego wyborów uzupełniających w okręgu nr 3 obejmującym wsie: Lubiczów, Latchorzew i Babice Nowe. Datę tych wyborów wyznaczono na 30 maja br. Po wysłuchaniu informacji radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonym we wsiach Kwirynów i Klaudyn. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Zielonki Wieś. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami-Grażyna Siemiątkowska poinformowała, że scalenie wsi Zielonki obejmuje tzw. klin o pow. 26,32 ha, który jest własnością 165 osób. Teren ten położony jest między ulicami Sportową, a Białej Góry. Kilkakrotnie spotykano się już z właścicielami gruntów, omawiano zasady procesu scaleń i przybliżone koszty związane z jego realizacją, a zwłaszcza z opłatami adiacenckimi wynikającymi ze wzrostu wartości działek i uzbrojenia terenu. Ostatecznie powierzchnia do scalenia, uzyskana w wyniku złożonych wniosków właścicieli gruntów, wyniosła 64,29% przewidzianej całości. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Klaudyn na nieruchomość położoną w St. Babicach.
Następnie radni zajęli się zatwierdzeniem budżetu gminy na rok 2004.Ten punkt obrad zdominowała dyskusja nad wniesionymi poprawkami. Radny T. Chudecki zadał szereg pytań dotyczących polityki finansowej Gminy, z kolei radna L. Molak pytała o sprawy związane z kanalizacją i wodociągami. Radna M. Wójtowicz stwierdziła potrzebę szerszej dyskusji merytorycznej na temat gminnych inwestycji, zaznaczyła jednocześnie, iż cenne jest to, że ponad 35% środków w tym budżecie przeznacza się na inwestycje - robimy zatem coś dla mieszkańców, co pozostanie na wiele lat - powiedziała radna Wójtowicz. Do dyskusji włączyli się także mieszkańcy różnych miejscowości naszej gminy, postulując większą troskę o stan infrastruktury, a zwłaszcza dróg w Kwirynowie, potrzebę promocji gminy w Unii Europejskiej i przyspieszenie spraw związanych z modernizacją ul. Warszawskiej. Głos zabrał również (jak zawsze) sołtys St. Lesisz apelując m.in., aby przeznaczyć więcej pieniędzy na Spółkę Wodną i pytając o zasadność sum przeznaczonych na utrzymanie zieleni i klub sportowy w gminie.
Rozmiar: 28396 bajtów"Następnie radni głosowali nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała nr XVI/113/04 w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2004 podjęta została 10 głosami "za", przy 3 głosach "przeciwnych" w głosowaniu jawnym, przy obecności 13 radnych. Kolejny punkt obrad zawierał interpelacje i zapytania radnych. Jednym z barwniejszych wystąpień był protest radnego Chudeckiego dotyczący trybu pracy nad budżetem gminy. Radny twierdził, że w ciągu roku nie były dyskutowane i uchwalane żadne programy gospodarcze dla gminy... gmina nie posiada... planów budowy infrastruktury... nie dyskutuje się ważności lokalnych potrzeb... wiele wydatków i inwestycji w budżecie sprawia - jego zdaniem - wrażenie "przypadkowych"...itp. Przeciwko temu protestowi zaprotestował radny L. Poborczyk, który poinformował zebranych, że radny T. Chudecki wyszedł z dwóch posiedzeń Komisji Gospodarczo-Finansowej po 10-15 minutach. Wtedy to właśnie omawiano szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z inwestycjami, o których teraz mówi w swoim proteście.
- Nic dziwnego, że nie może ich zatem zrozumieć, mówiąc, że jest niedoinformowany, ponieważ lekceważy posiedzenia komisji, podczas których sprawy te były omawiane - powiedział radny Poborczyk.
Interpelację zgłosiła również radna M. Wójtowicz. Poinformowała także, że jest jej bardzo przykro, iż głosowanie nad uchwałą budżetową odbyło się podczas jej nieobecności (nie wiemy dlaczego Pani Radnej nie było), ale jej głos jest przeciwko uchwale budżetowej. Interpelacja zgłoszona przez radną dotyczyła pytania o powody odstąpienia od niektórych zapisów programu "Strategii Rozwoju Gminy".
Z kolei radny M. Dżyga odczytał interpelację dotyczącą gospodarki odpadami i utrzymywania porządku na terenach gminnych leżących we wsi Klaudyn. Zdaniem radnego niedopuszczalne jest składowanie dużej ilości stałych odpadów, wydzielających przykry zapach w pobliżu ulicy Estrady.
Ostatnim punktem obrad XVI sesji Rady Gminy były wolne wnioski i informacje. Sprawy poruszane w nich dotyczyły m.in.: wodociągów gminnych, stanu naszych dróg, a także Ąródła informacji, którymi dysponuje radny T. Chudecki. Temat ten podjął radny G. Szuba mówiąc, że niepokoi go fakt, skąd radny Chudecki ma wiadomości dotyczące rachunków Urzędu Gminy i Sp. Eko-Babice. PóĄniej dyskutowano jeszcze o "teczkach" i dziwnych propozycjach Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej a także innych sprawach, którymi zdaniem radnego T. Chudeckiego "już zajął się prokurator". Po czym w dalszej dyskusji radny wycofał się ze swoich własnych opinii mówiąc, że się pomylił i Ąle go poinformowano.
Postronni obserwatorzy, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się dyskusji, w tym momencie byli już kompletnie zdezorientowani, niektórzy dobrze się bawili, chichocząc w końcu sali. Trudno jest nam relacjonować te wydarzenia bez uśmiechu, dlatego też nie wdajemy się w szczegóły, by nie przekraczać granic śmieszności. Zainteresowanych odsyłamy do protokołu z obrad. Jednak nie krotochwile są ważne, a zagadnienia merytoryczne. Podczas XVI sesji uchwalono budżet, który daje dalsze możliwości rozwoju babickiej gminy i uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Jest to pierwszy budżet rozwoju od kilku lat i dlatego właśnie możemy być z niego dumni i mieć powody do zadowolenia. Miejmy nadzieję, że sytuacja gospodarcza Polski umożliwi pełną realizację jego zapisów.

mł.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy