Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 05/2010
Untitled Document

Gazeta Babicka nr 5/2010

Minęło 20 lat od rozpoczęcia reformy samorządowej w Polsce. Do istnienia został przywrócony Senat, a w pełni wolne wybory do tej Izby stały się symbolem powrotu Polski do rodziny państw demokratycznych. Odrodzony Senat, cieszący się ogromnym zaufaniem społecznym w pierwszej kadencji, postawił sobie za cel opracowanie ram prawnych jednej z najważniejszych dla państwa reform, dotyczącej restytuowania instytucji samorządu terytorialnego na jego podstawowym gminnym poziomie. Reforma samorządowa, której autorem jest Senat, ugruntowała demokratyczne przemiany w Polsce.
Jak wspomina Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego pracowała w dużym tempie: 29 lipca 1989 r., w niespełna miesiąc po inauguracyjnym posiedzeniu Senatu I kadencji, odbyła się w Izbie debata na temat samorządu terytorialnego. 19 stycznia 1990 r. Senat uchwalił, jako własne inicjatywy ustawodawcze, pakiet projektów ustaw: o samorządzie terytorialnym, o pracownikach samorządowych, Ordynację Wyborczą do organów gmin, o zmianach w Konstytucji RP. Projekty te przywracały samorząd terytorialny na poziomie gmin. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym 8 marca 1990 r., a 27 maja odbyły się pierwsze demokratyczne, w pełni wolne wybory do rad gmin.
Warto wiedzieć, że historia prac nad koncepcją stworzenia samorządu jest jeszcze o 10 lat starsza. Profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza rozwiniętą koncepcję przyszłego ustroju Polski przedstawili już wiosną 1981 roku. Potem konsekwentnie ją rozwijali, aż wreszcie w 1989 r. mogli rozpocząć praktyczną realizację budowy nowego ustroju. Utopijne, jak się w latach 80. zdawało, zamierzenia zostały zrealizowane. Samorząd terytorialny istnieje i działa. Jest dziś fundamentem ustroju państwowego Rzeczypospolitej.

Dzień Samorządowca w 20-tą rocznicę powstania naszej gminy

27 maja, w Dniu Samorządowca, w dwudziestą rocznicę pierwszych wyborów do rad gmin odbyło się uroczyste spotkanie w sali Rady Gminy usytuowanej w nowym budynku komunalnym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z Wójtem Krzysztofem Turkiem, radni, a także pracownicy Urzędu Gminy, placówek gminnych i sołtysi, którzy w ciągu 20 lat uczestniczyli w pracach babickiego samorządu.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie w nowym obiekcie tak dużego gremium, postanowiono uroczyście dokonać poświęcenia sali konferencyjnej.

Ceremonii tej dokonał ks. proboszcz dr Grzegorz Kozicki. Podarował także samorządowcom portret Ojca Świętego Jana Pawła II, który zawsze żywo interesował się polityką społeczną.
Następnie głos zabrał Wójt Krzysztof Turek.
- Kiedy samorząd terytorialny powołany został ustawą z dnia 8 marca 1990 r., mało kto z mieszkańców gminy interesował się tym zagadnieniem. Media nie nagłaśniały tej informacji i można powiedzieć, że to przełomowe wydarzenie dokonało się w zaciszu gabinetów Parlamentu. Był to okres burzliwych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych. Wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że na początku transformacji ustrojowej Polski Parlament przyjął ustawę, która zgodnie przez wielu ekspertów z różnych środowisk uznana zostanie za najbardziej udaną reformę naszego kraju po 1989 r.
W dalszej części zebrania przyszedł czas na prezentację multimedalną. Pokazano to, co udało się dokonać naszemu samorządowi przez minione 20 lat. Prelegentami w tym wystąpieniu byli przedstawiciele władz gminy, kierownicy kilku referatów, a także redaktor "Gazety Babickiej".
W pierwszych słowach tego ciekawego wystąpienia Wójt Krzysztof Turek wspomniał dokonania pierwszego Wójta Gminy Stare Babice Stanisława Zająca. Jego zasługi znane były już w latach 80. Dał podwaliny pod nasz samorząd i rozpoczął zmiany, które zaszły w babickiej gminie. Niestety okrutny los nie pozwolił mu długo działać. Zmarł w 5. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym (8 marca 1995 r.).

Wójt wspomniał także zasługi Jana Żychlińskiego, obecnego Starosty naszego powiatu, a wówczas bardzo fachowego i rzetelnego Przewodniczącego Rady Gminy, który działając przez dwie kadencje, położył wiele zasług dla naszej małej Ojczyzny. Przełomowym wydarzeniem dla gminy Stare Babice był podział jej terytorium i wyodrębnienie się z jej części gminy Izabelin. Wydarzenie to nastąpiło w 1995 r. i spowodowało, że gmina uzyskała ostatecznie 23 sołectwa.
Podsumowano także pracę Rady Gminy. Przez lata swej działalności odbyła ona 189 sesji plenarnych, 1142 posiedzenia komisji i podjęła 1739 uchwał.

Co się zmieniło przez 20 lat?
W ciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców w gminie wzrosła o 50%, przy czym trzeba zauważyć, że 2/3 gminnej populacji jest w wieku produkcyjnym. Warto przeanalizować, jak w ciągu 20 lat zmieniła się ilość podmiotów gospodarczych, działających na tym terenie. Większość z nich stanowią małe firmy. W 1990 roku było ich 564, a obecnie jest 1822. Ten ponadtrzykrotny wzrost podmiotów gospodarczych obrazuje doskonale dynamiczny rozwój gminy. W tym czasie zaobserwowano także stały wzrost dochodów mieszkańców. Przez lata przemian, gmina Stare Babice przekształciła się z typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowym i rezydencjonalnym. Dobre położenie pomiędzy Puszczą Kampinoską a stolicą powoduje, ze jest to bezpieczne miejsce dla mieszkańców (zarówno pod względem ekologicznym, jak i rynków pracy), co bardzo sprzyja osiedlaniu się na tych terenach nowych osób i powoduje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Dobre planowanie i scalenia
Przemyślany rozwój gminy oparty jest o precyzyjne opracowania planistyczne - wieloletnie plany inwestycyjne i plany miejscowe. Dzięki nim przeobrażenia następują równomierne na całym terenie. Warto podkreślić, że gmina Stare Babice jako pierwsza w Polsce przeprowadziła udany proces scalania gruntów o niekorzystnej strukturze własnościowej. W wyniku tego powstało nowoczesne planowanie działek domów jednorodzinnych w Kwirynowie, które stało się modelem do dalszych przekształceń. W latach 1994-2009 gmina przeprowadziła scalenia i podziały nieruchomości w 7 kompleksach, m.in. w Kwirynowie, Klaudynie, Lipkowie, Latchorzewie, Bliznem Łaszczyńskiego i w Zielonkach Wsi. Ogólna powierzchnia tych obszarów wynosiła ponad 90 ha, z czego powstało 835 kształtnych działek oraz wiele dróg. Procesy scaleniowe wpłynęły stymulująco na rozwój budownictwa jednorodzinnego i ład przestrzenny.

Sukcesy w oświacie
Jednym z największych działów naszego samorządu jest oświata i wychowanie. Tu również gmina ma się czym pochwalić. Szkoły, które przejęła w 1994 r., były w opłakanym stanie. Centralne zarządzanie oświatą dawało na naszym terenie bardzo złe rezultaty. Aby zmienić ten stan rzeczy, przez kolejne lata ponad połowę budżetu przekazywano na cele oświatowe. Reforma oświaty w 1999 r. spowodowała, że gmina podjęła decyzję o likwidacji jednej ze szkół podstawowych, do której uczęszczały dzieci w klasach I-III, oraz o przekształceniu kolejnej podstawówki w gimnazjum. Jednocześnie rozbudowywano istniejące placówki. Działania reformatorskie naszego samorządu zostały bardzo wysoko ocenione. Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że gmina wprowadziła modelowo nowy ustrój szkolny i w dowód uznania podarowało naszemu samorządowi autobus do przewożenia dzieci zwany popularnie gimbusem. Warto zauważyć, że również dzieci i młodzież docenili te przemiany. Wyniki w nauce sprawdzane na końcowych egzaminach plasują uczniów powyżej średnich powiatowych i wojewódzkich.

Inwestycje stymulują rozwój
Gmina co roku przeznacza pokaźne środki budżetowe na inwestycje infrastrukturalne. W ostatnich latach tendencja ta nasiliła się jeszcze, wydatki inwestycyjne w budżecie gminy osiągnęły poziom blisko 49%. Największe nakłady przeznaczono na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych, ujęć wodnych, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Dziś oczyszczalnia w Starych Babicach jest jedną z najnowocześniejszych na Mazowszu, a nowe źródło w Borzęcinie i nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody zapewniły realizację potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Wśród wielu gminnych inwestycji trzeba zauważyć modernizację placówek oświatowych, wybudowanie nowego obiektu komunalnego, w którym mieści się m.in. ośrodek zdrowia i wiele referatów gminnych, nowe boiska sportowe w Zielonkach i Strefę Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie. Aktualnie powstaje nowe sześciooddziałowe przedszkole w Bliznem Jasińskiego dla 150 dzieci. W ciągu ostatnich lat (2000-2009) wykonano łącznie 47 km dróg, w technologii destruktu bitumicznego - 36 km, utwardzonych kostką - 2,5 km. 90% dróg gruntowych utwardzono kruszywem. Łączny koszt inwestycji drogowych w tamtym okresie wyniósł 27 mln zł.

Samorząd potrafi pozyskiwać fundusze
Na zakończenie prezentacji podkreślano zdolności babickiego samorządu do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i różnych źródeł zewnętrznych.

W ostatnich latach pozyskano fundusze z Unii Europejskiej na zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej w wysokości ponad 18 mln zł, prawie 4 mln zł z Funduszu Norweskiego na budowę Strefy Rekreacji Dzięcięcej, a także środki z budżetu państwa i samorządu woj. mazowieckiego na różne inwestycje w dziedzinie oświaty i bezpieczeństwa. Łącznie złożono 46 wniosków o dofinansowanie zadań z zewnętrznych źródeł finansowych, z czego dofinansowanie otrzymały 24 wnioski z 8 różnorodnych źródeł. Pozyskano ponad 25 mln zł na tzw. projekty twarde. Aktualnie w trakcie oceny znajduje się 9 wniosków. Nasz samorząd ubiega się o dofinansowanie w wysokości 141 mln zł, z czego 130 mln zł z Funduszu Spójności na program dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Stare Babice zawsze w czołówce gmin.
Pod koniec spotkania głos zabrał ponownie Wójt Gminy Krzysztof Turek.
- W ciągu wielu lat działalności naszego samorządu byliśmy wielokrotnie oceniani przez niezależne gremia ekspertów. Nasza gmina znalazła się 9 razy w najbardziej prestiżowym rankingu - w "Złotej Setce Samorządów", otrzymaliśmy od Centrum Badań Regionalnych i dziennika "Rzeczpospolita" tytuł "Mistrza Zrównoważonego Rozwoju", a w 2009 roku przyznano nam tytuł "Gminy Fair Play” - gminy przyjaznej dla inwestorów. Kilkakrotnie otrzymaliśmy również tytuł "Najlepszej Gminy Wiejskiej” i w tej kategorii zdobyliśmy nawet pierwsze miejsce na Mazowszu. Kolekcję nagród i wyróżnień dopełnia certyfikat "Przejrzystej Polski", a także tegoroczna nagroda "Gmina Przyjazna Środowisku" uzyskana w Narodowym Konkursie Ekologicznym.
Po prezentacji multimedialnej zebrani obejrzeli film dokumentalny o naszej gminie autorstwa Beaty Bethke.
Następnie Wójt Krzysztof Turek złożył serdeczne życzenia pracownikom samorządowym. - Samorząd to wspólnota wszystkich mieszkańców, sukcesy gminy są zatem zasługą wszystkich członków wspólnoty - mówił. - Obecnie kończymy piątą kadencję samorządu. Samorządowcom, którzy są z nami przez lata, składam zatem podziękowanie za codzienną pełną poświęcenia pracę. Wiem, że nie jest ona łatwa, wymaga fachowości, kompetencji i zaangażowania. Wiele obecnych tu osób jest z nami od samego początku działalności babickiej gminy. Pragnę szczególnie je uhonorować.

Zasłużeni samorządowcy zostali nagrodzeni okolicznościowymi medalami 20-lecia. Jedną z wyróżnionych osób była Mieczysława Majchrzak (na zdjęciu poniżej), która uczestniczyła we wszystkich sesjach RG od samego początku istnienia gminy Stare Babice.
Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz wręczył Wójtowi pamiątkową statuetkę - kryształową kulę ziemską. Niespodzianką dla Wójta Krzysztofa Turka był także wiersz, który na okoliczność 20-lecia samorządu napisała Mieczysława Majchrzak. Jedna z jego strof głosiła: Już 20 lat rządzimy, jubileusz obchodzimy i Babice z tego słyną, że Wójt dobrze rządzi gminą...

Dziękujemy wszystkim samorządowcom za ich trud i codzienne budowanie przyszłości babickiej gminy.

Jednym z sukcesów ustawy samorządowej jest stworzenie warunków do wydawania przez samorządy wolnej i niezależnej prasy. Tak właśnie 20 lat temu powstała "Gazeta Babicka". Jej pierwszymi redaktorami byli Krzysztof Turek, Jan Żychliński (obecny Wójt i Starosta) oraz Stanisław Fijałkowski - nauczyciel. W następnych latach gazetę redagowali Jolanta Stępniak (Z-ca Wójta). Wiesława Wojtachnio (Sekretarz Gminy) i Joanna Regulska. Obecna redakcja prowadzi "GB" już blisko 10 lat, oprócz bieżących numerów planuje wydanie w tym roku specjalnego numeru z okazji 20-lecia gminy Stare Babice

Uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli
Dwudziesta rocznica powstania samorządu gminnego była również okazją do wspomnienia Osób, które pracowały dla babickiej społeczności w ciągu minionych lat. Mimo że nie ma ich już dziś wśród nas, zawsze o nich pamiętamy. 27 maja wieńce i kwiaty złożono na wielu grobach.
Uhonorowano pamięć Wójta Stanisława Zająca i radnych: Tadeusza Śladowskiego, Leszka Adamczewskiego, Henryka Dereckiego, Edwarda Jaworka, Kazimierza Moraczewskiego i Wiesława Osłony.

Marcin Łada

 

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy