Dzisiaj jest sobota 24 października 2020 r. imieniny Marty, Marcina, Rafała
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Kto mieszka w wodzie i ściekach? - O kontroli NIK
Unijny wachlarz możliwości - rozmowa z Marcinem Zającem
Z sesji Rady Gminy
Trzeba kontynuować podjęte działania - NIK przyznaje rację Eko-Babicom
Zmiana przeznaczenia gruntów w naszej gminie
Z prac Spółki Wodnej
Współpraca Samorządów
Temat miesiąca
Bezpieczne życie
Bezpieczna gmina
Nowa Komenda Policji - być może już za dwa lata
Basen pnie się w górę!
Wolontariat - krok w kierunku człowieka
Mieszkańcy naszej gminy
Złoty Medal Polagry dla Stanisława Karpińskiego
Byłem w Iraku - wyznał nam Stefan Jung
Noblista z Babic!
Sport
Nasi Piłkę kopią
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 10/2004

XXI sesja RG Stare Babice odbyła się 30 września br. Uczestniczyło w niej 15 radnych (w chwili otwarcia 14), co zdaniem Przewodniczącego stanowiło quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Na początku obrad Przewodniczący Rady i Wójt Gminy przedstawili sprawozdania z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący RG poinformował, m.in. że przekazał Wójtowi w celu podjęcia czynności proceduralnych, wniosek 7 właścicieli nieruchomości ze wsi Koczargi Nowe w sprawie uzyskania zmiany przeznaczenia działek leśnych i przylegających do nich gruntów na działki budowlane. Na podstawie opinii prawnej poinformował sołtysów i radnych, że zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym uchwalenie nowego statutu sołectw wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Przewodniczący otrzymał decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Warszawskiego Zachodniego nakazującej radnemu Tadeuszowi Chudeckiemu rozbiórkę murowanego śmietnika wybudowanego poza linią ogrodzenia, w pasie drogowym bez wymaganego zgłoszenia.
W sprawozdaniu z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym znalazło się wiele spraw. Wymienić należy m.in.: złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach ZPORR o dofinansowanie zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice", podpisanie aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów w Babicach Nowych i Lipkowie na grunty komunalne w Klaudynie oraz aktu notarialnego z nabywcą nieruchomości gminnej w Klaudynie. Wójt spotkał się z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie możliwości ewentualnego zakupu gruntów od Agencji na cele zamiany z właścicielami działek w Zielonkach przy ul. Południowej. Został również wyłoniony wykonawca scalenia i podziału gruntów we wsi Zielonki.
Wójt uczestniczył w kolejnej naradzie technicznej w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich poświęconej modernizacji drogi nr 580 oraz w wyjeździe samorządowym przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego do Wielkiej Brytanii w celu nawiązania współpracy na poziomie mikroregionów. Nasza gmina nawiązała już pierwsze kontakty z władzami dystryktu Lichfield koło Birmingham.
Wójt poinformował także, iż otrzymał pismo od PKN Orlen, z którego wynika, że zarząd koncernu przyznał darowiznę w wysokości 420 tys. zł dla powiatu warszawskiego zachodniego i 30 tys. zł dla gminy Stare Babice. Sprawa ta wywołała gorącą dyskusję w dalszej części obrad sesji.
W kolejnych dwu punktach radni podjęli uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych nr. ew. 85 oraz nieruchomości ozn. nr ew. 81/1 położonych we wsi Babice Nowe. Jak poinformowała Zastępca Wójta - Jolanta Stępniak, obydwie uchwały mają związek z modernizacją ul. Warszawskiej. Następnie podjęto uchwałę dotyczącą sprzedaży nieruchomości o nr ew. 225/1 i 225/2 położonej we wsi Wojcieszyn. Nieruchomość tę od 13 sierpnia 2002r. wynajmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wystąpiła do gminy z wnioskiem o nabycie tej nieruchomości.
Kolejne uchwały podjęte przez radnych dotyczyły nadania nazw ulicom położonym we wsiach Klaudyn: ul. Tęczy, Zorzy i G. Verdiego oraz w Bliznem Jasińskiego: Mikołaja Reja i Tadeusza Kościuszki (jako przedłużenie istniejących).
Następnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany siedziby władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przeniesienie siedziby Starostwa do Ożarowa Mazowieckiego do budynku po fabryce kabli.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r. W tej części Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji planu zadań inwestycyjnych na 2004r. na dzień 30.09.2004r.
Następnie radni przegłosowali podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r. Zmiany wprowadzone zostały w załącznikach Nr 1,2,5,6 do uchwały Nr XVI/113/04.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwały Nr XII I/86/91 oraz XVI I/11 5/92.
Zastępca Wójta Jolanta Stępniak poinformowała, że kwestionowane uchwały pochodzą z okresu, kiedy gmina Stare Babice stanowiła jedną gminę z obecną gm. Izabelin. Uchwały te zostały uchylone uchwałą RG Izabelin, a wszystkie plany miejscowe sporządzone przed 1 995 r. przestały obowiązywać na mocy nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Następny punkt stanowiły odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Pierwsza z nich dotyczyła informacji o postępie prac nad kanalizacją Klaudyna, druga działań dotyczących odwodnienia i budowy przepustów wodnych w Klaudynie.
Wiele emocji wzbudził punkt: Interpelacje, zapytania radnych, gdzie dyskutowano m.in. o pieniądzach, jakie zaproponował naszej gminie ORLEN.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wysłał pismo o dotację wstępną na kulturę, oświatę, sport i rekreację w wysokości 200 tys. zł. Zdaniem Krzysztofa Turka przyznanie 30 tys. zł to jałmużna, której Gmina nie powinna przyjąć. Darowizna nie rozwiąże problemu zapewnienia bezpieczeństwa Gminie przez koncern paliwowy.
Ostatnim punktem obrad Sesji były wolne wnioski i informacje. Poruszano w nim m.in. sprawę spowalniaczy ruchu na ul. Wieruchowskiej, wniosków złożonych przez gminę do SAPARD-u, kanalizacji na ul. Warszawskiej oraz problemem zorganizowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.

ak

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy