Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
Untitled Document

1 września 2010

Aktualizacja Planów Miejscowych - Debata Publiczna

Z aktualnymi mapami zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego w urzędzia gminy Stare Babice

W dniu 30 sierpnia w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym odbyła się debata publiczna poświecona aktualizacji planów miejscowych gminy Stare Babice.

Spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Prowadzili ją: zastępca wójta Jolanta Stępniak, autorki projektu z Biura Planowania Rozwoju Warszawy - Barbara Złotowska i Monika Góralska oraz pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego - Andrzej Koliński i Kazimierz Steć. Debacie towarzyszył Tadeusz Wiśniewski - wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Aktualizacja polega na zastąpieniu dotychczasowych 10-12 letnich "papierowych" planów, nowymi sporządzonymi cyfrowo, na podkładzie mapy numerycznej, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami określającymi zawartość, nazewnictwo i kolorystykę planu. Wykonawcą zmiana planów jest BPRW SA z Warszawy. Mgr inż. arch. Barbara Złotowska jest projektantem głównym i odpowiada za część urbanistyczną i proceduralną tematu, a mgr inż. arch. krajobrazu Monika Góralska odpowiada za część przyrodniczo-krajobrazową i strategiczną ocenę wpływu ustaleń projektu planu na środowisko.


Zastępca Wójta Jolanta Stępniak

Debata cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców

Kazimierz Steć
- kierownik Referatu Przestrzennego

Autorki projektu z Biura Planowania Rozwoju
Warszawy Monika Góralska i Barbara Złotowska

Bezpośrednim powodem zastąpienia starych planów nowymi była konieczność wprowadzenia zmian jakie wynikły z dokonanej w 2007 r. oceny aktualności planów miejscowych.
Ocena ta zawarta jest w Uchwale Nr VIII/35/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2007 roku. Badanie aktualności planów miejscowych powinno się odbywać przynajmniej raz w okresie kadencji Rady. Ocena jest skomplikowana procedurą gdyż poprzedza ją wielokryterialna analiza zmian w zagospodarowaniu, rozwoju gospodarczym, zmianach demograficznych, sytuacji ekonomicznej Gminy, ale także i analiza wniosków właścicieli gruntów o dokonanie zmian przeznaczenia terenu i warunków zabudowy. Rada Gminy stwierdziła w swojej Uchwale z 31 maja 2007 r. łącznie 43 nieaktualności - cześć zbiorowych odnoszących się do obszaru całej Gminy, część indywidualnych odnoszących się do pojedynczych działek.

Pozostałe cele aktualizacji: dostosowanie planów do obecnych przepisów i ich cyfryzacja, dopracowanie do dzisiejszych potrzeb ustaleń służących realizacji lokalnych celów publicznych, urealnienie linii rozgraniczających dróg lokalnych i ponadlokalnych, uzupełnienia zabudowy zagrodowej. Nie jest natomiast celem aktualizacji wyznaczanie nowych terenów budowlanych, co wyraźnie było postanowione w Uchwałach z 18 września 2008 r. o przystąpieniu do tej procedury.

Debata trwała 2 godziny , a przedmiotem szczególnego zainteresowania jej uczestników były tematy:

  • Planowane nowe drogi typu obwodnice, obejścia, zamienniki dróg istniejących np.: "Warszawska Bis" na pograniczu z Gminą Ożarów, wschodnie i zachodnie obejście Starych Babic.
    Dyskusja dotyczyła potrzeby planowania tych dróg, możliwości zmian przebiegu, terminów ich budowy czy wręcz przyszłościowych zabezpieczeń akustycznych. Wobec planowanego ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wzrostu ludności Gminy do około 48 tys. mieszkańców , intensywnej zabudowy Gmin Leszno i Kampinos , uczestnicy debaty byli zgodni co do konieczności perspektywicznego planowania nowych dróg, a szczególnie "Warszawskiej Bis",
  • Ustalenia dotyczące różnych innych dróg np. ulicy Batalionów Chłopskich i planowanych typów zabudowy przy tych drogach.
    Z dyskusji wynikało, że przy głównych, ruchliwych drogach i planowanych obwodnicach lepiej nie budować domów mieszkalnych, bo to byłoby nieroztropne, a jednocześnie traciłoby się cenne tereny na usługi, handel itp. działalność, wymagające tzw. "dobrych punktów" i dobrego skomunikowania,
  • Oznaczenia planu, nazewnictwo, kolorystyka oraz poszczególne funkcje i przeznaczenia terenu. Szczegółowo omawiała to projektantka arch. Barbara Złotowska,
  • Sprawy odnoszące się do indywidualnych działek,
  • Interesowano się także terminem zakończenia procedury i uchwalenia nowego planu. Przy sprzyjających warunkach zakończenie planu może nastąpić pod koniec tego roku.

Po wyczerpaniu wszystkich pytań i tematów debata została zamknięta, a zainteresowanych zaproszono do analizy plansz planu Gminy (a zajęły prawie całą powierzchnie drabinek gimnastycznych) oraz rozmów w grupach z projektantami, Zastępcą Wójta i innymi uczestnikami spotkania.

Atmosfera debaty była wzorowa, spokojna i stała na wysokim poziomie, nie było nerwowych wystąpień, czy kwestionowania wprowadzanych zmian.

Arch. Kazimierz Steć
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
fot. Beata Bethke


Plany ciągnęły się wzdłuż całej ściany

wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.