Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI


4.03.2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Spis powszechny jest jednym z najważniejszych badań statystycznych. Jest to badanie pozwalające na zebranie pogłębionych, aktualnych informacji dotyczących polskiego społeczeństwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym jak w innych państwach członkowskich UE.

Cel spisu
Spis powszechny dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W celu prowadzenia analiz porównawczych istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r.

Spis obejmie:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
 • osoby niemające miejsca zamieszkania.

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności,
 • edukacja,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • dojazdy do pracy,
 • źródła utrzymania osób,
 • niepełnosprawność,
 • obywatelstwo,
 • migracje wewnętrzne,
 • migracje zagraniczne,
 • narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 • wyznanie (przynależnośd do kościoła lub związku wyznaniowego),
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.

Obowiązek udzielania odpowiedzi
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkao w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci będą mogli udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności również mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe.

Metody zbierania danych
W tegorocznym spisie dane zbierane będą wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. NSP 2011 zostanie przeprowadzony równocześnie jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne na dwóch rodzajach formularzy elektronicznych - w badaniu pełnym z krótszą listą pytań i w badaniu reprezentacyjnym z dłuższą listą pytań. Badanie reprezentacyjne będzie przeprowadzone u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których mieszkania zostaną wylosowane do tego badania, natomiast w odniesieniu do osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadzone będzie badanie pełne.

Kolejność i terminy prowadzenia badań:
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. - samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleĄć na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze Ąródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki - uzupełnić je. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie będzie można logować się wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane.

Przewidziana jest również możliwość pracy na formularzu w wersji off-line. Formularz off-line nie zawiera żadnych danych administracyjnych - jest pusty. Respondent pracuje poza systemem informatycznym statystyki publicznej i sam wprowadza wszystkie dane. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej GUS lub w najbliższym biurze spisowym. Następnie wypełniony i zapisany na wybranym nośniku formularz należy przekazać do gminnego biura spisowego.

od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez ankietera statystycznego rejestrującego na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamośd ankieterów będzie można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.

od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiady w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz będzie osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu, która złożyła na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.

NSP 2011 zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. W tym terminie rachmistrze spisowi zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.
4
NSP 2011 zakończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego badania i również zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.

Ważne terminy

1.03 - 17.03.2011 r.
- obchód przedspisowy
  - rozpoczęcie NSP 2011, uruchomienie samospisu jako metody zbierania danych
8.04.2011 r.
- rozpoczęcie pracy rachmistrzów w terenie (wywiad z respondentem), rozpoczęcie pracy ankieterów statystycznych (wywiad telefoniczny)
15 - 16.04.2011 r.
- spis osób bezdomnych
16.06.2011 r.
- zakończenie samospisu
30.06.2011 r.
- zakończenie pracy rachmistrzów, zakończenie pracy ankieterów statystycznych, zakończenie NSP 2011 r.
1 - 11.07.2011 r.
- spis kontrolny

Na stronie internetowej gminy został podłączony link do strony Głównego Urzędu Statystycznego, na której można znaleĄć wiele ciekawych informacji dotyczących np. historii spisów powszechnych w Polsce, filatelistyki związanej z przeprowadzeniem spisów powszechnych. Na stronie znajduje się również zakładka "multimedia" ze spotami i nagraniami informacyjnymi dotyczącymi NSP 2011.

Do wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie naszej gminy narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r zostało powołane Gminne Biuro Spisowe w skład którego wchodzą: Krzysztof Turek - Gminny Komisarz Spisowy, Wiesława Wojtachnio - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Sylwia Cuprzyńska, Barbara Mostowska - członkowie oraz Ewelina Racka - lider.
W grudniu 2010 Gminny Komisarz ogłosił nabór na rachmistrzów spisowych, wyłoniono ośmiu kandydatów oraz jednego kandydata rezerwowego. Wszyscy w styczniu uczestniczyli w trzy dniowym szkoleniu kończącym się egzaminem.

Przedstawiamy imiona i nazwiska rachmistrzów, którzy będą przeprowadzali spis na terenie naszej gminy:

Agnieszka Dymińska, Kornelia Idziak, Małgorzata Kłudkiewicz, Bartłomiej Nowak, Łukasz Pytlakowski, Piotr Siekierski, Przemysław Śmietański, Adam Zasłona.

Prosimy o życzliwe podejście do rachmistrzów i udzielenia im wyczerpujących informacji, niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ankiet.

Dla informacji Państwa dodajemy, że wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną. Osoby pracujące na rzecz NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga za sobą sankcje karne. Dane przekazane przez respondentów są automatycznie szyfrowane i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną. Przetwarzaniem danych zajmują się tylko i wyłącznie upoważnione osoby. Dane wynikowe zostaną opublikowane w formie uniemożliwiającej jakąkolwiek identyfikację danych jednostkowych tj. osób, gospodarstw domowych i adresów.

Telefony do Gminnego Biura Spisowego
22 722-92-49 lub 22 722-90-36, e-mail
: erac@stare-babice.pl,

Ponadto nadmieniamy, że Urząd Statystyczny w Warszawie od dnia 1 kwietnia br. uruchomi infolinie na potrzeby NSP 2011.

Oficjalne numery infolinii to: 800 800 800 (numer bezpłatny dla połączeń przychodzących z telefonów stacjonarnych) oraz 22 44 44 777 (przeznaczony dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora).


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.