Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI
komunikat

Szanowni Państwo!

W dniu 4 grudnia zakończyła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Gminy Stare Babice. Kontrola trwała trzy miesiące i zgodnie z zapowiedzią, przekazuję informację o jej wynikach. Zakres kontroli dotyczył wybranych zagadnień gospodarowania finansami publicznymi i mieniem komunalnym w latach 2002 - 2007. Kontrola była przeprowadzona bardzo drobiazgowo, a jej zakres w okresie kontroli został rozszerzony, mimo, że zagadnienia te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli i Regionalną Izbę Obrachunkową. Szczególną wagę przykładano sprawom związanym z realizacją Uchwały Rady Gminy z 28-go czerwca br. ws. przekazania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko-Babice oraz sprawom związanym z aktualizacją ewidencji środków trwałych, wynikającą z rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Nie stwierdzono żadnego przypadku łamania prawa, ani uszczerbku materialnego majątku publicznego. Zatem, wbrew temu co uporczywie jest rozpowszechniane przez pewną grupę osób (w tym, niestety przez niektórych radnych), takie zagadnienia jak: sprzedaż mienia komunalnego i gospodarowanie nim; gospodarowanie finansami publicznymi; planowanie przestrzenne; podziały nieruchomości; udzielanie dotacji organizacjom z poza sektora publicznego; zatrudnianie pracowników; przekazywanie majątku gminnego do Eko-Babic itp. w naszej gminie są prowadzone zgodnie z prawem. Pragnę podkreślić, że tak bardzo nagłaśniana ostatnio sprawa przekazania majątku wodno-kanalizacyjnego do Eko-Babic, nie budzi żadnych zastrzeżeń kontrolujących. Nie oznacza to, że protokół pokontrolny nie zawiera żadnych uwag. Kontrolujący wnoszą cztery zastrzeżenia natury proceduralnej, przy czym faktycznie tylko jedno jest zasadne. Dotyczy ono uchybienia wymogowi wyznaczenia organu zastępczego, do wydania decyzji podatkowych dla wójta gminy, jego zastępcy i dla skarbnika gminy. Uchybienie to, zostało w trybie pilnym usunięte, a warto dodać, że choć formalnie miało miejsce, to nie wpłynęło ujemnie, na naliczenie należnych kwot podatków. Pozostałe trzy zastrzeżenia dotyczą: zakresu czynności jednego z pracowników, który prowadzi działalność gospodarczą; rzekomego braku zabezpieczenia terminu wykonania inwestycji przez Fundację Innowacja, która nabyła grunty od gminy oraz rzekomych uchybień w procedurze likwidacji środków trwałych (w księgowej ewidencji tych środków) w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków. W zgodnej opinii trzech prawników oraz trojga specjalistów (biegły rewident, audytor finansów publicznych i specjalista od spraw majątkowych), zastrzeżenia te są niesłuszne. Z tego powodu odmówiłem podpisania protokółu pokontrolnego i wniosłem umotywowane odwołanie do trzech wyżej przytoczonych zastrzeżeń. Obecnie oczekuję na odpowiedź na to odwołanie.

Wobec powyższych faktów, trzeba wyraźnie stwierdzić, że kontrola CBA w naszej gminie, nie była przypadkowa lub wynikająca z jakichś planów rutynowych kontroli tej instytucji. Wiadomo mi, że jest ona wynikiem zawiadomienia grupy osób, która dopuściła się podobnego wyczynu nie po raz pierwszy, co skutkowało wcześniejszymi kontrolami innych instytucji. Zdumiewające jest to, że instytucje te nie sprawdzają wiarygodności tych doniesień i aplikują kolejne kontrole, często w tych samych kwestiach. Obecnie mogę kategorycznie oświadczyć, że żadne z posądzanych czynów nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, a liczne kontrole potwierdziły uczciwość, profesjonalizm i rzetelność urzędników naszej gminy.

W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim moim współpracownikom. Serdecznie dziękuję za Wasz trud, zaangażowanie, nierzadko poświęcenie - zasługujecie na wielkie uznanie i szacunek!


Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

PS. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy okazywali solidarność, dodawali otuchy i nie dawali wiary pomówieniom podczas ciężkiej próby.

wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.