Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Uwarunkowania wynikające z Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

/oprac.Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2001 r./
W odniesieniu do województwa mazowieckiego:

Szansą rozwoju jest:
 • potencjał polityczny, organizacyjny i instytucjonalny skupiony w Warszawie,
 • koncentracja wykwalifikowanych kadr, instytucji naukowych, szkół wyższych,
 • potencjał gospodarczy i kapitałowy,
 • tranzytowe położenie w krajowym i międzynarodowym układzie komunikacyjnym,
 • specjalizacja produkcji rolniczej,
 • walory przyrodnicze,
 • duży stopień atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestorów, szczególnie na obszarze aglomeracji warszawskiej i w jej otoczeniu.
Słabością i zagrożeniem rozwoju jest:
 • duża dysproporcja w poziomie rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego między aglomeracją warszawską a pozostałymi obszarami,
 • braki w zagospodarowaniu infrastrukturalnym,
 • obszary problemowe / słabe gleby-rejon Ostrołęki i Siedlec, wysokie bezrobocie-rejon Radomia i Ciechanowa, depopulacja w regionie północno-wschodnim/.
Celem nadrzędnym rozwoju jest wzmocnienie pozycji Warszawy w układzie krajowym i międzynarodowym poprzez zapewnienie harmonijnego rozwoju aglomeracji warszawskiej i jej otoczenia.

Kierunki działań w zakresie przestrzennego zagospodarowania:
 • Warszawa jako metropolia o znaczeniu europejskim stanowić będzie główne ogniwo dynamizujące przekształcenia strukturalne przestrzeni kraju,
 • aglomeracja warszawska stanowić będzie biegun rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • dążenie do lepszego powiązania Łodzi i Warszawy /pasmo łódzko-warszawskie jako potencjalny obszar dwubiegunowej aglomeracji/,
 • wzmocnienie roli ośrodków regionalnych,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej Warszawy i pośrednio całego makroregionu w układzie europejskim
 • wzmocnienie roli regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju
 • podkreślenie europejskiej wagi warszawskiego węzła transportowego oraz wyznaczenie w oparciu o korytarze transportowe pasm przyśpieszonego rozwoju
 • wskazanie obszarów aktywizacji, modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa,
 • podkreślenie znaczenia różnorodności biologicznej i krajobrazowej w odniesieniu do sieci ekologicznej NATURA 2000,
 • ochrona najcenniejszych walorów przyrodniczych i wartości kulturowych.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.