Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów


Gmina ma dalece sprecyzowane przeznaczenie terenów, obszar jej niemal w całości pokrywają uchwalone w ostatnich latach plany miejscowe, które determinują kierunki rozwoju i stanowią istotne zobowiązanie prawne. Obecnie przystąpiono do zmiany planu dla 6 terenów.
Przesądzone obowiązującymi planami i postulowane projektami planów przeznaczenie terenów to:
M,MN - zabudowa mieszkaniowa
MR/MN - zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa
MR, MR1 - zabudowa zagrodowa
Mu, MNu i UM - zabudowa mieszkaniowo-usługowa /jeden plan/
MN/UR i UR/MN - zabudowa mieszkaniowa i usługowo-rolnicza
UHGR - usługi handlu,rzemiosła,gastronomii /jeden plan/
U - usługi publiczne
UpZP - usługi publiczne z zielenią parkową /jeden plan/
UR - usługi rzemiosła
U - usługi publiczne
UI - usługi inne-sakralne,kultury /jeden plan/
UT - usługi turystyczne /jeden plan/
U/P - zabudowa usługowo-produkcyjna
ZP/US - zieleń parkowo-sportowa
R - produkcja rolnicza
R1 - użytkowanie rolnicze
R2 - rezerwa pod drogę regionalną
RL - lasy
Z - strefa ochrony lokalnego układu przyrodniczego
W,W1 - wody powierzchniowe i rowy
ZC - cmentarze
US - urządzenia sportowe
ZP - zieleń parkowa
ZD - ogrody działkowe
NU - urządzenia do usuwania odpadów
WZ - urządzenia zaopatrzenia w wodę
NO - oczyszczalnia ścieków
EE - stacja elektroenergetyczna 110/15 kV
linie wysokiego napięcia, ropociąg, gazociąg
IS-tereny specjalne
KD ew.KU-komunikacja
KK-teren kolejowy.

Przeznaczenie terenów wg planów zagospodarowania przestrzennego /obowiązujących i w trakcie opracowywania/ wskazano w sposób zgeneralizowany na zał. nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, wyróżniając m.in. przeznaczenie: mieszkaniowe, mieszkaniowo-zagrodowe, usługowe celu publicznego, usługowe i usługowo-produkcyjne.
Planowane przeznaczenie tworzy strukturę przestrzenną:
  • pasmo północne - fragment obszaru KPN, zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa wzdłuż dróg, tereny rolne /użytkowanie rolnicze/
  • pasmo środkowe - zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa wzdłuż ul.Warszawskiej, z usługami, ośrodek gminny we wsi Stare Babice i ośrodek wspomagający w Borzęcinie Dużym,
  • pasmo południowe - teren rolny /intensywne rolnictwo/ z zabudową zagrodową i mieszkaniową wzdłuż dróg,
  • zespoły zabudowy usługowo-produkcyjnej w Borzęcinie Małym i Dużym, wokół oczyszczalni ścieków w Starych Babicach, w Klaudynie i w otoczeniu trasy AK,
  • we wschodniej części gminy zabudowa typu osiedlowego między istniejącymi drogami.
Ważnym elementem struktury przyrodniczej gminy są korytarze powiązań przyrodniczych między KPN a Lasem Bemowskim oraz w rejonie lasów wsi Stanisławów.
Obecne zagospodarowanie przestrzenne ma podobne cechy generalne, ale wypełnia tylko część obszarów przeznaczonych wg planów pod zainwestowanie.
Obecne użytkowanie gruntów w gminie:<br /> Obszar gminy 6349 ha, w tym:
Użytki rolne 4466 ha
Użytki leśne 1207 ha
Zabudowa i tereny zurbanizowane 521 ha
Pozostałe /wody, nieużytki/ 155 ha
Obszary prawnie chronione 2011 ha, w tym:
KPN - 1061 ha
Obszar chronionego krajobrazu - 949 ha.
Gmina jest w 97% zwodociągowana, z kanalizacji korzysta 42% ludności, ponad 80% budynków podłączonych jest do sieci gazowej. Przez gminę przebiega 20 km dróg wojewódzkich, 23,5 km dróg powiatowych i ok.85 km dróg gminnych.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.