Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Warunki i jakość życia mieszkańców

Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2015, uchwalona 26 września 2002 r. charakteryzuje w sposób generalny jakość i warunki życia mieszkańców gminy.
Gmina Stare Babice leży na obszarze odznaczającym się najbardziej dynamicznym rozwojem w całym kraju. Jest to zachodnie pasmo warszawskiego obszaru metropolitalnego, obejmujące obok powiatu stołecznego powiaty: warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński i legionowski.
Z dynamicznym rozwojem obszaru metropolitalnego silnie kontrastuje stagnacja sąsiadujących terenów wiejskich centralnego Mazowsza. Dotychczasowe prognozy demograficzne przewidują dla obszaru metropolitalnego utrzymanie się dotychczasowego poziomu migracji lub niewielkie jego zwiększenie. Jak dotychczas, poziom migracji jest umiarkowany. Największa migracja jest skierowana w stronę zachodniego obrzeża metropolii, co jest jednym z objawów wysokiego potencjału rozwojowego tych terenów. Powiat warszawski-zachodni jest jednym z największych odbiorców tej presji migracyjnej z gminą Stare Babice na pierwszym miejscu. Uwidacznia się to w wysokim tempie budownictwa mieszkaniowego. Blisko 16% wszystkich mieszkań w gminie zostało wybudowanych w ciągu ostatnich lat. Gmina Stare Babice pod koniec 2000 r. liczyła ok. 12,5 tys. mieszkańców, co stanowi ponad 10-procentowy wzrost liczby ludności w porównaniu do roku 1995 ( po oddzieleniu się gminy Izabelin). Przyrost ten gmina zawdzięcza głównie napływowi nowych mieszkańców (ok. 8%), oraz przyrostowi naturalnemu, który w odróżnieniu od niektórych gmin sąsiadujących był w 2000 r. dodatni. Stare Babice mają bardzo korzystną strukturę demograficzną, ze stosunkowo niewielką liczbą osób w wieku poprodukcyjnym (14%) i dużą liczbą dzieci i młodzieży (24%). W efekcie, obciążenie społeczne w gminie ( proporcja osób w wieku poprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym) jest stosunkowo niskie.
Mieszkańcy gminy należą do średnio zamożnych w porównaniu do gmin sąsiednich, jak wskazuje średnia podatku od dochodów osobistych w przeliczeniu na jednego mieszkańca; ich dochody są dwukrotnie wyższe niż dochody mieszkańców Kampinosu czy Leszna, jednak stanowią zaledwie połowę dochodów mieszkańców Warszawy. Większość z nich dojeżdża do pracy w Warszawie; tylko ok. 22% osób w wieku produkcyjnym pracuje w gminie. Ogromna większość mieszkańców gminy zatrudniona jest w sektorze prywatnym (84%) podczas gdy rozmiar sektora publicznego jest najmniejszy spośród gmin sąsiadujących (16%).
Istnieje potrzeba pobudzenia i wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców oraz ściągnięcia do gminy firm z otoczenia biznesu (finanse, konsulting).
Gmina Stare Babice ma stosunkowo wysokie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w tym najwyższe w powiecie warszawskim-zachodnim dochody własne oraz udziały w podatkach skarbu państwa. Ponad połowę dochodów własnych stanowią dochody z podatku od nieruchomości i gospodarki mieniem. Dużą część dochodów gmina inwestuje; w okresie trzyletnim 1999-2001 gmina zainwestowała aż 46% swoich dochodów, podczas gdy średnia dla kraju wynosiła w tym okresie 20%. Wysiłek inwestycyjny zapewnił gminie wysokie miejsce w Złotej Setce Samorządów już po raz czwarty. Największe nakłady inwestycyjne kierowane są na infrastrukturę inżynieryjno-techniczną oraz oświatę.

Przeprowadzone w trakcie sporządzania studium analizy potwierdzają w/w tendencje.

Demografia
Wg danych WUS wzrost ilości mieszkańców gminy przedstawiał się następująco:

c 1950 r. 1960 r 1978 r. 1995 r. 2005 r.
ilość mieszk. 7044 9035 9921 10921 13587

Porównanie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. i danych z Urzędu Gminy wykazuje, że w gminie przebywa ok.860 osób nieewidencjonowanych.
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok.220 os./km2.
W gminie w 2005 r. na ogólną ilość 13.587 mieszkańców liczba mężczyzn wynosiła 6601 a kobiet 6986.
Przyrost naturalny w gminie był ujemny i wynosił - 13, napływ ludności w gminie saldo +393.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 3069 tj.22,6%, produkcyjnym – 8641 tj.63,6% a ludność w wieku poprodukcyjnym 1883 osób tj.13,8%.
Powyższe dane świadczą o napływie ludzi młodych, co powoduje zwiększenie potencjału produkcyjnego w gminie. Najszybszy wzrost ludności następował w płd.- wsch. części gminy, przy stosunkowo stabilnej ilości mieszkańców w części zachodniej. Natomiast na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadzane wykupy spowodowały zmniejszenie ilości mieszkańców we wsiach Buda, Mariew i Stanisławów.

Liczba mieszkańców w poszczególnych wsiach /2005 r./:

Blizne Jasińskiego 922
Blizne Łaszczyńskiego 762
Stare Babice 1780
Babice Nowe 512
Latchorzew 1138
Lubiczów 60
Kwirynów 584
Janów 331
Klaudyn 167
Lipków 592
Zielonki Wieś 523
Zielonki Parcele 683
Koczargi Stare 741
Koczargi Nowe 448
Wierzbin 309
Wojcieszyn 721
Zalesie 167
Borzęcin Duży 1181
Borzęcin Mały 228
Topolin 160
Stanisławów 123
Mariew 281
Buda 27

Mieszkalnictwo

Zasoby mieszkaniowe /2003 r./:
Mieszkań           4951/ w tym 348 wielorodzinnych/
Izb                     23046
Pow.użytkowa   553951/ w tym 26977 zab.wielorodzinna/

Wg NSP z 2002 r. liczba osób na izbę wynosiła 0,59 przy porównywalnym wskaźniku z 1995 r. - 0,91 os./izbę.
Na terenie gminy występują następujące formy zabudowy: jednorodzinna, przeważnie nowa na działkach o wielkościach średnio ok.1 000 m2, siedliskowa, na terenach wiejskich, pochodząca z różnych okresów oraz parę budynków wielorodzinnych w Zielonkach, Borzęcinie Dużym i w osiedlu Latchorzew.
Przy wzrastających cenach gruntu występuje tendencja zmniejszania wielkości działek na terenach wyznaczonych planami zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Ponadto istnieje tendencja podziału gruntów rolnych na działki na terenach nie przewidzianych w planach pod zabudowę, powodująca szereg konfliktów.
Głównym terenem rozwoju budownictwa jest część wschodnia gminy.

Zatrudnienie
Wg GUS w 2003 r. Ogółem w gminie zatrudnionych było 2178 osób, w tym:
sektor rolniczy - 46
sektor przemysłowy- 1018
sektor usługowy - 1114
Pracujący wg form własności:
Ogółem 2178, w tym:
Sektor publiczny - 498
Sektor prywatny - 1680
W 2004 r. w gminie było zarejestrowanych 1770 jednostek wg sektorów:
Sektor publiczny
Ogółem - 15, w tym:
budżetowe - 11
Spółki prawa handlowego - 2
Inne - 1
Sektor prywatny
ogółem - 1755
Osoby fiz. - 1338
Spółki prawa handlowego - 135
-„- z udziałem kapitału zagranicznego - 36
spółdzielnie - 8
fundacje - 4
stowarzyszenia i org.społeczne - 9
W sektorze prywatnym występują w przewadze nieduże zakłady, o zatrudnieniu średnio 2-3 osoby/zakład.
Dla porównania w 1995 r. podmiotów / firm / zarejestrowanych było w gminie 843, w tym : w sektorze publicznym 12, reszta w prywatnym / w podziale na: spółki krajowe - 169, spółki z udziałem zagranicznym - 11, spółdzielnie - 4, stowarzyszenia - 1 /.
Wg danych z 1990 r. zatrudnienie w rolnictwie na terenie obecnej gminy wynosiło 1735 osób, co stanowiło 16% ludności tj. mniej niż średnia dla wsi WSW / 22% /. Obecnie szacuje się je na ok.10% Wg danych GUS bezrobotnych jest 499 osób / w tym 269 mężczyzn i 230 kobiet/, co daje niski wskaźnik ogółu ludności. W gminie rosną możliwości uzyskania pracy, powstaje duża ilość nowych zakładów w sektorze prywatnym, a bliskość Warszawy powoduje rozwój budownictwa indywidualnego traktowanego jako sypialnie dla pracujących w W-wie.

Administracja i usługi
Administracja i usługi dla obsługi ludności koncentrują się w ośrodku gminnym w Starych Babicach, który ma charakter usługowy. Główne usługi to: Urząd Gminy, komenda powiatowa policji, poczta, bank, ośrodek zdrowia, obiekty handlu i rzemiosła. Dla mieszkańców zachodniej części gminy wieś Borzęcin Duży pełni funkcję ośrodka wspomagającego. Teren gminy najsłabiej wyposażony jest w usługi kultury, sportu, rekreacji oraz gastronomii. Na terenie wsi Blizne i wzdłuż drogi Warszawa - Leszno rozwija się rzemiosło usługowe, drobne zakłady produkcyjne, magazyny, składy, hurtownie, które powstają na skutek bezpośredniego sąsiedztwa Warszawy, dla obsługi jej mieszkańców.
Rejony usługowo - produkcyjne to wsch. część wsi Klaudyn i otoczenie oczyszczalni ścieków.

Usługi oświaty
 • 2 przedszkola gminne:
  oddziały - 9
  miejsca - 234
  dzieci - 202 /do 6 lat włącznie/
 • oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej:
  oddziały - 2
  dzieci 50
 • 2 szkoły podstawowe gminne /Stare Babice i Borzęcin Duży/
  pom.szkolne - 40
  oddziały - 38
  uczniowie - 944

 • 1 gimnazjum gminne /Koczargi Stare/
  pom.szkolne - 21
  oddziały 18
  uczniowie - 400
 • 1 szkoła muzyczna prywatna /przy szkole w St.Babicach/
  pom.szkolne - 3
  uczniowie - 10
Ochrona zdrowia
Funkcjonują 2 ośrodki zdrowia - publiczne
W Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym.
Ponadto działają gabinety lekarskie prywatne.
W Bliznem Jasińskiego znajduje się ośrodek rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Usługi sportu
W gminie działa klub sportowy w Zielonkach, planuje się budowę ośrodka usługowo-sportowego w Zielonkach, podstawowe usługi sportu zapewniają obiekty sportowe przy szkołach. W Starych Babicach rozpoczęto budowę pływalni.

Usługi kultury
W gminie działa Gminna Biblioteka publiczna i punkty biblioteczne. Organizowane są doroczne festyny plenerowe oraz koncerty w kościele w Starych Babicach.

Parafie
W gminie są trzy kościoły parafialne: pw.Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, pw.św.Rocha w Lipkowie, pw.św.Wincentego z Ferrary w Borzęcinie Dużym oraz kościół w budowie - nowa parafia pw.Objawienia Pańskiego w Bliznym Jasińskiego.

Pomoc społeczna
W gminie działa ośrodek pomocy społecznej. W 2004 r. pomocą objęto ok.450 osób i liczba ta rośnie. Obok świadczeń finansowych OPS udziela form pomocy jak: poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.