Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych

Są to obiekty i tereny przyrodnicze:
  1. KPN z otuliną
  2. Natura 2000
  3. Rezerwaty
  4. Pomniki przyrody
  5. Warszawski obszar chronionego krajobrazu
  6. Lasy ochronne
Wymienione obiekty i tereny przyrodnicze w aktach prawnych dotyczących ich utworzenia mają określone warunki i zasady ochrony. System ochrony przyrody funkcjonujący w gminie uwzględniony jest w ustaleniach obowiązujących planów miejscowych.
W zakresie ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego:
prawną ochroną objęte są obiekty i tereny wymienione w cz.I roz.5.
System ochrony dziedzictwa kulturowego funkcjonujący w gminie uwzględniony jest w ustaleniach obowiązujących planów miejscowych.
Obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich działań dot.w/w obiektów i terenów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.