Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Udokumentowane złoża kopalin i zasoby wód podziemnych

Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin.
W zakresie zasobów wód podziemnych źródłem wody o zatwierdzonej wydajności jest ujęcie w Starych Babicach.
W rejonie gminy Stare Babice występują dwa główne piętra wodonośne - czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Rejonizacja warunków hydrogeologicznych .

Rejon A - zajmuje wschodnią część gminy. Potencjalne wydajności studzien mieszczą się na ogół w przedziale 30 - 70 m3/h. Poziom tej jednostki uznano za pozbawiony izolacji. Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 98 m3/24h/km2, co stanowi 70% modułu zasobów odnawialnych.

Rejon B - przebiega z SW-NE przez centralną część gminy. Jest to fragment tzw. trzeciorzędowego rejonu Ołtarzew-Wawrzyszew, gdzie oligoceński poziom wodonośny zalega na głębokości większej niż 150 m. Jego średnia miąższość wynosi 34 m, choć w rejonie Ołtarzewa przekracza 40 m. Wydajności potencjalne studni wynoszą 50 -70 m3/h w części SW i 30 - 50 m3/h w części NE. Jest to poziom izolowany zwartą pokrywą iłów plioceńskich, których miąższość osiąga 100 m. Moduł zasobów odnawialnych i zarazem dyspozycyjnych określany jest na około 20 m3/24h/km2.

Rejon C - obejmuje centralną, północną i północno-zachodnią część gminy. Do rejonu tego należy zarówno taras kampinoski jak i taras warszawsko-błoński. Występuje tu warstwa o dobrych parametrach hydrogeologicznych, która najczęściej pozbawiona jest izolacji. W obrębie tarasu warszawsko-błońskiego potencjalne wydajności studzien są znacznie wyższe na północy niż na południu i wynoszą odpowiednio 50 -70 m3/h i 10 -30 m3/h. Moduł zasobów dyspozycyjnych szacuje się na 110 m3/24h/km2, co stanowi około 50% modułu zasobów odnawialnych.

Rejon D - obejmuje południowo-zachodnią część gminy. Warstwa wodonośna występuje tu na głębokości 5 - 15 m, potencjalna wydajność studni 10 - 30 m3/h. Moduł zasobów dyspozycyjnych określa się na 72 m3/24h/km2 , co stanowi około 80% zasobów odnawialnych.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.