Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Stan systemu komunikacji

Charakterystyka funkcjonalna komunikacji w obszarze gminy

a.   u k ł a d   d r o g o w y   g m i n n y
Powiązania komunikacyjne gminy Stare Babice odbywają się w stanie istniejącym w oparciu o układ dróg wojewódzkich i powiatowych, na który składają się następujące elementy sieci drogowej:

dla powiązań zewnętrznych

drogi wojewódzkie
 • droga nr 580 Warszawa-Leszno-Sochaczew / o jezdni szerokości 6,0-7,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 9,0 m w Babicach i Borzęcinie, nawierzchnia asfaltowa/ - ul.Warszawska zapewniająca powiązania z Warszawą, Sochaczewem oraz gminami Leszno i Kampinos
 • droga nr 718 Borzęcin Duży-Pruszków / o jezdni szerokości 5,0 m i nawierzchni asfaltowej / - ul.Sobieskiego zapewniająca powiązania z Pruszkowem oraz miastem i gminą Ożarów Maz.
 • droga nr 898 Babice Nowe-Mościska /o jezdni szerokości 6,0 m, nawierzchnia asfaltowa/ - ul. Sikorskiego zapewniająca powiązania z gminą Izabelin i dzielnicą W-Wa - Bielany.
Obecnie rozpoczęto prace modernizacyjne na drodze nr 580. Opracowany przez Metroprojekt projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek od Leszna do ul.Topolowej w gminie Stare Babice. Projektem nie jest objęty odcinek od ul.Topolowej do granic W-wy, gdzie przebudowa drogi obejmie rejon bezkolizyjnego węzła z projektowaną drogą ekspresową-trasą AK /projekt budowlany trasy opracowała firma PROFIL/.

dla powiązań z gminami sąsiednimi i dla powiązań w skali gminy

drogi powiatowe o zasięgu powiązań wewnętrznych
 • droga nr 1532 Babice Nowe-Wieruchów-Ożarów - ul.Ogrodnicza
 • droga nr 1528 Stare Babice-Lipków-Izabelin płn. -ciąg ulic:Jakubowicza, Mościckiego,Sienkiewicza,Piłsudskiego
 • droga nr 1530 Izabelin -droga nr 1528 - ul.Izabelińska
 • droga nr 1524 Stare Babice-Strzykuły /Ożarów/ - ul.Południowa
 • droga nr 1527 Koczargi Nowe-Lipków - ul.ul.Akacjowa i Szkolna
 • droga nr 1536 Borzęcin Duży-Mariew - ul.Spacerowa
 • droga nr 1441 Mariew-Wólka-Wyględy
 • droga nr 01525 Borzęcin Duży-Myszczyn - ul.Poprzeczna
W/w drogi posiadają jezdnie szerokości 5,0-6,0 m o nawierzchniach asfaltowych.
Doprowadzenie ruchu do dróg wojewódzkich i powiatowych odbywa się poprzez drogi/ulice gminne.

b.  k o m u n i k a c j a   p u b l i c z n a
W zakresie komunikacji zbiorowej obsługa gminy opiera się na komunikacji autobusowej. Zbyt mała ilość połączeń autobusowych nie zaspokaja potrzeb mieszkańców osiedli we wszystkich częściach gminy. Również połączenia PKS-u o małej częstotliwości utrudniają połączenia poszczególnych wsi z ośrodkiem gminnym i Warszawą. Wzrasta obsługa transportem obsługiwanym przez prywatne firmy.

c.   u r z ą d z e n i a   k o l e j o w e
Przez wschodnie tereny gminy, na fragmentach, przebiega jednotorowa bocznica kolejowa łącząca stację W-wa Jelonki z Hutą. W/w bocznica nie bierze udziału w obsłudze gminy.
Obciążenia ruchem samochodowym
Najbardziej obciążonym ruchem samochodowyn fragmentem sieci drogowej gminy jest droga W-wa-Leszno-Sochaczew.
Na w/w drodze obciążenie wg pomiarów ruchu wynosi 4840-5970 pojazdów rzeczywistych/dobę w obu kierunkach. Udział pojazdów ciężarowych stanowi 10% całkowitego obciążenia ruchem.
Analiza istniejącego układu drogowego i ocena możliwości jego rozwoju
W istniejącym układzie drogowym gminy za niekorzystne należy uznać:
 • zbyt dużą ilość włączeń dróg i ulic poprzecznych do drogi nr 580 W-wa - Leszno - Sochaczew oraz bezpośrednią obsługę przyległego zagospodarowania od w/w drogi -poprawa stanu możliwa jedynie poprzez budowę nowej drogi regionalnej w południowej części gminy,
 • niedostosowanie techniczne parametrów dróg wojewódzkich do pełnionych przez te drogi funkcji - konieczna modernizacja i usprawnienie przebiegu dróg,
 • brak urządzonych dróg / ulic / gminnych na terenach intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego / we wsi Stare Babice, Blizne, Latchorzew, Zielonki/ a tym samym brak sprawnych połączeń w/w zagospodarowania z układem dróg dla powiązań w skali gminy - sukcesywne urządzanie nawierzchni dróg po zrealizowaniu infrastruktury technicznej.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.