Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów

Zmiany struktury przestrzennej gminy Stare Babice - rozumianej jako rozmieszczenie i wzajemne relacje podstawowych elementów składowych gminy - wynikają w znacznym stopniu z uwarunkowań zewnętrznych, związanych z rolą w aglomeracji warszawskiej:
 • usytuowaniem w pierścieniu gmin podwarszawskich, tworzących zaplecze mieszkaniowe stolicy,
 • usytuowaniem w rozbudowywanym układzie drogowym aglomeracji / węzeł drogi krajowej nr 8 –trasa Armii Krajowej, droga wojewódzka nr 580 /,
 • usytuowaniem w systemie obszarów chronionych /fragment Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otulina, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu/.
Z drugiej strony zmiany te wynikają z uwarunkowań wewnętrznych, jak: dotychczasowe zagospodarowanie terenów, zobowiązania wynikające z obowiązujących planów miejscowych, stopień realizacji ustaleń dotychczasowego studium, stan środowiska i dziedzictwa kulturowego, warunki i jakość życia mieszkańców, możliwości rozwoju gminy, własności terenu, stan systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zmiany struktury przestrzennej gminy Stare Babice przyjęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiążą się z wiodącymi kierunkami rozwojowymi:

 • m i e s z k a n i o w y m, jednorodzinnym,
 • u s ł u g o w y m, z rozwojem centrów usługowych /obszarów przestrzeni publicznych/, koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-usługowej, preferowaniem rozwoju usług dla ludności, rolnictwa oraz zakładów nieuciążliwych i niewodochłonnych,
 • r e k r e a c y j n y m, w skali lokalnej i ponadlokalnej, z utworzeniem ośrodka buforowo - recepcyjnego KPN i Parku Kulturowego w Lipkowie oraz ośrodków rekreacyjno - sportowych na terenie gminy, organizacja szlaków turystyki rowerowej,
 • r o l n i c z y m, z dążeniem do restrukturyzacji rolnictwa w płd. części gminy.
Planowane przeznaczenie terenów tworzy strukturę przestrzenną:
 • pasmo północne - obejmujące fragment obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pasmo między ul.Warszawską a granicą KPN – zabudowa mieszkaniowa ekstensywna i duża rezerwa terenowa na funkcję sportowo-rekreacyjną w sąsiedztwie KPN,
 • pasmo środkowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa wzdłuż ul.Warszawskiej, centra usługowe we wsi Stare Babice /ośrodek gminny/, w Zielonkach i w Borzęcinie Dużym,
 • pasmo południowe - teren rolny /intensywne rolnictwo/, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wzdłuż dróg,
 • zespoły zabudowy usługowo-produkcyjnej w Klaudynie, wokół oczyszczalni ścieków w Starych Babicach i wzdłuż trasy A-K,
 • we wschodniej części gminy zabudowa typu osiedlowego między istniejącymi drogami.
Zabudowa mieszkaniowa, która skupia się obecnie głównie we wschodniej części gminy położonej w sąsiedztwie Warszawy tj. we wsiach Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Stare Babice, Babice Nowe, Kwirynów, Janów, Klaudyn i Zielonki, w Koczargach Starych oraz w zachodniej części gminy głównie wzdłuż ulicy Warszawskiej i innych dróg istniejących ma stopniowo wypełnić całą północną część gminy, powiększając się ponad trzykrotnie. Ma to być zabudowa ekstensywna na dużych a w sąsiedztwie KPN bardzo dużych działkach. Przewiduje się kontynuację formy zabudowy jako jednorodzinnej, bez nowych realizacji zabudowy wielorodzinnej.

Tak znaczny rozwój gminy wymagać będzie rozbudowy systemu ośrodków obsługi mieszkańców, będą to:
 • ośrodek gminny we wsi Stare Babice, w którym powinny być zlokalizowane wszystkie funkcje administracyjne i usługowe o zasięgu gminnym,
 • ośrodki wspomagające ośrodek gminny w Zielonkach i Borzęcinie Dużym,
 • ośrodki podstawowe zlokalizowane w pozostałych wsiach.
Organizacja przestrzenna tych ośrodków powinna uzyskać formę centrum usługowego o atrakcyjnym wyglądzie i programie z przestrzeniami publicznymi /place, skwery, parki itp./.
Usługi wyższego stopnia są i pozostaną w siedzibie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie bądź w Warszawie.

Niezbędny też stanie się rozwój terenów dla funkcji zieleni, sportu i rekreacji w zespołach mieszkaniowych. Docelowy system terenów zieleni, sportu i rekreacji obejmie:
 • budowę ośrodka sportowo-edukacyjnego w Zielonkach,
 • budowę ośrodka sportowego z basenem przy proj.wyższej szkole w Starych Babicach,
 • realizację boisk sportowych przy szkołach, w Wojcieszynie i przy ośrodku dla niepełnosprawnych w Bliznym Jasińskiego,
 • tworzenie nowych i utrzymanie istniejących parków, terenów sportu i rekreacji.
 • budowę ciągów pieszych o charakterze rekreacyjnym / głównie wzdłuż rowów, cieków i oczek wodnych/ oraz budowę ścieżek rowerowych.
 • W skali ponadlokalnej: przeznaczenie części terenów otwartych pod funkcje sportowo-rekreacyjne /ew.pole golfowe przy granicy KPN, rekultywacja terenu wysypiska odpadów w Klaudynie/.

  Tak znaczny rozwój gminy wymaga też zasadniczej rozbudowy gminnego układu drogowego:
  • zdublowania osi komunikacyjnej gminy /ul.Warszawskiej/ po jej północnej stronie o nowy ciąg komunikacyjny, obsługujący nowe osiedla zarówno w zakresie komunikacji indywidualnej, jak i zbiorowej,
  • zdublowania drogi wojewódzkiej Nowe Babice-Mościska poprzez obejście wsi Stare Babice, Kwirynów i Janów po jej zachodniej stronie.
  Gmina zobligowana jest do uwzględnienia zadań w zakresie komunikacji o charakterze ponadlokalnym:
  Są to : droga ekspresowa S8-trasa AK z węzłem, drogi wojewódzkie z planowaną rozbudową /obejście Starych Babic i Borzęcina Dużego/. Do zadań tych należeć będzie ew. nowa droga regionalna na granicy z gminą Ożarów /ujęta w Studium gm.Ożarów Maz./ dla przejęcia ruchu na kierunku Sochaczew-Warszawa z przeciążonej ul.Warszawskiej/.

  Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego już objęte ochroną pozostaną w strukturze przestrzennej gminy bez zmian. Są to obszary leśne: KPN i Las Bemowski, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Na kształtowanie terenów urbanizowanych wpływ będzie miało położenie znacznego obszaru gminy na obszarze chronionego krajobrazu i otuliny KPN.
  Ważnym elementem na obszarze gminy będą korytarze powiązań przyrodniczych między KPN a Lasem Bemowskim i w rejonie lasów wsi Stanisławów oraz kształtowanie lokalnego układu przyrodniczego /zieleń towarzysząca rowom, ciekom i zbiornikom wodnym, rewitalizacja zbiorników wodnych/ a także ochrona wartości kulturowych. Obowiązuje ochrona przed zainwestowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej /zwłaszcza w płd.części gminy/.

  Wytyczanie kierunków rozwoju gminy uwzględniać będzie powiązania z Warszawą i sąsiednimi gminami.

  Tereny rozwojowe wskazane w studium są kierunkową ofertą rozwoju, który nie naruszy zrównoważonego rozwoju gminy, będzie wymagał jednak dla jej harmonijnego rozwoju znacznych nakładów na infrastrukturę techniczną, społeczną i komunikację. Ostatecznie zależeć to będzie od przyjętych w planach miejscowych rozwiązań i rzeczywistej skali migracji.

  Wg obliczeń chłonności terenów przewidzianych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy zakłada się docelowy wzrost ilości mieszkańców z ok.13500 do ok.47500, czyli 3,5-krotny rozwój gminy.

  zespoły wsi Stan istn.2005 r. Studium z 98 r. Studium z 2006 r.
  Blizne Łaszcz.,Jas.,Lubiczów, Latchorzew

  Janów, Kwirynów, Babice Stare i Nowe

  Klaudyn

  razem cz.wsch.
  2882

  3207

  1167

  7256
  5400

  5400

  2500

  13300
  7890

  10230

  3280

  21400
  Lipków

  Zielonki Wieś i Parcele

  Koczargi St.i Nw.,Wojcieszyn

  Borzęcin D.i Mały, Wierzbin, Topolin, Zalesie,

  Mariew,Stanisławów
  592

  1200

  1910

  2105

  404
  1000

  1700

  2500

  3000

  500
  2800

  4460

  7580

  9830

  1230
  razem cz. zach.

  razem ilość mieszkańców w gminie
  6211

  13467
  8700

  22000
  25900

  47300


  wstecz

  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.