Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Kierunki i wskaĽniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów

W sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianach należy uwzględnić poniższe ustalenia dla wyodrębnionych obszarów struktury funkcjonalnej / wg oznaczeń na zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego/.
Ponadto dla każdego obszaru, którego to dotyczy należy stosować wytyczne określania w planach: zasad ochrony środowiska i jego zasobów wg cz.II roz.3, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wg cz.II roz.4, kierunków rozwoju systemu komunikacji wg cz.II roz.5, kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej wg cz.II roz.6, obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym wg cz.II roz.7, obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wg cz.II roz.8, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej wg cz.II roz.10, granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych wg cz.II roz.11, pozostałych ustaleń wg cz.II roz.12.

W studium wyodrębniono następujące obszary struktury funkcjonalnej:

MN1 - mieszkaniowe jednorodzinne
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliĽniacza, maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu, minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 50%, na obszarze chronionego krajobrazu – 70% /40% dla zabudowy usługowej/,
minimalna powierzchnia nowotworzonej działki - 800 m2/dom /500 m2 we wsi Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego dla zabudowy bliĽniaczej/,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny, zabudowa zagrodowa oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
w obszarze dopuszcza się realizację obiektów usługowych bez obowiązku realizacji budynków mieszkalnych w oparciu o ustalenia planów miejscowych.

MN2 – mieszkaniowe jednorodzinne
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliĽniacza, maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu, minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 60%, na obszarze chronionego krajobrazu - 70% /40% dla zabudowy usługowej/,
minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 1000 m2/dom,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
zabudowa zagrodowa oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
w obszarze dopuszcza się realizację obiektów usługowych bez obowiązku realizacji budynków mieszkalnych w oparciu o ustalenia planów miejscowych.

MN3 - mieszkaniowe jednorodzinne
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca,
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 60%, na obszarze chronionego krajobrazu – 70% /40% dla zabudowy usługowej/,
minimalna powierzchnia nowotworzonej działki - 1500 m2/dom,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny, zabudowa zagrodowa oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
w obszarze dopuszcza się realizację obiektów usługowych bez obowiązku realizacji budynków mieszkalnych w oparciu o ustalenia planów miejscowych.

MN4 - mieszkaniowe jednorodzinne ekstensywne
/w tym zabudowa na działkach leśnych wymagających zmiany przeznaczenia na cele nieleśne/
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca,
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu, minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 80%,
minimalna powierzchnia działki – 3000 m2/dom,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: zabudowa zagrodowa, usługi lokalnej obsługi mieszkańców oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN1 - 4 dla uzyskania normatywu powierzchni działek zgodnego ze studium działki mniejsze należy łączyć z sąsiednimi; dopuszcza się odstępstwo od ustalonych norm wielkości dla działek wydzielonych przed uchwaleniem studium pod warunkiem ich zabudowy budynkiem w zabudowie bliĽniaczej /1/2 budynku bliĽniaczego/.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN1, MN2 i MN3 dopuszcza się ustalenie w planach miejscowych zmniejszenia normatywu powierzchni projektowanych działek przeznaczonych pod zabudowę budynkami w układzie bliĽniaczym, jeżeli zapewnienie im wielkości odpowiednio: 800 m2,1000 m2 i 1500 m2 jest niemożliwe ze względu na jej kształt, powierzchnię lub w przypadku, gdy plan nie będzie przewidywał scaleń i podziałów lub połączeń i ponownych podziałów oraz w przypadku, gdy zlokalizowanie budynku wolnostojącego będzie niemożliwe.

MW - mieszkaniowe wielorodzinne
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z jej zapleczami, dojazdami, miejscami postojowymi, zielenią towarzyszącą oraz urządzeniami infrastruktury technicznej,
maksymalna wysokość zabudowy – 15 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 25%,
przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny.

MU – zabudowa wielofunkcyjna
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub usługowa,
usługi w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów, obiekty produkcyjne oraz wszelka działalność gospodarcza nieuciążliwa, której oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 40%,
minimalna powierzchnia działki - 800-1000 m2,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:–urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

MN1/U2 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub usługowa,
w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej ustalenia jak dla obszaru MN1,
w przypadku realizacji zabudowy usługowej ustalenia jak dla obszaru U2,
w przypadku realizacji zabudowy mieszanej MN1 i U2:
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 40%,
minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 1000 m2,
przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

MN3/U2 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub usługowa,
w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej ustalenia jak dla obszaru MN3,
w przypadku realizacji zabudowy usługowej ustalenia jak dla obszaru U2,
w przypadku realizacji zabudowy mieszanej MN3 i U2:
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 40%,
minimalna powierzchnia nowotworzonej działki – 1500 m2,
przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

CU1 - centrum usługowe
centrum usługowe gminne w Starych Babicach, z placem publicznym /rynkiem/ i zielenią urządzoną /skwery, szpalery zieleni/,
usługi celu publicznego /lokalnego/: administracji publicznej, oświaty, nauki, ochrony zdro-wia, kultury, rekreacji, utrzymania porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i itp.
oraz usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów itp. usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:–zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Tereny centrum wsi zostały wskazane na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

CU2 - centrum usługowe
Projektowane centrum usługowe w Borzęcinie Dużym, z placami publicznymi i zielenią urządzoną /skwery, szpalery zieleni/,
usługi celu publicznego /lokalnego/: administracji publicznej, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, utrzymania porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i itp. oraz usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów, łączności, usługi motoryzacyjne itp. usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Tereny centrum wsi zostały wskazane na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

CU3 - centrum usługowe
Centrum usługowe w Zielonkach, usługi celu publicznego /lokalnego/: administracji publicznej, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, utrzymania porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i itp.
oraz usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów, łączności, usługi motoryzacyjne itp. usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
Tereny centrum wsi zostały wskazane na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

CU/US - centrum usługowo-sportowe
Ośrodek sportowo-edukacyjny w Zielonkach oraz inne usługi celu publicznego /lokalnego/: oświaty, nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, zieleni urządzonej itp.
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu ,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 25%/bez terenu boisk/,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: - hotel, jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

U1 – usługowe celu publicznego
Usługi zlokalizowane głównie w centrach usługowych CU1, CU2 i CU3,
usługi celu publicznego /lokalnego/: administracji publicznej, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, utrzymania porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i itp. istniejące i projektowane; dwa obiekty oświaty o znaczeniu ponadlokalnym /szkoły wyższe w Klaudynie i proj. w Starych Babicach/, obiekt na potrzeby obronności państwa - powiatowa komenda policji w Starych Babicach,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu /nie dotyczy obiektów sakralnych/,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze: – jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

U2 - usługowe
Usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów, usługi motoryzacyjne itp.usługi oraz drobne obiekty produkcyjne, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny,
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 20%,
minimalna powierzchnia działki – w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

U3 – usługowe
Obszar usług i/lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
w przypadku realizacji zabudowy usługowej ustalenia jak dla obszaru U2,
w przypadku realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2:
maksymalna wysokość zabudowy -max.14 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%,
minimalna powierzchnia działki - w zależności od prowadzonej działalności,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:– urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

U4 - usługowe
Obsługa ruchu turystycznego na cz. dz. 6 i 7/1 w Koczargach Starych w granicach KPN /mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, miejsce biwakowania, parking/
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 40%.

UP- usługowo-produkcyjne
3 zespoły: w Starych Babicach przy oczyszczalni ścieków, w Klaudynie i wzdłuż trasy AK,
usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, hotelarstwa, wystawiennictwa, biurowości, pośrednictwa, finansów, usługi motoryzacyjne itp.usługi, których oddziaływanie nie wykracza poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny oraz: wytwórczość, obsługa rolnictwa, hurtownie, składy, magazyny, przemysł lekki o zaawansowanej technologii, zaplecze transportu i infrastruktury technicznej,
maksymalna wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.14 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 30%,
minimalna powierzchnia działki – 2000 m2,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:- jedno mieszkanie w budynku o przeznaczeniu podstawowym, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

ZP1 - zieleń urządzona
Rekultywacja wysypiska Radiowo z przeznaczeniem na zieleń parkową, sport i rekreację.

ZP2 - zieleń urządzona
utworzenie ośrodka buforowo - recepcyjnego KPN i Parku Kulturowego w Lipkowie kościół z drzewostanem i cmentarzem oraz zespół dworsko-parkowy - objęte ochroną WKZ.

ZP3 - zieleń urządzona
Park podworski z dworem w Zielonkach - objęty ochroną WKZ.
W zespole dworsko-parkowym w Zielonkach dopuszcza się przeznaczenie zachodniej części terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN3, jak na terenach sąsiednich, pod warunkiem, że powyższy fragment obszaru zostanie skreślony z rejestru zabytków /wyłączony ze strefy konserwatorskiej/ ZP4 - zieleń urządzona
Zieleń parkowo-sportowa w centrum wsi gminnej Stare Babice.

ZP5 - obszar powiązania przyrodniczego między Kampinoskim Parkiem Narodowym a Lasem Bemowskim
Zieleń urządzona –cel publiczny związany z ochroną przyrody: zachowanie ciągłości przestrzennej poprzez ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegród, zachowanie istniejących i uzupełnienie zadrzewień, ochrona łąk przed zmianą użytkowania, ochrona cieków wodnych i podmokłości.

ZP6 - zieleń urządzona
Zieleń parkowa we wsi Blizne Jasińskiego.

ZP7 - zieleń urządzona
Park leśny we wsi Latchorzew /dopuszcza się urządzenia terenowe dla obsługi rekreacyjnej mieszkańców i place zabaw dla dzieci/.

US/U - sportowo-usługowe
Teren w sąsiedztwie KPN w Wojcieszynie i Koczargach Starych, Usługi sportu np. pole golfowe.
Usługi w zakresie ochrony zdrowia, lecznictwa, oświaty, hotelarstwa, opieki społecznej niepublicznej, ośrodków szkoleniowych i konferencyjnych, agroturystyki itp.,
maksymalna wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacji /2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe/ lub max.12 m do górnej najwyższej krawędzi dachu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 85%,
minimalna powierzchnia działki – 1 ha,
przeznaczenie dopuszczalne w obszarze:-urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

Pozostałe obszary struktury przestrzennej gminy / wg oznaczeń na zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego / określa się jako tereny wyłączone spod zabudowy, są to tereny: rolne, lasów /zalesień/, wód powierzchniowych, łąk w obszarze powiązań przyrodniczych KPN.
Tereny wyłączone spod zabudowy obejmują też tereny systemu obszarów i obiektów chronionych, są to tereny: KPN, rezerwatów, strategicznych powiązań przyrodniczych KPN oraz lokalnego układu przyrodniczego.
Na terenach wyłączonych z zabudowy dopuszcza się inwestycje o znaczeniu lokalnym jak: urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej /wodociągi, kanalizacja, przepompownie, gazociągi, linie elektroenergetyczne itp./, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-jezdne i tymczasowe obiekty.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.