Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Kierunki rozwoju systemu komunikacji

Rozwój układu komunikacyjnego /ponadloklanego/
/drogi ponadlokalne zostały omówione w cz.I roz.12 i wskazane na zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego/
 1. Podstawową inwestycją komunikacyjną na terenie gminy wynikającą z rozwoju i przekształceń układu drogowego wyższego rzędu będzie trasa Armii Krajowej -droga ekspresowa /krajowa/ o szerokości w liniach rozgraniczających 60 m / w tym obustronne jezdnie serwisowe/. Trasa AK, łącząc kierunki dróg wylotowych: Poznański, Gdański, Augustowski, Białostocki, a w powiązaniu ze wschodnią obwodnicą W-wy także Terespolski i Lubelski, zapewniać będzie powiązania komunikacyjne w skali kraju.
 2. Inną inwestycją komunikacyjną na terenie gminy niezależną od zakładanego rozwoju gminy a wywołaną potrzebą przeprowadzenia ruchu tranzytowego /m.in.do Rolno -Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, gm.Ożarów/ będzie projektowane obejście Starych Babic na kierunku płn.-płd. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 898 /tzw.Paszkowianka/.
 3. Trasą komunikacyjną, której rozwiązania decydują o możliwościach rozwoju i przekształceń gminy jest przede wszystkim droga wojewódzka nr 580 / ciąg ulic Górczewska-Warszawska /. Obecnie jest ona modernizowana na odcinku Leszno -Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice. Zakres robót obejmuje wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni, przebudowę skrzyżowania w Starych Babicach na „małe rondo”, odwodnienie drogi do istniejących rowów melioracyjnych oraz realizację zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo- rowerowych, poszerzeń jezdni na skrzyżowaniach i nowych wjazdów bramowych do posesji. Dodatkowym zabiegiem poprawiającym warunki ruchu na w/w ciągu ulic jest modernizacja ul.Hubala-Dobrzańskiego. Prognoza obciążenia ruchem ul.Warszawskiej na rok 2016 przewiduje 9900 pojazdów rzeczywistych/dobę.
 4. Dalszy rozwój gminy wymagać będzie generalnych przekształceń dotyczących drogi wojewódzkiej nr 580 ze względu na niedostosowanie parametrów technicznych do funkcji drogi, zbyt dużą ilość włączeń dróg i ulic poprzecznych oraz wjazdów z przyległych posesji. Proponuje się budowę drogi regionalnej po nowym śladzie w południowej części gminy, uwzględniającej również rozwój gmin sąsiednich Leszno, Ożarów i Kampinos aż do Sochaczewa. Wymagać to będzie koordynacji na poziomie województwa, Warszawy, gminy Stare Babice i gmin sąsiednich /głównie gm.Ożarów/.
 5. Utrzymuje się w Studium przebieg dróg powiatowych.
Komunikacja zbiorowa
W celu odciążenia istn. układu komunikacyjnego od ruchu osobowego należy zwrócić uwagę na konieczność rozwoju komunikacji publicznej w powiązaniu z węzłem komunikacji autobusowej i tramwajowej przy granicy gminy / ul.Górczewska/ i planowaną w pobliżu gminy stacją końcową II linii metra w dz. Bemowo.
Rozwój lokalnego układu drogowego
 • W celu stworzenia możliwości odciążenia drogi wojewódzkiej nr 580 od ruchów lokalnych oraz zapewnienia obsługi komunikacyjnej realizowanych osiedli projektuje się ciąg ulic po północnej stronie ul.Warszawskiej / ciąg ulic Górki, Koczarska z przedłużeniem do ul.Spacerowej w Borzęcinie Dużym/.
 • Po zachodniej stronie centrum wsi Stare Babice proponuje się wykształcenie nowego ciągu połączonego z drogą wojewódzką nr 580 na przedłużeniu ul.Wieruchowskiej.
 • W północnym rejonie gminy /wieś Klaudyn/ w nawiązaniu do rozwiązań komunikacyjnych gminy Izabelin przewiduje się wykształcenie ciągu komunikacyjnego powiązanego z projektowanym przedłużeniem ul.Janickiego i układem komunikacyjnym w zachodniej części gminy Izabelin.
Na terenach intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego / Stare Babice, Blizne, Latchorzew, Kwirynów, Zielonki, Lipków, Koczargi Stare / w planach zagospodarowania przestrzennego określone zostały układy drogowo-uliczne. Na w/w terenach występuje potrzeba sukcesywnej realizacji tych urządzeń komunikacyjnych dla zapewnienia bezpośredniej obsługi wyznaczonych terenów budownictwa.

Zasady rozbudowy systemu komunikacji
W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianach należy uwzględnić:
 • utrzymanie korytarzy dla w/w dróg ponadlokalnych zgodnie z przepisami o drogach publicznych, tj.: najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulic wg klas powinna wynosić:
  S /ekspresowa/ - dwujezdniowa, 2x2 pasy ruchu - 60 m
  G /główna/ jednojezdniowa - 25 m, dwujezdniowa, 2x2 -35 m, dwujezdniowa, 2x3 -45 m,
  Z / zbiorcza/ jednojezdniowa - 20 m, dwujezdniowa, 2x2 -30 m,
 • dla ulic gminnych na wszystkich obszarach struktury funkcjonalnej ustala się wymóg planowania dróg o szerokości umożliwiającej zastosowanie przynajmniej jednostronnych rowów odwadniających nawierzchnię drogi tj.min.12 m szerokości w liniach rozgranicza-jących,
 • wzdłuż projektowanej drogi regionalnej, wymienionej w punkcie d) zaleca się wprowadzenie obustronnie zadrzewień i zakrzewień /gatunki rodzime/ i odpowiednie poszerzenie jej linii rozgraniczających /do 30-35 m/,
 • przyjmować stosowane minimalne wskaźniki zaspokajania potrzeb parkingowych,
 • potrzeby parkingowe użytkowników powinny być zabezpieczone na terenie własnej działki,
 • oddziaływanie komunikacji:
  w strefie oddziaływania akustycznego trasy ekspresowej AK dla zabudowy mieszkaniowej /w porze nocnej/ wynoszącej 250-300 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej, przewiduje się zespół zabudowy usługowo-produkcyjnej,
  w strefie oddziaływania akustycznego drogi wojewódzkiej nr 580 tj.ok.40 m od krawędzi jezdni nakazuje się stosowanie w realizowanych budynkach mieszkalnych zabezpieczeń przeciwhałasowych,
  w strefie oddziaływania akustycznego obejścia wsi Stare i Nowe Babice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 898 projektuje się funkcje usługowe.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.