Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej


Gospodarka wodno - ściekowa.

Projektowane źródła zaopatrzenia w wodę.
Na terenie gminy istnieje obecnie potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej w zakresie wynikającym z rozbudowy osiedli mieszkaniowych. Prace te realizowane są sukcesywnie w miarę potrzeb.
Po nasyceniu terenu rozbudową mieszkaniową w zakresie przewidzianym niniejszym Studium zużycie wody wzrośnie dwukrotnie. Ze względu na fakt wyczerpywania się zasobów istniejących ujęć w Starych Babicach, dużą awaryjność dostawy wody z Feliksowa oraz ograniczone możliwości terytorialne zasilania w wodę z WUC, już obecnie prowadzone są odwierty dla ustalenia zasobów nowoprojektowanych ujęć w Borzęcinie. Spodziewany wydatek studni to 120 m3/h . Woda będzie uzdatniana w nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody.
Ponadto zakłada się również dodatkowe zasilanie gminy wodą warszawską od jej północnej strony poprzez Klaudyn od ul. Arkuszowej. Przewód zasilający będzie posiadał średnicę D250, co pozwoli na pobór około 40 l/s tj. około 150 m3/h.
Dla pełnego bezpieczeństwa zasilania w wodę po nasyceniu terenu zabudową będzie istniała prawdopodobnie potrzeba przebudowy sieci wodociągowych w jej "wąskich gardłach" oraz dalsze zwiększenie wydatku studni w Borzęcinie. Na wszystkich obszarach funkcjonalnych(z wyłączeniem terenu Kampinoskiego Parku Narodowego i terenów leśnych) dopuszcza się lokalizowanie gminnych ujęć wody i stacji jej uzdatniania.

Projektowana kanalizacja sanitarna.
Projektowany system odprowadzania ścieków bytowych będzie opierał się na dopływie wszystkich ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.
We wschodniej części gminy kanalizacja sanitarna jest w zasadzie zrealizowana bądź zaprojektowana, kierunek rozwoju sieci to teren usługowo-produkcyjny w Bliznym i wieś Lubiczów.
W centralnej części zaprojektowania wymaga kanalizacja jedynie dla nowopowstających osiedli (np. Kwirynów). W zachodniej części gminy w dużym stopniu jest opracowana dokumentacja w fazie projektu budowlanego, bądź w fazie koncepcji.
W związku z nową koncepcją nasycenia terenów zabudową mieszkaniową i co za tym idzie istotnym zwiększeniem liczby ludności, ideę rozbudowy kanalizacji sanitarnej przedstawia się wariantowo a mianowicie:
Wariant I - poszerzenie istniejących rozwiązań koncepcyjnych o nowe tereny przy utrzymaniu dotychczasowego kierunku odpływu ścieków. Wariant ten jest opracowany i preferowany przez autorów niniejszego Studium.
Wariant II - nowe koncepcyjne rozwiązanie polegające na grawitacyjno - pompowym spływie ścieków do projektowanej centralnej pompowni ścieków w Borzęcinie i tranzyt tych ścieków o długości ok. 7-8 km przewodem tłocznym (podwójnym) do oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Wariant ten został zaproponowany przez władze gminy.
Wariant I polega na transporcie ścieków systemem grawitacyjno - pompowym w kierunku oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą bądź zaprojektowaną kanalizację w części centralnej.
Dla miejscowości Borzęcin przewiduje się promienisty układ kanałów grawitacyjno - ciśnieniowych i transport ul. Spacerową i Trakt Królewski z odbiorem ścieków z zabudowy usytuowanej wzdłuż wyżej wymienionych ulic. W pierwszej fazie rozbudowy terenów mieszkaniowych w zachodniej części gminy przewiduje się transport ścieków do istniejącej kanalizacji w Lipkowie.
W miarę przybywania terenów mieszkaniowych i zwiększania się liczby mieszkańców zajdzie konieczność ominięcia kanalizacji w Lipkowie i przerzutu ścieków przewodem tłocznym wzdłuż nowoprojektowanej ulicy od skrzyżowania ul. Górki i Akacjowej poprzez ul. Górki i ul. Koczarską do oczyszczalni ścieków.
Kanalizacja wzdłuż ul. Warszawskiej ze względu na brak możliwości położenia kanału w pasie ulicznym będzie prowadzona po obydwu stronach ulicy po działkach prywatnych.
Projektowane kanały w ul. Warszawskiej będą miały spadek w kierunku zachodnim z sukcesywnym podawaniem ścieków ulicami poprzecznymi do kanalizacji w ul. Trakt Królewski.
Przy pełnym zakładanym nasyceniu terenu zabudową mieszkaniową przewidziano kanały w systemie grawitacyjno - pompowym wzdłuż nowej ulicy równoległej do Traktu Królewskiego.
Rozwiązanie wyżej opisane wymaga zastosowania kilkunastu pompowni sieciowych z krótkimi odcinkami przewodów tłocznych.
Wariant II polega również na transporcie ścieków systemem grawitacyjno - pompowym jednakże generalnie ze spływem w kierunku zachodnim do centralnej pompowni ścieków w Borzęcinie.
Dla miejscowości Borzęcin układ jest identyczny jak w Wariancie I, natomiast kanały wzdłuż południowej części ul. Spacerowej, ul. Traktu Królewskiego i ul. Warszawskiej w przeciwieństwie do Wariantu I transportują ścieki do wyżej wspomnianej centralnej pompowni ścieków zlokalizowanej w południowej części ul. Spacerowej.
Z porównania obu rozwiązań wynika:
 • Wariant I wymaga zastosowania większej ilości pompowni sieciowych (o kilka sztuk w stosunku do kilkunastu), krótkich przewodów tłocznych, znacznie krótszej drogi ścieków od miejsca ich powstawania do oczyszczalni w Starych Babicach.
 • Wariant II jest mniej poprawny technicznie i technologicznie. Tranzyt do oczyszczalni w Starych Babicach odbywałby się przewodem tłocznym podwójnym o długości 7-8 km z komorami przełączeniowymi, odwodnieniowymi, odpowietrzeniowymi z koniecznością dostępu do nich i ustalenia trasy spełniającej takie wymagania. Istotnym problemem może być również własność terenu. Wariant II byłby w pełni uzasadniony jeśli w Borzęcinie powstałaby druga oczyszczalnia ścieków. Wówczas oczywiście kanał tranzytowy do oczyszczalni ścieków w Starych Babicach byłby zbędny.
 • Dla skanalizowania tej części gminy w pierwszej kolejności należałoby wykonać przewód tłoczny tranzytowy, który byłby w pełni dociążony dopiero po nasyceniu terenu zabudową
 • .

  Kanalizacja deszczowa
  Rozwiązanie odprowadzania wód opadowych w świetle obowiązujących przepisów stanowi dwa zasadnicze problemy wymagające rozwiązania. Pierwszy z problemów dotyczy odprowadzania wód opadowych z dróg i nawierzchni utwardzonych, drugi wprowadzania wód opadowych z dachów do kanalizacji sanitarnej.
  Prawo wodne definiuje ścieki deszczowe jako wprowadzane do wód lub ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. Zabrania się wprowadzania ścieków (wód deszczowych) do ziemi jeśli stopień oczyszczania lub miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem.
  Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie.
  Wody opadowe pochodzące z dróg i placów są najczęściej odprowadzane bez podczyszczania do rowów, które w wielu miejscach są nieciągłe. Porządkowanie ujęcia wód deszczowych i ich oczyszczanie należy prowadzić sukcesywnie równocześnie z ułożeniem na nich trwałej nawierzchni.
  Problem wprowadzania wód opadowych z dachów do kanalizacji sanitarnej należy rozwiązać poprzez kampanię informacyjną oraz kontrolę na posesjach użytkowników.

  Oczyszczalnia ścieków
  Podstawowe rozwiązania docelowe oczyszczania ścieków będzie polegać na kierowaniu wszystkich ścieków do rozbudowanej gminnej oczyszczalni w Starych Babicach. Po nasyceniu terenu zabudową mieszkaniową ilość ścieków wzrośnie do około 5-6 tys.m3/d, zatem konieczna będzie dobudowa drugiego ciągu w stosunku do obecnie realizowanego o przepustowości Qśrd = 2,5-3 tys. m3/d.
  Ze względów lokalizacyjnych istnieje możliwość rozbudowy oczyszczalni (teren przylegający do oczyszczalni jest własnością Gminy). Problemem jest natomiast odbiornik ścieków oczyszczonych, ponieważ nie jest znane stanowisko KPN w sprawie możliwości odprowadzania do Kanału Zaborowskiego docelowej ilości ścieków.
  Proponuje się zatem założenie, że docelowo wody pościekowe w części lub w całości będą odprowadzane kanałem tłocznym do Kanału Ożarowskiego i dalej do rzeki Utraty.
  Rozwiązanie takie umożliwi złagodzenie stopnia oczyszczania ścieków do warunków standardowych wynikających z obowiązującego Rozporządzenia (Dz.U. Nr 168 poz. 1763), bez konieczności głębokiego oczyszczania ścieków w przypadku odprowadzania ścieków do Kanału Zaborowskiego.
  W bilansie wód Kanału Ożarowskiego zostały uwzględnione docelowe ilości ścieków oczyszczonych z gminy Stare Babice. Kanał ten jest obecnie porządkowany.
  Ze względu na fakt, że rowy melioracyjne, które mogą odprowadzać ścieki oczyszczone do kanału Ożarowskiego prowadzą przez teren Borzęcina, Topolina, a więc w miejscu gdzie docelowo będą powstawać znaczące ilości ścieków sanitarnych (od około 12 tys.osób) proponuje się pozostawić alternatywnie rezerwowaną lokalizację drugiej oczyszczalni gminnej w Borzęcinie Dużym. Jej przepustowość wynosiłaby około Qśrd = 1600 m3/d.

  Elektroenergetyka

  Standardy obsługi
  Przyjmuje się, że energia elektryczna dostarczona będzie wszystkim potencjalnym odbiorcom. Przewiduje się pełne pokrycie ich potrzeb w zakresie zużycia energii dla celów tradycyjnych. Teren gminy będzie zgazyfikowany, niemniej jednak założono, że w niewielkim zakresie energia elektryczna będzie wykorzystywana do przygotowania posiłków, uzyskiwania ciepłej wody i elektrycznego ogrzewania pomieszczeń. Na cele klimatyzacji i wentylacji przewidziano minimalne jej wykorzystanie.

  Koncepcja obsługi
  Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa energetycznego w 1999 r. został opracowany Program zaopatrzenia gminy Stare Babice w energię elektryczną /oprac.BPRW/.
  Określenie i analiza wielkości potrzeb
  Zapotrzebowanie mocy elektrycznej obliczono na podstawie szacunkowego programu urbanistycznego dla roku 2010, zgodnego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice z 1997 r. zakładającego ok.22 tys.mieszkańców w gminie.
  Do obliczeń stosowano wskaźniki zapotrzebowania mocy przyjęte na podstawie opracowania Energoprojektu w Poznaniu pt. " Wskaźniki ustalania obciążeń elektrycznych odbiorców bytowo - komunalnych w miejskich sieciach osiedlowych ".
  Łączne zapotrzebowanie mocy dla gminy oceniono na ok.13 MW /w tym pod zabudowę mieszkaniową z lokalnymi usługami - ok.6,2 MW, zaś pod usługi i rzemiosło - ok.6,6 MW/. Dla porównania: zapotrzebowanie mocy w szczycie na stacji Babice wyniosło w 2003 r. 10,5 MW /w tym ok.1/3 mocy na zasilenie gminy Izabelin/. Ok.3 tys.mieszkańców obsługiwanych jest przez STOEN.
  W 2004 r. opracowano Raport o stanie aktualności programu zaopatrzenia w energię elektryczną gm.Stare Babice /BPRW/. Potwierdza on dotychczasowe prognozy i stwierdza, że kierunki rozwoju gminy nie uległy zmianie. Obecnie opracowywane są założenia do Planu zaopatrzenia w energię elektryczną gm.Stare Babice, który uwzględniać będzie docelowy rozwój gminy przyjęty w obecnym studium.
  Źródła zasilania i rozwiązanie układu sieci
  Źródłem zasilania dla terenu objętego studium, z wyjątkiem wsi Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego, jest i będzie stacja elektroenergetyczna 110/15 kV BABICE, która zaspokoi docelowe potrzeby gminy.

  Potrzeby terenowe, warunki lokalizacji, strefy ochronne
  Istniejące urządzenia napowietrzne wysokiego napięcia adaptowano w niniejszym studium do dalszej eksploatacji w okresie perspektywicznym. Są to:
  - dwutorowa linia 400 kV Rogowiec-Miłosna, strefa ochronna 50 m w obie strony od osi linii
  - jednotorowa linia 220 kV Mory-Podolszyce - " - 25 m w obie strony od osi linii
  - jednotorowa linia 220 kV Mory-Sochaczew - " - 25 m w obie strony od osi linii
  - jednotorowa linia 110 kV Mory- Huta - " - 19 m w obie strony od osi linii.
  Możliwości zagospodarowania terenu w w/w strefach należy uzgadniać z właścicielem linii tj. ze Stołecznym Zakładem Energetycznym lub Zakładem Energetycznym -W-wa-Teren - linia 110 kV, oraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi - linie 220 kV i 400 kV.
  Dopuszcza się przebudowę istniejących linii 220 kV na linię 400 kV względnie linie wielotorowe, wielonapięciowe pod warunkiem wprowadzenia przebudowy do rejestru ponadlokalnych celów publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.
  W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianach należy uwzględnić:
  • powyższe warunki dla linii wysokiego napięcia,
  • rozbudowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN,
  • pasy dla linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w ciągach drogowych,
  • konieczność prowadzenia linii SN i nN po oddzielnych trasach,
  • projektowanie w istniejących liniach napowietrznych SN stacji transportowych słupowych, natomiast stacje wnętrzowe tylko w przypadku dużych mocy i braku napowietrznych linii SN,
  • możliwość ewentualnego wykonania zasilania liniami napowietrznymi jak i kablowymi oraz budowy stacji słupowych jak i wnętrzowych,
  • rezerwy terenu pod budowę nowych stacji niezbędnych do zasilenia danego terenu,
  • dopuszczenie, na terenie obszarów chronionych, skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
  • zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m,
  • nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi,
  • dla istniejących i projektowanych linii nN, SN i WN należy pozostawić odpowiednie korytarze uwzględniające wymagane przepisami odległości od innych obiektów,
  • przyłączanie obiektów do sieci oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych powstała w wyniku kolizji planu zagospodarowania działki / w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu/ z istniejącymi urządzeniami będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu wg zasad określonych w przepisach prawa energetycznego.
  Gazownictwo

  Standardy obsługi
  Zakłada się, że docelowo gaz ziemny będzie dostarczany wszystkim potencjalnym odbiorcom. Gmina Stare Babice posiada zezwolenie na korzystanie z gazu do przygotowania posiłków, ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń. Przyjmuje się następujące standardy pokrycia potrzeb:
  - przygotowanie posiłków - 95%
  - przygotowanie ciepłej wody - 90%
  - ogrzewanie pomieszczeń - 95%
  - usługi, rzemiosło - 20% potrzeb bytowych

  Koncepcja obsługi
  Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa energetycznego w 2004 r. został opracowany Program zaopatrzenia gminy Stare Babice w gaz ziemny sieciowy /oprac.BPRW/. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie miejscowości uwzględnione w niniejszym studium.
  W okresie do 2010 r. prognozuje się wzrost liczby mieszkańców do ok.19 tys. Niezbędna będzie rozbudowa gazociągów średniego ciśnienia: budowa drugostronnego zasilenia gminy w gaz od strony gminy Leszno, przebudowa gazociągu w Borzęcinie Dużym w ul.Warszawskiej, budowa gazociągu zasilającego od ul.Akacjowej do ul.Mościckiego i w ul.Ekologicznej.
  W okresie perspektywicznym 2011-2020 przewidziano wzrost liczby mieszkańców do ok.32 tys. mieszkańców. Potrzeby odbiorców wywołają konieczność dodatkowego zasilenia dla gminy, tj. z gazociągu f225 na terenie gminy Ożarów , gazociąg f125 dla Borzęcina Małego i z gazociągu w gm.Izabelin poprzez gazociągi f110 do Klaudyna. Docelowe zapotrzebowanie gminy na gaz wyniesie ok.14,5 tys.m3/h.
  Obecnie opracowywane są założenia do Planu zaopatrzenia w gaz sieciowy gm.Stare Babice, który uwzględniać będzie docelowy rozwój gminy przyjęty w obecnym studium.
  Potrzeby terenowe, warunki lokalizacji, strefy ochronne
  Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 PN6,3 MPa relacji Mory-Huta adaptowano w niniejszym studium do dalszej eksploatacji w okresie perspektywicznym. Każda lokalizacja obiektów w pobliżu gazociągów wysokiego ciśnienia powinna być uzgodniona z Operatorem Gazociągów Przesyłowych - przyjęto strefę 50 m w obie strony od gazociągu tj. największą odległość podstawową wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz.U.z 1995 r., nr 139, poz.686/.
  W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianach należy uwzględnić:
  • powyższe warunki dla gazociągu wysokiego ciśnienia,
  • warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i usytuowanie wokół nich obiektów terenowych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. z 2001 r. nr. 97, poz. 1055),
  • dalsza gazyfikacja jest możliwa, o ile będzie zawarte porozumienie pomiędzy dostawcą gazu i odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego,
  • w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych, stanowiących dostęp z terenów z zabudową do dróg publicznych, należy zarezerwować trasy dla sieci gazowej,
  • podział terenu na działki winien gwarantować wykonanie indywidualnego przyłącza do budynku,
  • nasadzanie zieleni wysokiej i krzewów możliwe jest w odległości 2,0 m od osi gazociągu,
  • linia ogrodzeń powinna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu,
  • dla budownictwa mieszkaniowego szafki gazowe winny być zlokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową,
  • gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i dróg znalazłyby się pod jezdnią należy przenieść w pas drogowy poza jezdnią na koszt inwestora budowy,
  • podczas prowadzenia prac modernizacji ulic i dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody.
  Usuwanie odpadów

  Standardy obsługi:
  • miejscem unieszkodliwiania odpadów będą zakłady utylizacji z terenu województwa mazowieckiego,
  • w Klaudynie w rejonie kompostowni Radiowo przewiduje się organizację punktu zbiorczego selektywnej zbiórki odpadów do dalszej ekspedycji
  • wstępna selekcja odpadów odbywać się będzie w miejscu ich gromadzenia /na indywidualnych posesjach/. W 2004 r. opracowano Plan Gospodarki Odpadami dla gm.Stare Babice na lata 2005-2011.
  Rurociąg naftowy

  W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianach należy uwzględnić zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie /Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz.1067, z późn.zm./:
  • dla rurociągu naftowego należy zachować strefę bezpieczeństwa szer.30 m /po 15 m w obie strony od osi/,
  • strefa bezpieczeństwa rurociągu naftowego musi być użytkowana wg pierwotnego przeznaczenia, lecz wewnątrz tej strefy nie dopuszcza się wznoszenia żadnych budowli oraz składowania materiałów palnych; w/w strefa powinna być wolna od ogrodzeń, które utrudniają dostęp, eksploatację i kontrolę rurociągu,
  • nie należy sadzić drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 5 m od rurociągu i kabla światłowodowego,
  • teren strefy rurociągu należy wykorzystać na uprawy rolne lub powierzchnię biologicznie czynną działek budowlanych,
  • tereny działek budowlanych powinny znajdować się poza granicami strefy bezpie-czeństwa rurociągu; wszelkie budowle i planowane budynki mieszkalne należy lokalizować odpowiednio daleko od rurociągu naftowego uwzględniając bezpieczeństwo ludzi i mienia.
  • w przypadku niekorzystnej konfiguracji terenu, gdzie rurociąg naftowy jest na rzędnych wyższych niż projektowane obiekty, odległość budynków od rurociągu powinna być zwiększona a teren budowlany działek odpowiednio zabezpieczony.
  Studium dopuszcza wydzielenie kanału terenowego na cele dostępności do ropociągu o wielkości dostosowanej do utrzymania, konserwacji, akcji ratunkowych w przypadku awarii, pod warunkiem wpisania tego celu jako ponadlokalnego zgodnie z przepisami szczególnymi.

  Ciepłownictwo

  W gminie nie występuje system zorganizowanego zaopatrzenia w ciepło. Przyjmuje się indywidualne źródła ciepła w oparciu o nieszkodliwe czynniki grzewcze: gaz ziemny, olej niskosiarkowy, energię elektryczną.

  Cmentarze

  W gminie są trzy cmentarze czynne: w Starych Babicach /z rezerwą na powiększenie/, w Borzęcinie Dużym /z rezerwą na powiększenie/ i w Lipkowie oraz jeden nieczynny cmentarz wojenny w Kwirynowie - miejsce pamięci narodowej. Należy utrzymywać wyznaczone w obowiązujących planach rezerwy pod cmentarze. Zachowania odpowiednich odległości wymaga otoczenie cmentarzy:
 • do 50 m od granic cmentarza zakazuje się lokalizowania ujęć wody i przewodów wodociągowych oraz zabudowy mieszkaniowej
 • do 150 m od granic cmentarza zakazuje się lokalizowania ujęć wody oraz zabudowy mieszkaniowej do czasu wybudowania wodociągu.


 • wstecz

  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.