Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Zgodnie z definicją celu publicznego określoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami do inwestycji celu publicznego, które można zaliczyć do celów o znaczeniu lokalnym należą:
  • drogi zbiorcze /powiatowe/ i lokalne /gminne/,
  • sieć infrastruktury technicznej o zasięgu lokalnym, ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, urządzenia utylizacji odpadów,
  • urządzenia służące ochronie środowiska, w tym budowa ośrodków sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie lokalnych powiązań przyrodniczych wzdłuż rowów melioracyjnych,
  • sieć rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych,
  • obiekty na potrzeby obronności państwa, w tym powiatowa komenda policji,
  • szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły wyższe,
  • obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej: ośrodki zdrowia, przedszkola, domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
  • ochrona lokalnych dóbr kultury: miejsc pamięci narodowej, kapliczek,
  • inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.
Ponadto obiektami celu publicznego są obiekty sakralne.
W/w obiekty celu publicznego są rozmieszczone w wyznaczonych w studium centrach usługowych równomiernie obsługujących obszar gminy, tj: istniejącym gminnym we wsi Stare Babice, projektowanych: we wsi Zielonki oraz we wsi Borzęcin Duży. Dla wsi Klaudyn projektuje się usługi celu publicznego na byłym terenie wojskowym w lesie Klaudyńskim; we wsi działa również Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. We wsi Blizne Jasińskiego projektowany jest Ośrodek dla niepełnosprawnych i dom opieki a przy szkole podstawowej w Starych Babicach -Ośrodek edukacyjno-społeczny. We wsi Koczargi Stare działa gimnazjum.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.