Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Pozostałe ustalenia


Na obszarze gminy nie występują:
  1. Obszary obowiązkowego sporządzenia planów na podstawie przepisów odrębnych
  2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych
  3. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny
  4. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych
  5. Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji.
Ad 1 - Zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowe sporządzenie planów na podstawie przepisów odrębnych dotyczy m.in.obszarów: wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. obowiązek przystąpienia do sporządzania planu, o którym mowa wyżej powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.
W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości – przewiduje się dobrowolne łączenie działek i ich podział w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie scalenia i podziału działek przez gminę.
W Studium proponuje się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenie U3 /obszar usług i/lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2/ przy granicy z Warszawą. Teren ten objęty jest już obowiązującym planem miejscowym i przeznaczony jest na usługi HGR- handel, gastronomia, rzemiosło. W miarę potrzeby przewiduje się zmianę obowiązującego planu i dostosowanie jego ustaleń do ustaleń studium.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.