Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice sporządzone zgodnie Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. ma na celu określenie polityki przestrzennej na obszarze gminy Stare Babice na tle uwarunkowań określonych w art.10 w/w ustawy, wynikających w szczególności ze stanu środowiska przyrodniczego oraz dotychczasowego przeznaczenia i zagospodaro-wania terenu, z uwzględnieniem przedsięwzięć i rozwiązań opartych na potencjale własnym Gminy oraz zamierzeń krajowych i regionalnych.

Zakres i układ treści Studium dostosowane są wprost do zapisów w/w ustawy oraz przepisu wykonawczego /rozporządzenie Ministra Infrastruktury/.
zał. nr 1 stanowi Tekst studium.
Materiały graficzne Studium odpowiadają częściom tekstu i obejmują:
zał. nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.I tekstu,
zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.II tekstu,
zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.II tekstu.

W tekście zamieszczono kilka schematów , ilustrujących najważniejsze uwarunkowania i ustalenia Studium - stanowią one część dokumentacyjną.

Do Studium wpłynęło 347 wniosków w trybie i terminach przewidzianych w art.11 w/w ustawy, dotyczą one głównie przeznaczenia działek na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wpłynęło 14 odpowiedzi od instytucji i organów, pisemnie zawiadomionych o przystąpieniu do sporządzania Studium.

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004 r. określono szereg ponadlokalnych inwestycji celu publicznego, które dotyczą gminy Stare Babice. Są to:
 1. Obszar KPN /zasięg krajowy/
 2. rezerwaty przyrody
 3. pomniki przyrody
 4. dziedzictwo kultury
 5. proj.droga ekspresowa-krajowa S8 - trasa AK /zasięg krajowy/
 6. drogi wojewódzkie
 7. drogi powiatowe
 8. układy przesyłowe energetyki:
  • linia 400 kV, 2 linie 220 kV, linia 110 kV
  • gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 400 /z odc.500/-obwód gazu wysokiego ciśnienia wokół Warszawy
  • sieć paliw płynnych - rurociąg Przyjaźń.
Poza uwarunkowaniami ponadlokalnymi ustalenia Studium wynikają z uwarunkowań lokalnych takich, jak: dotychczasowe zagospodarowanie terenów, zobowiązania wynikające z obowiązujących planów miejscowych, stopień realizacji ustaleń dotychczasowego studium, stan środowiska i dziedzictwa kulturowego, warunki i jakość życia mieszkańców, możliwości rozwoju gminy, własności terenu, stan systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

Gmina Stare Babice to podlegający urbanizacji obszar do niedawna typowo rolniczy, z siecią osadnictwa wiejskiego, o nasilających się powiązaniach funkcjonalnych i przestrzennych z warszawskim zurbanizowanym układem osadniczym.

Planowane w obecnym Studium przeznaczenie terenów tworzy strukturę przestrzenną:
 • pasmo północne - obejmujące fragment obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pasmo między ul.Warszawską a granicą KPN - zabudowa mieszkaniowa ekstensywna i duża rezerwa terenowa na funkcję sportowo-rekreacyjną w sąsiedztwie KPN,
 • pasmo środkowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa wzdłuż ul.Warszawskiej, centra usługowe we wsi Stare Babice /ośrodek gminny/, w Zielonkach i w Borzęcinie Dużym,
 • pasmo południowe - teren rolny /intensywne rolnictwo/, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wzdłuż dróg,
 • zespoły zabudowy usługowo-produkcyjnej w Klaudynie, wokół oczyszczalni ścieków w Starych Babicach i wzdłuż trasy A-K,
 • we wschodniej części gminy zabudowa typu osiedlowego między istniejącymi drogami.
Pojemność tego układu, zakładając pełne docelowe zagospodarowanie terenów mieszkaniowych wyznaczonych w Studium oszacowano na ok.47000 mieszkańców /wobec obecnej ilości mieszkańców ok.14000/.
W zagospodarowaniu przestrzennym gminy za podstawę rozwiązań przyjęto w Studium równoważenie rozwoju dziedzin: społecznej, gospodarczej i przyrodniczej. Przyjęta zasada przy dużym nacisku inwestycyjnym związanym z położeniem w aglomeracji warszawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy spowodowała wydzielenie obszarów bezinwestycyjnych, które stanowić będą nienaruszalną przestrzeń o funkcji przyrodniczej. Na obszarze gminy realizowane jest priorytetowe zadanie polityki ekologicznej w skali kraju tj. utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 /obszar Kampinoskiego Parku Narodowego/. Utrzymuje się w Studium obecny system ochrony przyrody funkcjonujący w gminie i uwzględniony w ustaleniach obowiązujących miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego. Występujące w gminie obszary prawnie chronione to:
fragment Kampinoskiego Parku Narodowego z otuliną, rezerwaty, pomniki przyrody, warszawski obszar chronionego krajobrazu i Las Bemowski /las ochronny/. Ponadto ustala się zasady ochrony i kształtowania lokalnych wartości przyrodniczych.

Założono, że będą kontynuowane obecne kierunki zagospodarowania, określone w w/w planach. Kierunki rozwojowe wiążą się z presją na zabudowę terenów rolnych w północnej części gminy między ul.Warszawską a granicą KPN, gdzie niska jakość gleb powoduje nieopłacalność rolnictwa. Przewiduje się na tych terenach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną na dużych działkach chroniących przed nadmierną urbanizacją.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru gminy sprzyjać będą rozwojowi funkcji rekreacyjno-sportowej / rezerwuje się na ten cel duży teren w sąsiedztwie KPN/.

Ochrona gruntów rolnych przed zabudową dotyczy południowego pasa najlepszych gleb.

Lasy prywatne są rozdrobnione, gospodarka leśna jest nieracjonalna więc w celu właściwego ich zagospodarowania i ochrony przed dewastacją planuje się przeznaczyć je na zabudowę mieszkaniową na dużych działkach leśnych.

Utrzymuje się w Studium obecny system ochrony dziedzictwa kulturowego funkcjonujący w gminie i uwzględniony w ustaleniach obowiązujących miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego. Wiąże się on z zabytkowymi kościołami w Borzęcinie Dużym, Lipkowie i Starych Babicach oraz 2 zespołami dworsko-parkowymi w Zielonkach i Lipkowie. Liczne są stanowiska archeologiczne chronione jako ślady dawnych siedlisk ludzkich. W gminie nie występują chronione dobra kultury współczesnej.

W sferze gospodarczej i społecznej sytuacja gminy jest korzystna, co uwarunkowane jest w znacznym stopniu bliskością Warszawy, jej rynkiem pracy i ofertą usług ponadlokalnych.
Ważnym kierunkiem polityki gminy będzie stworzenie warunków dla rozwoju funkcji wykorzystujących położenie gminy w pasie korytarza międzynarodowych powiązań komunikacyjnych, które zapewni proj.droga ekspresowa-krajowa S8 -trasa AK. Wzdłuż trasy projektuje się obszar aktywności gospodarczej /usługowo-produkcyjnej/ w zorganizowanym przestrzennie zespole wg opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W gminie zdecydowanie przeważa zatrudnienie w sektorze prywatnym. Rozwijają się szeroko pojęte usługi, przewiduje się rozwój tzw. infrastruktury biznesu. Nie dopuszcza się realizacji obiektów usługowych i produkcyjnych uciążliwych dla środowiska. Maleje liczba osób zatrudnionych w rolnictwie.

W strukturze przestrzennej gminy ważnym elementem będą centra usługowe skupiające usługi celu publicznego i inne - w Starych Babicach, Zielonkach i Borzęcinie Dużym oraz ośrodek sportowo-edukacyjny w Zielonkach.

Sukcesywnie rozwija się infrastruktura techniczna chroniąca środowisko. Nie stwarza ona barier rozwoju. W gminie funkcjonuje wodociąg, oczyszczalnia ścieków z rozbudowywaną siecią kanalizacyjną, stacja elektroenergetyczna 110/15 kV zapewniająca dostawę energii elektrycznej wszystkim odbiorcom, rozbudowywana sieć gazowa. Główne problemy związane z gospodarką odpadami to brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów i brak kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

W zakresie komunikacji wzrost ruchu drogowego w ostatnich latach staje się hamulcem rozwoju wobec niedostosowania dróg do takiego natężenia ruchu. Przewiduje się usprawnienia na drogach wojewódzkich /modernizacja, budowa obejść/ ale dla głównego kierunku ruchu ponadlokalnego w gminie, jakim jest droga 580 poprawę zapewnić może tylko budowa nowej trasy w południowej części gminy /droga regionalna/. Wymagać to będzie koordynacji na poziomie województwa, Warszawy, gminy Stare Babice i sąsiednich /zwłaszcza Ożarów Maz./.

Studium zaleca sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg obszarów wyznaczonych w studium.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.