Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego z 97 r.


Obowiązujące Studium uchwalone zostało uchwałą nr XIX/165/97 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29.04.1997 r. Sporządzone zostało pod rządami poprzedniej ustawy z 1994 r. regulującej kwestie planowania przestrzennego. Siłą rzeczy nie mogło więc spełniać wszystkich wymogów aktualnie obowiązującej ustawy. Istotne rozbieżności formalne dotyczą tylko kilku wymagań ustawowych, jednak zasadnicza zmiana roli Studium w systemie planowania przestrzennego powoduje, że obowiązujący dokument Studium nie może już dobrze pełnić swoich funkcji wobec aktualnie i w przyszłości sporządzanych planów. Studium, jak dotychczas, nie jest aktem prawa miejscowego. Istotną zmianą jest wymóg, by miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były zgodne, a nie jak dotychczas jedynie spójne, z treścią studium.

W szczególności Studium z 1997 r. nie precyzuje obszarów inwestycji celu publicznego i nie wyłącza z planowania miejscowego obszarów zamkniętych na mocy odrębnych przepisów prawnych. Nie porządkuje też istotnych dla planowania miejscowego informacji zgodnie z obecnymi wymaganiami ustawowymi.
Łącznie z rozbieżnościami merytorycznymi, o których niżej mowa, dostosowanie formalne do obowiązującego obecnie systemu planistycznego wymaga zasadniczych zmian treści i formy zapisu Studium z 1997 r.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarczo-rozwojowe ostatnich lat w studium należy przyjąć rozwiązania docelowe, zapewniające znaczną stabilność i długą aktualność studium:
  • określić nową politykę przestrzenną w stosunku do terenów podpuszczańskich /zanik rolnictwa na słabych glebach na północ od ul.Warszawskiej/
  • przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową /zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów/ tereny nieprzydatne rolniczo i położone w dotychczas wyznaczonych strefach usługowo-produkcyjnych /brak faktycznego zapotrzebowania na tę funkcję/
  • wyznaczyć obszary do objęcia planami miejscowymi /lub ich zmianami/ i przyjąć wieloletni program sporządzania planów miejscowych, skorelowany z wieloletnim planem inwestycyjnym oraz zaktualizowaną strategią rozwoju gminy.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.