Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Położenie gminy w układzie powiązań zewnętrznych


Usytuowanie przestrzenne

Obszar gminy leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, między pasmem Ożarów - Błonie a wielkim obszarem przyrodniczym, jakim jest Puszcza Kampinoska. Od zachodu styka się z terenami rozwojowymi Gminy Leszno a od południa - gminy Ożarów. Przy płd.-wsch. granicy gminy zamierzenia dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy idą w kierunku urbanizacji rejonu Chrzanowa.

Powiązania przyrodnicze

Obszar gminy Stare Babice, zwłaszcza jego północna część, rozpatrywany z punktu widzenia powiązań przyrodniczych stanowi ogniwo wiążące węzeł ekologiczny Kampinoskiego Parku Narodowego / jest to węzeł o znaczeniu międzynarodowym w klasyfikacji ECONET - PL oraz rezerwat Biosfery Natura 2000 / z systemem przyrodniczym Warszawy.
Przez obszar gminy przechodzi także klin nawietrzający z KPN w stronę Warszawy. Z tej racji przy określaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy uwzględnić z jednej strony funkcje otulinowe, które gmina pełni wobec KPN, z drugiej zaś - funkcje klina nawietrzającego, zasilającego system przyrodniczy Warszawy.

Powiązania komunikacyjne

Powiązania komunikacyjne gminy z otoczeniem odbywają się po drogach wojewódzkich: Warszawa - Sochaczew, Stare Babice - Mościska - W-wa i Borzęcin Duży - Pruszków.
Pozostałe powiązania z sąsiednimi gminami zapewniają drogi powiatowe i gminne.
Projektowana trasa AK z węzłem w ul.Warszawskiej zapewni powiązania zewnętrzne z Warszawą i obszarem kraju oraz powiązania międzynarodowe.
W gminie brak jest linii kolejowej / poza bocznicą kolejową do Huty Lucchini /, najbliższa linia kolejowa to zelektryfikowana kolej podmiejska Warszawa - Błonie - Sochaczew. W pobliżu gminy projektowana jest stacja końcowa II linii metra /dz. Bemowo/.

Powiązania infrastruktury technicznej

Układ sieci wodociągowej dla zaopatrzenia mieszkańców powiązany jest z wodociągiem warszawskim dla wschodniej części gminy oraz z ujęciem Feliksów w gm.Leszno dla części zachodniej. Jedynie część centralna gminy zaopatrywana jest z ujęcia położonego na terenie gminy, w Starych Babicach.
Również odbiornikiem ścieków dla wschodniej części gminy jest układ kanalizacji warszawskiej. Z części centralnej gminy istniejąca oczyszczalnia ścieków Stare Babice prowadzi oczyszczone ścieki poprzez kanał Zaborowski w kierunku KPN.
Stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, zasilające odbiorców na terenie gminy znajdują się w Starych Babicach oraz poza terenem gminy - w Ożarowie, Błoniu i Warszawie.
Głównymi źródłami zasilania w gaz są gazociągi: od stacji redukcyjno - pomiarowej w Morach dla wschodniej części gminy, od stacji red. - pom. w Warszawie dla północnej części gminy oraz od stacji red. - pom. w Ożarowie dla zachodniej części gminy. Przez wschodnią część gminy przebiega gazociąg ø500 wysokiego ciśnienia Huta - Mory. Przez obszar gminy przebiega też ropociąg wys.ciśnienia „Przyjaźń”.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.