Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Pomoc społeczna


Jednym z głównych celów pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych i podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Stare Babice realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bez względu na formę pomocy oraz źródło finansowania w latach 2002-2005 przedstawia poniższe zestawienie:

Na podstawie materiałów zebranych przez pracowników socjalnych podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych wynika, że przyczynami trudnej sytuacji życiowej w rodzinach będących podstawą do udzielania pomocy, są przede wszystkim: bezrobocie, ubóstwo, niepełna rodzina, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, wielodzietność, alkoholizm, zdarzenie losowe, długotrwała choroba.

Najczęściej w rodzinach występuje nie jedna, a kilka dysfunkcji. Dodatkową przyczyną trudnej sytuacji rodzin są zwiększające się koszty świadczeń związanych z utrzymaniem domu, koszty świadczeń leczniczych i leków, koszty wyposażenia dzieci do szkoły, czy zapewnienia im wypoczynku letniego.
Obok świadczeń umożliwiających wsparcie finansowe (zasiłki), do przyznania których konieczne jest spełnienie określonego ustawą kryterium dochodowego, dostępny jest cały wachlarz niepieniężnych form pomocy tj: praca socjalna, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne.
W rozwiązywaniu problemów w rodzinach z chorobą alkoholową Ośrodek ściśle współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Praca socjalna, skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Poniższe zestawienie prezentuje ogólną liczbę osób w rodzinach objętych pomocą finansową w latach 1996 - 2005 - analizując dane zawarte w obu zestawieniach należy pamiętać, że w niektórych rodzinach świadczenia pieniężne są pobierane przez więcej niż jedną osobę.

Od 1 maja 2004 r. kolejnym zadaniem zleconym stała się wypłata świadczeń rodzinnych spełniającym kryteria wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rok zasiłkowy od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. objął 700 świadczeniobiorców.
Od 1 września 2005 r. GOPS wypłaca również zaliczkę alimentacyjną dla osób uprawnionych do pobierania zaliczki na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaliczkę wypłacono 50 osobom.

Ponadto, od 1 września 2005 r. realizowany jest w GOPS Program "Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach", opracowany dla osób, które chcą bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie działać na rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Obecnie czynnie działa 20 wolontariuszy, a około 5 osób angażuje się w akcje jednorazowe.

W 2005 r. przy GOPS rozpoczęła swoja działalność Grupa Wsparcia dla Dzieci. Na siedzibę Grupy użyczono Ośrodkowi pomieszczenie socjalne w budynku Ludowego Klubu Sportowego "Naprzód" w Zielonkach. Dzieci w ramach spędzania czasu wolnego po zakończonych zajęciach szkolnych mogą tu odrobić pracę domową, a także uczestniczyć w zajęciach plastycznych, reedukacyjnych i sportowych.

W okresie lipiec-sierpień 2005 r. po raz pierwszy zostały zorganizowane zajęcia "Wakacyjny wypoczynek dla dzieci z Gminy Stare Babice LATO 2005". W ramach tej akcji dzieci uczestniczyły w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego, a dzięki programowi "Wakacje z Afryką" miały one możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych zajęciach oraz wyjazdach. Z tej formy wypoczynku skorzystało około 30 dzieci z Zielonek oraz z TPD działającego w Borzęcinie Dużym.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.