Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wprowadzenie


Niniejszy dokument - Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku aktualizuje "Strategię Rozwoju Gminy Stare Babice 2002-2015" uchwaloną przez Radę Gminy Stare Babice w dniu 26 września 2002 r. Do podstawowych merytorycznych przesłanek stojących u podstaw tej aktualizacji zaliczyć należy:
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikające z tego możliwości pozyskiwania przez Gminę Stare Babice środków finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) na współfinansowanie projektów rozwojowych, w tych inwestycyjnych - gmina już z takich możliwości skorzystała.
 • Konieczność dostosowania horyzontu czasowego dokumentów strategicznych, do co najmniej siedmioletniego cyklu budżetowego Unii Europejskiej - kolejny budżet obejmuje lata 2007-2013 - niniejszy dokument obejmuje więc dwa kolejne okresy budżetowe,
 • Zapewnienie kompatybilności ustaleń dokumentów strategicznych Gminy Stare Babice z celami i kierunkami działań realizacyjnych zawartych w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym, województwa mazowieckiego i powiatu warszawskiego zachodniego na lata 2007-2013 - jest to wstępny warunek ubiegania się gminy o współfinansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej realizacji projektów komunalnych.
 • Sukcesywne wdrażanie w życie zasady: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku prezentuje w swej treści długookresowy program działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz wskazujący kierunki działań realizacyjnych. Ogólnie biorąc, zapisy tego dokumentu odpowiadają na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Stare Babice?, mając oczywiście na uwadze uwarunkowania wewnętrzne (zwłaszcza zasobność finansową budżetu gminy) i zewnętrzne (krajowe i europejskie) jej bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Z uwagi na fakt, iż misja (główny cel kierunkowy) oraz cele strategiczne sformułowane cztery lata temu w pierwszej „Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002-2015” nie straciły swojej aktualności, prace nad aktualizacją istniejącej strategii ograniczono do:

 • Przedstawienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,
 • Przeprowadzenia analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Stare Babice (uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazania głównych problemów dalszego jej rozwoju),
 • Weryfikacji strategicznych programów działań realizacyjnych, zawierających zestaw planowanych przedsięwzięć realizacyjnych, służących realizacji ustalonych celów rozwoju Gminy Stare Babice,
 • Wskazaniu głównych uwarunkowań oraz zasad kontroli, monitorowania i oceny przebiegu realizacji ustaleń strategicznych.

Niniejszy dokument pt. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku uwzględnia ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu:
 1. krajowym:
  • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (założenia),
  • Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 - wstępny projekt (dokument określa cele, priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013),
 2. wojewódzkim:
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (wstępny projekt),
  • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku,
  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
 3. powiatowym:
  • Strategią rozwoju powiatu warszawskiego zachodniego do 2015 roku,
  • Planem rozwoju lokalnego powiatu warszawskiego zachodniego do 2013 roku.
Stąd też, cele rozwoju Gminy Stare Babice zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach. Umożliwia to, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się Gminy Stare Babice o dofinansowanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć rozwojowych (projektów), w tym inwestycji komunalnych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Planowane zadania realizacyjne zapisane w niniejszym dokumencie były przedmiotem konsultacji społecznych w trakcie prac planistycznych nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2013 przyjętym uchwałą Gminy Stare Babice Nr XXXIX/322/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.