Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Główne problemy rozwoju


Przeprowadzona analiza uwarunkowań rozwoju Gminy Stare Babice, a zwłaszcza identyfikacja występujących słabych stron, umożliwia sformułowanie katalogu głównych problemów dalszego jej rozwoju.

Problemy te wynikają z:
  • obecnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • stanu infrastruktury społecznej i technicznej,
  • stanu środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Biorąc powyższe pod uwagę sformułowana została lista obszarów problemowych, których rozwiązanie lub złagodzenie ich niepożądanych skutków przyczyni się do poprawy stanu istniejącego. Stały się one podstawą do formułowania celów rozwoju Gminy Stare Babice i niezbędnych zadań realizacyjnych.

Listę tych problemów prezentuje poniższe zestawienie:

Niedobory w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 5000-6000 m3/dobę
Objęcie wszystkich posesji selektywną zbiórką odpadów stałych
Brak gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów lub w szerszym zakresie zakładu wspomagającego system gospodarki odpadami, co pozwoli zminimalizować ilość odpadów wymagających składowania
Poprawa powiązań komunikacyjnych gminy z otoczeniem, w tym z Warszawą Modernizacja dróg powiatowych
Budowa i modernizacja dróg gminnych (nawierzchnie asfaltowe, odwodnienia) wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym
Budowa ścieżek rowerowych
Niedobory w bazie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji
Potrzeba rozbudowy bazy edukacyjnej związana z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców gminy
Brak mieszkań socjalnych

Zdefiniowane powyżej główne problemy rozwoju Gminy Stare Babice wyznaczają główne kierunki, wokół których będą się koncentrować cele rozwoju gminy i niezbędne zadania realizacyjne w perspektywie 2020 roku.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.