Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Generalny cel kierunkowy


Przystępując do formułowania generalnego celu kierunkowego, celów strategicznych, a następnie celów operacyjnych rozwoju Gminy Stare Babice wzięto pod uwagę:
 • obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i stopień zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców gminy,
 • wyniki analizy uwarunkowań i głównych problemów rozwoju gminy.
Umożliwiło to wskazanie zwłaszcza tych problemów, które mogą utrudniać lub hamować rozwój gminy w sytuacji, gdy nie będą one pomyślnie rozwiązywane. Tworzą one katalog obecnie niezaspokojonych potrzeb społeczno-gospodarczych. Wzięto także pod uwagę konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na współfinansowanie realizacji zadań własnych. Stąd też, przy formułowaniu celów rozwoju Gminy Stare Babice uwzględniono ustalenia zawarte w:
 • Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (założenia),
 • Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) 2007-2013 - wstępny projekt (dokument określa cele, priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013),
 • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (wstępny projekt),
 • Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku,
 • Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
 • Strategii rozwoju powiatu warszawskiego zachodniego do 2015 roku,
 • Planie rozwoju lokalnego powiatu warszawskiego zachodniego do 2013 roku.
Formułując cele rozwoju nie poszukiwano nowej roli Gminy Stare Babice w otoczeniu, czy też funkcji dominującej, lecz wskazywano na konieczność umacniania jej dotychczasowej różnorodności i wielofunkcyjności, jako podstawy do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz umacniania jej dotychczasowej różnorodności i wielofunkcyjności będą więc zmierzać do:
 • tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy i wzrostu przedsiębiorczości jej mieszkańców - efekt działań: trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy, umożliwiający dalszy wzrost zamożności mieszkańców i dochodów budżetu gminy,
 • stałego wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych (usługi społeczne i bezpieczeństwo publiczne) – efekt działań: jakościowe zmiany w poziomie życia mieszkańców,
 • likwidacji niedoborów w zakresie infrastruktury służącej ochronie środowiska przyrodniczego i osiągnięcia europejskich standardów w zakresie jego ochrony (norm zawartych w Dyrektywach Unii Europejskiej) - efekt działań: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom.
Stąd też, u podstaw formułowania celów rozwoju Gminy Stare Babice leży przekonanie jej władz, że ma ona potencjalne szanse stania się:
 • Gminą atrakcyjną do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także spędzania czasu wolnego przez przyjezdnych.
 • Gminą zapewniającą jak najlepszą jakość świadczonych usług społecznych (edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja) oraz troszczącą się o jak najlepszy stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Gminą posiadającą sprawne powiązania siecią drogową i transportem publicznym z otoczeniem, w tym zwłaszcza z Warszawą, a także zmodernizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z urządzeniami zapewniającymi maksymalne bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.
 • Gminą prowadzącą aktywną promocję swych walorów i zasobów, aktywnie współpracującą z władzami powiatu warszawskiego zachodniego i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład oraz władzami samorządowymi województwa mazowieckiego przy rozwiązywaniu wspólnych problemów dla dobra i pomyślności mieszkańców i wzrostu jej rangi w otoczeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, sformułowano generalny cel kierunkowy (misję rozwoju) i strategiczne cele rozwoju Gminy Stare Babice:

Generalny cel kierunkowy (misja rozwoju)

Stare Babice są nowoczesną gminą o ciekawej historii i unikalnej przyrodzie, dobrym miejscem do życia i inwestowania


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.