Dzisiaj jest czwartek 28 września 2023 r. imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Strategiczne programy działań realizacyjnych


Strategiczne programy działań realizacyjnych zawierają zestaw planowanych (zamierzonych) zadań realizacyjnych, służących osiąganiu generalnego celu kierunkowego i strategicznych celów rozwoju Gminy Stare Babice w postaci:
  • po pierwsze - zestawu celów operacyjnych, określających poszczególne problemy, jakie powinny być rozwiązane, aby zrealizować zdefiniowane cele strategiczne,
  • po drugie - zestawu zadań realizacyjnych, określających konkretne przedsięwzięcia, które winny być zrealizowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych - określają one sposoby osiągania przyjętych celów rozwoju (generalnego celu kierunkowego, celów strategicznych i operacyjnych).
Z punktu widzenia kompetencyjnego zadania zapisane w strategicznych programach działań realizacyjnych można podzielić na zadania własne, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa Władze Gminy Stare Babice oraz pozostałe zadania, za realizację których odpowiedzialne są inne podmioty decyzyjne (np. władze powiatu warszawskiego zachodniego, władze województwa mazowieckiego, administracja rządowa, itd.).

W przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje władz Gminy Stare Babice, ich rola będzie koncentrowała się na:
  • prowadzeniu działań inspirujących, stymulujących i wspierających realizację określonych zadań,
  • współpracy oraz pomocy organizacyjnej i kadrowej przy realizacji określonych zadań,
  • współfinansowaniu określonych zadań,
  • wpływaniu na stosowne podmioty decyzyjne i monitowaniu ich, aby zrealizowały one zadania przypisane im z mocy prawa.
Biorąc powyższe pod uwagę, sformułowano cztery strategiczne programy działań realizacyjnych, stanowiące podstawę realizacji misji rozwoju i strategicznych celów rozwoju Gminy Stare Babice.

Cele operacyjne i zadania realizacyjne

Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa gospodarcza
Cel operacyjny:
Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa
Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne
Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Międzygminnego Związku Gmin "Kampinos" (tzw. Szlak Chopinowski)
Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Kampinoskiego Parku Narodowego. (Udział gminy: przygotowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktywne poszukiwanie inwestora do budowy pól golfowych i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji)
Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników
Cel operacyjny:
Rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej
Budowa ośrodka sportowo-edukacyjnego we wsi Zielonki Parcela
Modernizacja zbiorników wodnych z przeznaczeniem na rekreację we wsiach Blizne Jasińskiego, Latchorzew i Borzęcin Duży
Budowa zespołów sportowo-rekreacyjnych przy placówkach oświatowych na terenie gminy
Pozyskanie działek pracowniczych w Zielonkach z przeznaczeniem na budowę nowej szkoły oraz rozwój sportu i rekreacji w gminie
Budowa Centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjnego wraz z biblioteką w Starych Babicach


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa społeczna
Cel operacyjny:
Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi
Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia
Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach
Kontakty mieszkańców z policją – każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego
Tworzenie klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Budowa mieszkań socjalnych
Cel operacyjny:
Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy
Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)
Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Promocja gminy
Stworzenie w Urzędzie Gminy "Punktu obsługi mieszkańców"
Cel operacyjny:
Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych
Rezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na zlecanie zadań własnych organizacjom pożytku publicznego
Rezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na wspieranie inicjatyw lokalnych
Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach
Kontynuacja wolontariatu na rzecz potrzebujących


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa ekologiczna i przestrzenna
Cel operacyjny:
Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach obecnie zamieszkałych
Opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo
Program mieszkaniowy dla nauczycieli
Wspieranie ponadlokalnych inwestycji drogowych
Budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych z udziałem m.st. Warszawy
Rekultywacja wysypiska w Kaludynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Cel operacyjny:
Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji
Ubieganie się gminy o prawa miejskie
Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach z Rynku do trasy warszawskiej
Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą w Starych Babicach
Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa infrastruktury transportowej
Cel operacyjny:
Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi
Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów
Budowa ścieżek rowerowych między miejscowościami dla lepszego ich skomunikowania
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Rozbudowa komunikacji publicznej (autobusowej) w korelacji z rozwojem budownictwa mieszkaniowego
Bezpieczna droga do szkoły – zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół
wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.