Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Strategiczne programy działań realizacyjnych


Strategiczne programy działań realizacyjnych zawierają zestaw planowanych (zamierzonych) zadań realizacyjnych, służących osiąganiu generalnego celu kierunkowego i strategicznych celów rozwoju Gminy Stare Babice w postaci:
  • po pierwsze - zestawu celów operacyjnych, określających poszczególne problemy, jakie powinny być rozwiązane, aby zrealizować zdefiniowane cele strategiczne,
  • po drugie - zestawu zadań realizacyjnych, określających konkretne przedsięwzięcia, które winny być zrealizowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych - określają one sposoby osiągania przyjętych celów rozwoju (generalnego celu kierunkowego, celów strategicznych i operacyjnych).
Z punktu widzenia kompetencyjnego zadania zapisane w strategicznych programach działań realizacyjnych można podzielić na zadania własne, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa Władze Gminy Stare Babice oraz pozostałe zadania, za realizację których odpowiedzialne są inne podmioty decyzyjne (np. władze powiatu warszawskiego zachodniego, władze województwa mazowieckiego, administracja rządowa, itd.).

W przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje władz Gminy Stare Babice, ich rola będzie koncentrowała się na:
  • prowadzeniu działań inspirujących, stymulujących i wspierających realizację określonych zadań,
  • współpracy oraz pomocy organizacyjnej i kadrowej przy realizacji określonych zadań,
  • współfinansowaniu określonych zadań,
  • wpływaniu na stosowne podmioty decyzyjne i monitowaniu ich, aby zrealizowały one zadania przypisane im z mocy prawa.
Biorąc powyższe pod uwagę, sformułowano cztery strategiczne programy działań realizacyjnych, stanowiące podstawę realizacji misji rozwoju i strategicznych celów rozwoju Gminy Stare Babice.

Cele operacyjne i zadania realizacyjne

Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa gospodarcza
Cel operacyjny:
Aktywizacja gospodarcza poprzez rozwój bazy dla turystyki rekreacyjnej i wspieranie miejscowego rolnictwa
Zagospodarowanie wysypiska w Klaudynie pod tereny rekreacyjne
Budowa ścieżek rowerowych obejmujących gminy kampinoskie w ramach Międzygminnego Związku Gmin "Kampinos" (tzw. Szlak Chopinowski)
Przygotowanie terenów pod inwestycje sportowo-rekreacyjne na obrzeżu Kampinoskiego Parku Narodowego. (Udział gminy: przygotowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktywne poszukiwanie inwestora do budowy pól golfowych i turystycznej infrastruktury gastronomiczno-wypoczynkowej, pomoc w promocji)
Pomoc w organizacji grup producenckich dla rolników
Cel operacyjny:
Rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej
Budowa ośrodka sportowo-edukacyjnego we wsi Zielonki Parcela
Modernizacja zbiorników wodnych z przeznaczeniem na rekreację we wsiach Blizne Jasińskiego, Latchorzew i Borzęcin Duży
Budowa zespołów sportowo-rekreacyjnych przy placówkach oświatowych na terenie gminy
Pozyskanie działek pracowniczych w Zielonkach z przeznaczeniem na budowę nowej szkoły oraz rozwój sportu i rekreacji w gminie
Budowa Centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjnego wraz z biblioteką w Starych Babicach


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa społeczna
Cel operacyjny:
Poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, opieka nad słabszymi
Kontynuacja programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia
Interaktywna strona internetowa o występujących zagrożeniach
Kontakty mieszkańców z policją – każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego
Tworzenie klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Budowa mieszkań socjalnych
Cel operacyjny:
Usprawnienie urzędu i zwiększenie wpływów do budżetu gminy
Informatyzacja gminy – uruchomienie terminala komputerowego (m.in. przewodnik po usługach publicznych, wzorce formularzy i procedur, urzędowe terminy)
Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Promocja gminy
Stworzenie w Urzędzie Gminy "Punktu obsługi mieszkańców"
Cel operacyjny:
Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych
Rezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na zlecanie zadań własnych organizacjom pożytku publicznego
Rezerwowanie w budżecie gminy środków finansowych na wspieranie inicjatyw lokalnych
Lokalizacja stacji Caritas przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach
Kontynuacja wolontariatu na rzecz potrzebujących


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa ekologiczna i przestrzenna
Cel operacyjny:
Udostępnienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, uzupełnienie infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach obecnie zamieszkałych
Opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo
Program mieszkaniowy dla nauczycieli
Wspieranie ponadlokalnych inwestycji drogowych
Budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych z udziałem m.st. Warszawy
Rekultywacja wysypiska w Kaludynie z wykorzystaniem zgromadzonych tam zasobów gazu
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Cel operacyjny:
Rozwój centrum urbanistycznego z nawiązaniem do miejscowych tradycji
Ubieganie się gminy o prawa miejskie
Budowa pasażu spacerowo-handlowego na terenie obecnej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Starych Babicach z Rynku do trasy warszawskiej
Urządzenie terenów parkowo-rekreacyjnych nad Strugą w Starych Babicach
Nadanie centrum gminy unikalnego charakteru


Strategiczny program działań realizacyjnych -
Strefa infrastruktury transportowej
Cel operacyjny:
Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi
Zmniejszenie kolizji drogowych poprzez instalację wideo-radarów
Budowa ścieżek rowerowych między miejscowościami dla lepszego ich skomunikowania
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Rozbudowa komunikacji publicznej (autobusowej) w korelacji z rozwojem budownictwa mieszkaniowego
Bezpieczna droga do szkoły – zabezpieczenie skrzyżowań w pobliżu szkół
wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.