Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Uwarunkowania realizacji ustaleń strategii


Skuteczna i efektywna realizacja celów oraz zadań zapisanych w Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku zależna jest z jednej strony od sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, czyli szans rozwojowych, tkwiących w otoczeniu gminy, z drugiej zaś - od sprzyjających uwarunkowań wewnętrznych w postaci aktywnych, systematycznych oraz skoordynowanych działań Rady Gminy, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rad sołeckich na rzecz ich urzeczywistnienia, a także partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy, władzami powiatu warszawskiego zachodniego i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład oraz nawiązywania współpracy z gminami zagranicznymi.

Skuteczna i efektywna realizacja ustaleń Strategii wiąże się z koniecznością ciągłej pracy nad usprawnianiem struktur organizacyjnych i procedur postępowania urzędowego. Dotyczyć to winno zarówno w stosunku do normalnego, rutynowego działania administracyjnego, które musi odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, jak i działań związanych z realizacją ustaleń strategicznych. Modyfikacja struktury organizacyjnej powinna być podporządkowana kryterium funkcji, jakie poszczególne referaty Urzędu Gminy muszą wypełniać w realizacji ustaleń Strategii, a mianowicie:
 • Funkcje strategiczne winien realizować Referat Rozwoju Gminy, którego podstawowym zadaniem byłaby koordynacja realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, wynikającej z ustaleń Strategii i innych programów i planów działania oraz pozyskiwanie środków pomocowych UE,
 • Funkcje operacyjne winny wypełniać pozostałe referaty Urzędu Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne. Do ich zadań należałoby opracowywanie programów i planów wykonawczych konkretnych zadań realizacyjnych zapisanych w Strategii, a także nadzór i kontrola przebiegu ich realizacji.
Niezwykle ważną sprawą jest również funkcjonowanie sprawnych procedur postępowania urzędowego. Procedury te muszą być podporządkowane ustaleniom Strategii. Muszą one charakteryzować się brakiem rutynowości i biurokratyzmu, co wymaga pozytywnego nastawienia ze strony wszystkich pracowników Urzędu Gminy i krótkich terminów przy załatwianiu wszelkich spraw.

Skuteczna realizacja ustaleń Strategii wymaga opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego. Pierwszy z nich określa listę zadań inwestycyjnych w układzie priorytetowym (rankingowym) przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata. Innymi słowy, stanowi on zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez władze Gminy Stare Babice - komunalnych zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu. Jego posiadanie przyczynia się do racjonalizacji wydatków inwestycyjnych. Drugi - stanowi podstawowe narzędzie efektywnego zarządzania finansami gminy. Określa on:
 • niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących zapewniający wykonanie wszystkich zadań statutowych samorządu gminnego,
 • wolne środki brutto, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji gminnych i obsługę długu,
 • wolne środki netto na realizację gminnych programów inwestycyjnych (a więc po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczenia środków na obsługę planowanego zadłużenia),
 • górny pułap możliwości zadłużenia się gminy – przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania inwestycji gminnych.
Oba plany stanowią "pomost" pomiędzy ustaleniami Strategii, a corocznymi budżetami gminy.

Niezwykle ważnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii jest dobrze zorganizowany system informacji o zjawiskach i procesach dokonujących się na terenie gminy, przez który należy rozumieć zintegrowany zespół ludzi, środków oraz metod (programów) zbierania, przechowywania, przetwarzania, aktualizowania niezbędnych danych potrzebnych władzom Gminy Stare Babice do podejmowania decyzji dotyczących planowania, modyfikowania i kontroli realizacji ustaleń Strategii. Jeśli tak rozumiany system ma być skuteczny, nie może ograniczać się wyłącznie do gromadzenia informacji, lecz musi także zapewniać stałą i merytoryczną ich analizę. Stąd też przy jego organizowaniu muszą być spełnione następujące warunki:
 • dostarczanie informacji kompleksowych oraz aktualnych w celu ich skutecznego i efektywnego wykorzystania;
 • dostarczanie informacji tym, którzy ich rzeczywiście potrzebują w formie nadającej się bezpośrednio do użytku i najdogodniejszej do podjęcie określonych decyzji;
 • umożliwienie stałego monitorowania stanu istniejącego, silnych i słabych stron gminy, konkurencyjności jego gospodarki, stanu zagospodarowania przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa kulturowego itp.;
 • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy oraz między kierownictwem a pracownikami;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznania nadchodzących zmian tkwiących w otoczeniu gminy (szanse i zagrożenia rozwojowe);
 • umożliwienie wyszukiwania i kojarzenia danych z różnych źródeł oraz ich przedstawianie w układach sprawozdawczych, tabelarycznych i graficznych;
 • umożliwienie przeprowadzenia prac prognostycznych (np. prognoza zapotrzebowania na urządzenia infrastruktury technicznej, dochodów i wydatków budżetu gminy, oraz konstruowania ocen ekonomicznych, inwestycyjnych i finansowych przedsięwzięć rozwojowych;
Tak rozumiany system informacji musi obejmować poszczególne sfery funkcjonalne gminy, tj. społeczną, gospodarczą, ekologiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i finansową, wszystkie szczeble kierowania i poziomy decyzyjne, a także wzajemne relacje gmina i jej otoczenie.

Skuteczna i efektywna realizacja ustaleń Strategii wymaga ze strony władz gminy poszukiwania partnerów społecznych chętnych do współpracy. W tym celu będą one inicjować i koordynować partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi i radami sołeckimi oraz przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy, a także pozyskiwać wolontariuszy. Partnerska współpraca Władz Gminy Stare Babice z przedsiębiorcami umożliwia poznanie ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych. Ułatwia to tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. Współpraca ta pozwala również na włączenie się przedsiębiorców w rozwiązywanie problemów gminy, a także prowadzenie wspólnej promocji.

Promocja walorów i zasobów Gminy Stare Babice jest istotnym uwarunkowaniem skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń strategicznych. Ma ona na celu wyrobienie pozytywnego obrazu (image) gminy u potencjalnych inwestorów, mieszkańców i turystów. Promocja musi być prowadzona w sposób aktywny i nie może zaniedbywać żadnych sposobności, tak w środkach masowej informacji, jak i podczas różnego rodzaju konferencji, targów, kontaktów z odpowiednimi agendami rządowymi, czy wreszcie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami. W celu efektywnego promowania gminy musi być opracowany kompleksowy program jej promocji, który z jednej strony - podkreślać będzie jej atrakcyjność lokalizacyjną, z drugiej zaś - nastawiać się na konkretnych inwestorów i turystów.

Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Część ustaleń zapisanych w Strategii może być realizowana wspólnie w ramach powiatu warszawskiego zachodniego jako całości lub z wybranymi gminami, wchodzącymi w jego skład, a także z innymi gminami. Wspólna realizacja przedsięwzięć przyczyniać się będzie do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz racjonalizacji wydatków finansowych. Takie podejście będzie również czynnikiem zwiększającym szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w tym zwłaszcza środków pomocowych Unii Europejskiej.

Do skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii przyczyniać się może również rozwój międzynarodowej partnerskiej współpracy Gminy Stare Babice. Umożliwia bowiem ona skorzystanie z doświadczeń gmin zagranicznych, a także umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć, na które można uzyskać wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Współpraca ta jest również ważna z punktu widzenia nawiązywania bezpośrednich kontaktów mieszkańców współpracujących gmin, przedsiębiorców działających na ich terenie, organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

Reasumując należy stwierdzić, że wdrażanie ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku zależy od wielu uwarunkowań, które ogólnie można określić następująco:
 • adekwatna do zaplanowanych zadań struktura organizacyjna Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz sprawne procedury postępowania urzędowego,
 • sprawne i skuteczne przywództwo w postaci władz gminy, tworzące jak najlepsze warunki techniczne i organizacyjne dla realizacji wytyczonych celów, a także motywujące pracowników gminnych do aktywnych działań na rzecz realizacji ustaleń strategicznych,
 • odpowiednio przygotowane kadry (pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych do realizacji ustaleń strategicznych),
 • współpraca z otoczeniem (organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, władzami innych samorządów terytorialnych w kraju i zagranicą),
 • aktywna prorozwojowa polityka finansowa władz gminy, polegająca na długookresowej maksymalizacji dochodów budżetowych, racjonalizacji wydatków bieżących, wzroście i poprawie efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych oraz aktywnym pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych – jest to szczególnie ważna sprawa w kontekście bardzo trudnej obecnie sytuacji finansowej gminy,
 • sprawne systemy informacyjne (dostęp do rzetelnej informacji) oraz kontrolne i monitorujące przebieg realizacji ustaleń strategii.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.