Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Kontrola, monitoring i ocena efektów realizacji ustaleń strategii


Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku niezbędne jest stworzenie systemu stałego monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji jej ustaleń.
Monitorowanie i kontrola jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć (zadań realizacyjnych, projektów) i ich zgodności ze sformułowanymi celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Stanowi więc podstawę do rozwiązywania problemów, gdyż nastawiona jest na ich wykrywanie oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom.

Monitorowanie i kontrola wdrażania ustaleń Strategii będzie obejmowała w szczególności:
  • weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami,
  • weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją,
  • korygowanie (modyfikowanie) ustaleń Strategii,
  • ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji budżetu gminy i aktualizację prognoz finansowych,
  • wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane przedsięwzięcia, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji,
  • sporządzanie - raz w roku - sprawozdania z wykonania ustaleń strategicznych przez Wójta Gminy Stare Babice i jego przedkładania Radzie Gminy Stare Babice do akceptacji.
Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Strategii mają więc za zadanie szybko wykrywać tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów rozwoju i planowanych przedsięwzięć realizacyjnych. Z kolei, ocena efektów realizacji ustaleń Strategii umożliwia - poprzez odpowiednio dobrany system mierników - badać rezultaty (postępy) w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Stare Babice. Będzie ona prowadzona w dwóch aspektach: on-going (bieżąca) - ocenie tej będą podlegać poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji oraz ex-post - ocenie tej będą podlegać poszczególne przedsięwzięcia po ich zakończeniu. Przy ocenie efektów realizacji ustaleń Strategii należy uwzględnić następujące trzy kryteria:
  1. skuteczności, co pozwala określić, czy cele zapisane w Strategii zostały osiągnięte,
  2. efektywności, co pozwala porównać zasoby zaangażowane przy realizacji danego przedsięwzięcia z rzeczywistymi osiągnięciami - jest to stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów,
  3. korzystności, co pozwala ocenić faktyczne efekty z realizacji danego przedsięwzięcia - jest to ocena "salda" skutków pozytywnych i negatywnych powstałych w wyniku jego realizacji.
Ocena efektów zdefiniuje również czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć, a także określi rekomendacje i proponowane zmiany w zapisach Strategii.

W celu ułatwienia monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku wprowadzić należy zestaw mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy w jej realizacji. Zestaw mierników monitorujących stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz stan istniejący prezentuje poniższe zestawienie (należy je obliczać i podawać z roku na rok):

Mierniki o charakterze ogólnym
Liczba ludności ogółem, w tym kobiet
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Przyrost naturalny ludności
Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań)
Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu gminy
Wielkość zadłużenia budżetu gminy
Liczba projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej
Wielkość środków finansowych pozyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (w tys. zł)
Cel strategiczny:
Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwa urbanizację
Odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej
Odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających
Odsetek dróg posiadających oświetlenie oraz chodniki w stosunku do wielkości niezbędnych
Długość ścieżek rowerowych (w km)
Odsetek mieszkańców korzystających w sieci wodociągowej
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej
Ilość surowców wtórnych poddanych segregacji
Liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną
Odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
Przeciętna kwota świadczeń z opieki społecznej na 1 korzystającego w zł
Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Cel strategiczny:
Przyciągniecie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy
Liczba podmiotów gospodarczych
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Saldo podmiotów gospodarczych znajdujących się ewidencji Urzędu Gminy (różnica między nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi podmiotami w ciągu danego roku)
Cel strategiczny:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej
Liczba osób korzystających z obiektów sportowych w ciągu roku
Liczba osób korzystających z biblioteki publicznej
Liczba imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku
Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na zadania z zakresu sportu i rekreacji
Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na zadania z zakresu edukacji
Wielkość środków finansowych z budżetu gminy wydatkowanych na inicjatywy osiedlowe, głównie organizację i wyposażenie placów zabaw

Tak określone mierniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w czasie i stopień zaawansowania realizacji przyjętych celów operacyjnych i strategicznych. Powyższe mierniki można również stosować do porównań z innymi gminami, średnią powiatową, wojewódzką i ogólnokrajową.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.