Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Środowisko przyrodnicze


Pod względem geograficznym teren gminy położony jest w większości we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej (południowa część gminy) oraz częściowo w obrębie Kotliny Warszawskiej (część północno-zachodnia gminy), wchodzącej w skład makroregionu Niziny Środkowo-Mazowieckiej.
W budowie geologicznej zaznacza się podział gminy na trzy części:
  • w części południowej / Równina Łowicko-Błońska/ wytworzyły się dobre gleby, sprzyjające użytkowaniu jako grunty orne,
  • w części środkowej Równiny Łowicko-Błońskiej występują gliny zwałowe, piaski miejscami zwydmione, zagłębienia bezodpływowe, co powoduje bardziej zróżnicowane warunki glebowe i hydrogeologiczne,
  • w części północno-zachodniej /Kotlina Warszawska/ gleby charakteryzują się płytkim zaleganiem wód gruntowych, co stwarza generalnie niekorzystne warunki do zabudowy, a dla wykorzystania rolniczego sprzyja jedynie ekstensywnej gospodarce łąkowo-pastwiskowej.
Teren gminy ma charakter nizinny, pochylony z południowego-wschodu, gdzie osiąga kulminację ok.110 m n.p.m., ku północnemu-zachodowi, gdzie osiąga ok.75 m n.p.m.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest w bezpośrednim zasięgu zlewni Wisły, w wododziałowej części zlewni rzeki Łasicy, prawobrzeżnego dopływu Bzury z dopływem Lipkowska Woda, przy czym większa część cieków wodnych należy do zlewni kanału Zaborowskiego i dalej kanału Łasicy, mniejsza część południowo-zachodnia do zlewni Utraty.

Warunki klimatyczne gminy są typowe dla środkowego Mazowsza, w skali kraju względnie ciepłe, zwłaszcza latem i raczej suche. Zaznacza się tu przewaga wpływów kontynentalnych. Z rolniczego punktu widzenia warunki klimatyczne są sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Długość okresu wegetacyjnego wynosząca około 215 dni, typowa dla regionu, nie ogranicza możliwości uprawy podstawowych gatunków uprawnych.
Północna część gminy położona jest w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Obszary te objęte są szczególną ochroną przyrody.
Odrębny, większy kompleks leśny - Park Leśny Bemowo występuje na pograniczu Warszawy. W jego obrębie, częściowo na polanach śródleśnych utworzono rezerwaty "Łosiowe Błota" (ochrona torfowisk niskich) i "Kalinowa Łąka" (ochrona unikalnej w rejonie Warszawy roślinności typu : pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty i inne). Mniejsze laski związane z występowaniem wydm pojawiają się w północnej części terenu.
Do cenniejszych zespołów roślinnych należą fragmenty lasów i zarośli łęgowych oraz olszowych, a także roślinność torfowiskowa, wydmowa i murawy napiaskowe. W gminie rośnie 12 drzew uznanych za pomniki przyrody, znajdują się one we wsiach: Stare Babice, Buda, Koczargi Stare i Zielonki.

Tereny leśne stanowią 19 % powierzchni całkowitej gminy, w tym ok. 14 % stanowią lasy Kampinoskiego Parku Narodowego, a 5 % Lasy Bemowskie. Walory przyrodnicze wymagające ochrony koncentrują się w rejonie KPN i Parku Leśnego Bemowo (częściowo położonego na obszarze gminy). Ze względu na położenie Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wymagane jest uwzględnienie takich działań w rozwoju gospodarczym i urbanistycznym, które nie zagrażają środowisku naturalnemu.
W związku z tym wszystkie treny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe lub produkcyjne, zgodnie z wymogami ochrony środowiska muszą być wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną oraz muszą być zabezpieczone odpowiednie normatywy działek budowlanych. Minimalna powierzchnia działki budowlanej w otulinie Puszczy wynosi 1000 m2 przy zachowaniu 70 % powierzchni biologicznie czynnej.

Walory przyrodnicze prawnie chronione na terenie gminy to:
  • teren Kampinoskiego Parku Narodowego (ochrona i kształtowanie wg Planu Ochrony KPN, 1996 r.),
  • teren otuliny KPN (ustalenia ochronne wg w/w Planu)
  • rezerwaty przyrody na terenie otuliny (Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka w Lesie Bemowskim),
  • pomniki przyrody,
  • lasy ochronne (ochrona przed zmianą przeznaczenia),
  • warszawski obszar chronionego krajobrazu wprowadza zakaz zabudowy w odległości 25-100 m od ściany lasu w zależności od wielkości kompleksu leśnego.
wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.