Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wodociągi i kanalizacja


Właścicielem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na terenie gminy wraz z oczyszczalnią ścieków w Starych Babicach jest Gmina Stare Babice.
Podmiotem odpowiedzialnym na terenie gminy za prawidłowe utrzymanie, eksploatację, modernizację i rozwój urządzeń oraz za zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków z uwzględnieniem ochrony środowiska i optymalizacji kosztów jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o. o.

System wodociągowy gminy

Obecnie Gmina Stare Babice zasilana jest w wodę w ramach trzech zorganizowanych systemów zaopatrywania w wodę:
  • Wodociąg wiejski "Stare Babice" zasilany z ujęcia (3 studnie o wydajności eksploatacyjnej Qmax=110 m3/h) i nowozmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Starych Babicach. W zasięgu obsługi przedmiotowej sieci znajdują się wsie: Stare Babice i Babice Nowe, Kwirynów, Janów i zachodnia część wsi Latchorzew, Zielonki oraz wschodnia część wsi Koczargi Nowe. Ujęcie komunalne w gminie, z którego zaopatrywany jest wodociąg gminny, zlokalizowane przy ulicy Wieruchowskiej w miejscowości Stare Babice.
  • Wodociąg dla wsi Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego i część wsi Latchorzew zasilany z Warszawskiego Układu Centralnego (WUC) poprzez przewód tranzytowy wzdłuż ulicy Górczewskiej, dalej ulicą Warszawską. Pomiar ilości dostarczanej wody w ramach tej sieci wodociągowej odbywa się na głównym wodomierzu zainstalowanym na granicy Warszawy i Gminy Stare Babice. Przepustowość układu wynosi 140 m3/h. Woda do przedmiotowego wodociągu zakupywana jest od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Należności za dostawę wody są pobierane według ogólnych taryf zatwierdzonych w trybie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póĽn. zm.) obowiązujących w okresie rozliczeniowym.
  • Wodociąg "Feliksów" zasilany z Gminy Leszno poprzez dwa przewody tranzytowe wzdłuż ulicy Kosmowskiej i Warszawskiej. Pomiar ilości przesyłanej wody odbywa się poprzez dwa wodomierze zlokalizowane na granicy z Gminą Leszno. Przepustowość systemu wynosi 40 m3/h, co pozwala na zaopatrzenie w wodę miejscowości: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wierzbin, Topolin, Zalesie, Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn, Koczargi Stare i Lipków. Zakup wody z wodociągu "Feliksów" odbywa się na podstawie umowy. Zgodnie z umową ilość pobranej wody obliczana jest według wskazań wodomierzy zainstalowanych w Borzęcinie odpowiednio przy ul. Kosmowskiej, ul. Warszawskiej i ul. Sobieskiego. Opłaty jednostkowe za pobraną wodę ustalane są corocznie Uchwałą Rady Gminy Leszno.
Należy podkreślić, iż system wodociągowy gminy, pomimo zasilania z trzech Ľródeł, stanowi układ zamknięty i wszystkie systemy są ze sobą połączone.

Syntetyczne zestawienie sieci wodociągowej na terenie gminy w 2005 r., w podziale na poszczególne miejscowości, prezentuje poniższa tabela.


Należy stwierdzić, iż wszystkie miejscowości na terenie gminy są zaopatrywane w wodę systemem wodociągowym, jedynie wieś Buda bazuje na indywidualnych ujęciach. Indywidualne ujęcia do zaopatrzenia ludności złożone z dwóch studni mają: jednostka wojskowa w Borzęcinie (wydajność 18 m3/h) i osiedle "Polon" w Latchorzewie (wydajność 30 m3/h). Ponadto na terenie gminy znajdują się zakładowe ujęcia wody na cele przemysłowe.

System kanalizacji sanitarnej

W Gminie Stare Babice funkcjonuje sieć kanalizacyjna w systemie grawitacyjno-pompowym. Sieć kanalizacyjna funkcjonuje w ramach dwóch systemów:
  • system odprowadzający ścieki do warszawskiego systemu kanalizacyjnego - w ramach tego systemu funkcjonuje sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. Ścieki z przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej sprzedawane są do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Należności za odprowadzane ścieki są pobierane według ogólnych taryf zatwierdzonych w trybie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póĽn. zm.) obowiązujących w okresie rozliczeniowym.
  • System działający w oparciu o gminną oczyszczalnię ścieków w Starych Babicach – w ramach tego systemu funkcjonuje sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Stare Babice, Babice Nowe, Kwirynów, Janów, Zielonki, Lipków, Latchorzew. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych wg obecnego pozwolenia wodno-prawnego jest Kanał Zaborowski, będący w zlewni Kampinoskiego Parku Narodowego.
Syntetyczne zestawienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w roku 2005, w podziale na poszczególne miejscowości, prezentuje poniższa tabela.

Należy zatem stwierdzić, iż do systemu kanalizacji sanitarnej podłączonych jest w gminie jedynie 7 miejscowości, w tym niektóre z nich jedynie fragmentarycznie (w szczególności wieś Janów, na obszarze której funkcjonuje tylko 7 sztuk przyłączy). Natomiast do końca 2006 r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kwirynów, Janów, Babice Nowe, Koczargi Stare i Klaudyn o łącznej długości około 15 km.
Gospodarka ściekowa w pozostałych wsiach funkcjonuje w oparciu o zbiorniki bezodpływowe.
Na terenie gminy nie ma systemu kanalizacji deszczowej.

Oczyszczalnia ścieków

W obszarze aglomeracji Stare Babice funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Babice. Oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 1995 r. i jej przepustowość wynosiła 600 m3/d. W 2002 r. został przeprowadzony tzw. I etap rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni 1.200 m3/d.

Obecnie realizowany jest przez Gminę Stare Babice projekt pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Stare Babice". Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR. Jego zakończenie planowane jest na 2007 r.
W skład projektu wchodzi rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (etap II) do przepustowości 3.000 m3/d.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.