Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Gospodarka odpadami stałymi


Gmina Stare Babice nie dysponuje własnym składowiskiem odpadów oraz nie planuje jego budowy. Istniejące na terenie gminy składowisko odpadów komunalnych Radiowo nie przyjmuje odpadów komunalnych - znajduje się ono w końcowym etapie rekultywacji (rekultywacja bryły składowiska za pomocą odpadów balastowych z kompostowni). Na terenie gminy brak jest również innych obiektów służących do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych.

Teren gminy obsługiwany jest przez ponad 10 podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów z terenu nieruchomości. Odpady te są następnie wywożone poza teren gminy: w części kompostowane w kompostowniach w Radiowie i Grodzisku Mazowieckim, w części wykorzystywane gospodarczo, a w większości kierowane na składowiska. Według danych za rok 2005 na składowiska położone w miejscowościach: Uskom k. Mławy, Grabowiec gm. Słubice, Kamieńsk, Franki k. Krośniewic, Goranino gm. Ślesin, Pruszków, Łubna gm. Góra Kalwaria skierowano łącznie 2195,17 Mg odpadów komunalnych przy ogólnej ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy i odebranych: 4054,75 Mg. Procent odpadów kierowanych na składowiska jest więc bardzo niski (w skali kraju), przy wysokim stopniu wykorzystania gospodarczego (209, 69 Mg) i dużej ilości odpadów poddawanych kompostowaniu (1649,89 Mg w roku 2005).

Na ogólną ilość odpadów wykorzystanych gospodarczo (209,69 Mg w roku 2005) złożyły się odpady zebrane w ramach selektywnej zbiórki (zestawy pojemników ustawionych na terenie gminy) oraz odpady z segregacji prowadzonej przez firmy wywozowe. Selektywna zbiórka odpadów w ogólnodostępnych pojemnikach prowadzona jest od roku 2004 i w związku z zapisami "Gminnego planu gospodarki odpadami" będzie w najbliższym czasie zastąpiona systemem workowym (z podziałem odpadów na frakcje "mokrą" i "suchą").
Gmina posiada "Regulamin utrzymania czystości i porządku", który wymaga jednak aktualizacji.
Odpady niebezpieczne, wydzielone z komunalnych, są na terenie gminy zbierane w ograniczonym zakresie: zużyte i przeterminowane lekarstwa, baterie i w niewielkim stopniu zużyte świetlówki.
W roku 2005 przeprowadzono szacunkową (na podstawie informacji otrzymanych od sołtysów) inwentaryzację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Łączna powierzchnia dachów pokrytych eternitem to ok. 160 tys. m2.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.