Dzisiaj jest piątek 22 października 2021 r. imieniny Haliszki, Lody, Przybysłšwa
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

19.10.2010

KONKURS nr 1/RDN/2010

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

OGŁASZA KONKURS
na składanie wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013
na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 25 października 2010r. do dnia 8 listopada 2010 r. do godz. 16.00. Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej na
płycie CD należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, w godzinach 8.00-16.00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD.
Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres
beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych:

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).

Beneficjenci:

Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako
rolnik, małżonek rolnika lub domownik, która posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizuje operację na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD"Między Wisłą a Kampinosem".

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” znajdują się na stronie LGD"Między Wisłą a Kampinosem"
www.lgdkampinos.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD"Między Wisłą a Kampinosem".

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji dostępny jest na stronie LGD"Między Wisłą a Kampinosem" www.lgdkampinos.pl.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków na Konkurs nr 1/RDN/2010 wynosi 294 556 zł, przy czym maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym,
w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Procedura wyboru operacji do dofinansowania

Wybór operacji do dofinansowania przeprowadzany jest dwuetapowo.
Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu oceny operacji pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami wyboru. Wnioski posiadające największą liczbę punktów oraz mieszczące się w limicie środków wybierane są do dofinansowania.
W drugim etapie wnioski są oceniane w pozostałym zakresie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie"Między Wisłą a Kampinosem" odpowiada za przeprowadzenie pierwszego etapu oceny wniosków. Wybór operacji do dofinansowania przez LGD nie jest jednoznaczny z pozytywna oceną wniosku przeprowadzaną w drugim etapie oraz podpisaniem umowy o przyznanie środków.
Ostateczna decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Urząd Marszałkowski.

Umowy o przyznanie pomocy z Wnioskodawcami są podpisywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe zasady oceny wniosków są określone w:

  • Rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
    Obszarów Wiejskich,
  • Ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 427 z póź. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)
  • Lokalnej Strategii Rozwoju LGD"Między Wisłą a Kampinosem".

INFORMACJA

Pracownicy Biura LGD zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Wszelkie informacje dostępne są w biurze LGD:
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w godzinach 8.00-16.00.;
tel. do biura LGD (22) 794 04 88;
e-mail: lgd@czosnow.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.