Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

15.12.2010

Wnioski i porady dla starających się o fundusze

O pomoc na działania zwane "małymi projektami", może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną, która:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwana dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarcza na tym obszarze
 2. osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych."(np. organizacją pozarządową);
Sprawdź zakres realizacji małych projektów
 1. organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR,
 2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym dostępu do Internetu oraz organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
 3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez m.in. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydawanie folderów informacyjnych czy też budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej (miejsca biwakowe, trasy narciarskie, szlaki wodne i rowerowe, ścieżki spacerowe etc.),
 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez m.in. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, odnowienie
 7. dachów lub elewacji zewnętrznych
 8. budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
 9. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości tych produktów,
 10. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej.
Zapamiętaj - wniosek może zyskać dużo punktów jeśli jest zgodny z lokalnymi kryteriami oceny wniosków.

Lokalne kryteria oceny wniosków:

 • Projekt realizowany z udziałem innych podmiotów 0-5 pkt.
  Ocena na podstawie oświadczenia oraz opisu z wniosku

 • Realizacja operacji przyczynia się do aktywizacji społeczności lokalnej 0-3pkt.
  Ocena na podstawie oświadczenia oraz opisu z wniosku

 • Wnioskodawca ma doświadczenia w realizacji projektów 0-3 pkt.
  (im większe doświadczenie tym więcej punktów). Ocena na podstawie oświadczenia

 • Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe 0-5 pkt
  Ocena na podstawie opisu operacji

 • Innowacyjność projektu 0-5. Ocena na podstawie oświadczenia i opisu operacji

 • Realizacja liczby celów LSR. Ocena na podstawie opisu operacji

Błędy najczęściej popełniane przez wnioskodawców i jak ich uniknąć

Nieprecyzyjne cele i oświadczenia, nieczytelnie sformułowane cele (bez wskazania zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju), niestarannie wypełnione formularze, niekonsekwencja w opisach i kosztach wniosku, brak załączników, źle wyliczone wartości podatku VAT, brak informacji o sposobie wyboru usługodawcy, brak wyjaśnienia kosztów z jakich wynika koszt transportu uwzględniony w budżecie wniosku, brak opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu.

Zdarzają się nieracjonalne wydatki (ulotki informacyjne, strona internetowa, wysoki koszt koordynatora przy krótkim projekcie). Błędy dotyczą też dokumentów stwierdzających tytuł prawny nieruchomości, oświadczeń wnioskodawcy.

Warto też zadbać wcześniej o zagwarantowanie wkładu własnego, np. poprzez montaż finansowy z wnioskiem składanym do konkursu gminnego.

Należy też wcześniej przygotować załączniki - wpis do rejestru producentów rolnych i beneficjentów finansujących rozwój obszarów wiejskich /w Powiatowym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie/, budżet projektu, kosztorysy prac budowlanych, pozwolenie na budowę, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Warto gromadzić oferty usługodawców.

Podmioty, które nie mają pewności kwalifikowalności VAT powinny wystąpić do Urzędu Skarbowego o indywidualną interpretację VAT (ORD-IN-Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej). Jeśli organizacja nie zgłaszała ostatnich zmian w zarządzie do KRS, warto wcześniej uaktualnić wpis w rejestrze KRS i pobrać odpis.

Zachęcamy do korzystania ze strony www.lgdkampinos.pl, na której zamieszczane są bieżące informacje dotyczące konkursów LGD. Warto odwiedzać też zakładkę organizacje pozarządowe na gminnej stronie http://www.babice-stare.waw.pl gdzie znajdują się ogłoszenia o szkoleniach, warsztatach i naborach dotyczących rozwoju lokalnego, z których można korzystać w naszej gminie.
Zachęcamy do współpracy.

Beata Tuzimek, Jarosław Płóciennik
Referat Rozwoju i Promocji Gminy


Wykorzystano materiały warsztatowe LGD "Między Wisłą a Kampinosem" i ROEFS w Warszawie
Zamów materiały szkoleniowe wysyłając mail na adres:
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.