Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 marca 2010 r. Nr 234
Kolektory słoneczne - podpisywanie umów. Informujemy, że ostateczne przystąpienie do projektu nastąpi wraz z podpisaniem przez właścicieli zabudowanych nieruchomości, umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy na dostawę i montaż kolektorów. Wzory umów będą rozsyłane w najbliższych 3 tygodniach. Podpisywanie umów nastąpi w obecności pracownika Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie od 8 kwietnia 2010r. do 15 maja 2010 r. Do podpisania umów muszą przystąpić wszyscy właściciele danej nieruchomości wskazani w aktualnym skróconym odpisie z księgi wieczystej. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy przez Pełnomocnika jednego z właścicieli nieruchomości. Pełnomocnik musi posiadać notarialnie poświadczone pełnomocnictwo od właściciela, w imieniu którego występuje. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 32. nr tel. 22 752 87 51).


Z prac Komisji Rady. W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w celu zapoznania się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na 2010 rok oraz wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXIX sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 25 marca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy. Podjęto osiem uchwał, z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu:
 • na modernizację stołówki szkolnej w Starych Babicach". Wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "ELTIM" Przedsiębiorstwo - Budowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 89. Cena oferty wynosi 1 219 865,80 zł brutto.
 • na dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji 4-31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm. Wpłynęła jedna oferta -firmy "SAS-BUD" Kamil Sasin z siedzibą w Milanówku przy ul. Chopina 24.

Zmiana lokalizacji gminnych jednostek organizacyjnych. Od 1 kwietnia br. do nowego budynku komunalnego w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 zostaną przeniesione: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji Ludności Urzędu Gminy, Gminna Spółka Wodna "Babice", Straż Gminna Gminy Stare Babice, Zespół Obsługi Finansowej Oświaty. W budynku tym będzie również mieścić sie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast ośrodek zdrowia uruchomi działalność z dniem 4 maja b.r.
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.

Zdrowych, radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

 

19 marca 2010 r. Nr 233
Kolektory słoneczne. Przypominamy o spotkaniach informacyjnych dotyczących podpisywania 2 umów (umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy na dostawę i montaż). Spotkania odbędą się:
- 24 marca br., godz. 18.00 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym,
- 26 marca br., godz. 18.00 - w Gimnazjum w Koczargach Starych,
- 29 marca br., godz. 18.00 - w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.


Z prac Komisji Rady. W minionym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji:
- Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym omówiono bieżące remonty dróg oraz rozbudowy oświetlenia,
- Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie powstania nowego przedszkola w Bliznem Jasińskiego oraz jego Statutu.
W dniu 23 marca br. w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice:
- godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w celu zapoznanie się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na 2010 rok.
- o godz. 17.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXIX sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 25 marca br. o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy odbędzie XXXIX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie ośmiu uchwał. Z tematami sesji będzie można się zapoznać na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Wyłożenie planów Gminy. Informujemy, że w dniach od 30 marca do dnia 23 kwietnia 2010 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Warszawską, Kosmowską i Krótką'' w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia br. w ,, małej'' sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 o godz. 17.30.
Wywóz odpadów posegregowanych. W marcu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 22 marca,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 23 marca,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 24 marca,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 25 marca,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 26 marca.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7.00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 22 marca b.r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 -17.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnione druki zeznań podatkowych - PIT36, PIT37.

12 marca 2010 r. Nr 232
Kolektory słoneczne. Wójt Gminy zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące podpisywania
2 umów (umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy na dostawę i montaż). Spotkania odbędą się:

 • 24 marca br., godz. 18.00 - w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym,
 • 26 marca br., godz. 18.00 - w Gimnazjum w Koczargach Starych,
 • 29 marca br., godz. 18.00 - w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z zasadami podpisywania umów, wymaganymi dokumentami przy podpisywaniu umowy, skutkami prawnymi w/w umowy.
Zachęcamy właścicieli nieruchomości do przygotowania dokumentów potwierdzających fakt, że są właścicielami nieruchomości zabudowanej - aktualnego wypisu z księgi wieczystej. Podpisywanie umów planowane jest na kwiecień i maj 2010 r.


Z prac Komisji Rady. W dniu 17 marca br. o godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, tematem którego będzie omówienie bieżących remontów dróg oraz rozbudowy oświetlenia.
W dniu 18 marca br. o godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powstania nowego przedszkola w Bliznem Jasińskiego oraz jego Statutu.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na roboty związane z równaniem i profilowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzej Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 22-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 24 marca b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
 • na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wpłynęły dwie oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "DROG - REM" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mory 8 w Warszawie.
 • na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły cztery oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "AQUARIUS & Co" Iwona Górzkowska - Jarząbek ul. Żeromskiego 39a w Piasecznie.

Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniach 15 marca (poniedziałek) i 22 marca b.r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 - 17.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu.

5 marca 2010 r. Nr 231
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom. Przedłużamy do końca marca zbiórkę starych koców, kołder oraz garnków nadających się do użytku. Przydatne będą również miski dla psów, kuwety, żwirek i smycze. Chcielibyśmy przekazać te rzeczy potrzebującym bezdomnym zwierzętom z "Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami" w Warszawie. Zbieramy również karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz naszych gminnych bezdomnych zwierząt. Szczegółowe informacje można uzyskać Referacie Ochrony Środowiska (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06).


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na dostawę kruszywa drogowego łamanego kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm, samochodami samowyładowczymi na teren Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzej Małeckeigo (pok. nr 2, nr tel. 22-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 12 marca b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Aktualności gminne wysyłane e-mailem. Przypominamy o możliwości otrzymywania aktualnych wiadomości gminnych w formie cotygodniowego newslettera wysyłanego drogą elektroniczną. Deklarację wyrażającą chęć otrzymywania wiadomości można wypełnić w Sekretariacie lub Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub zamówić newsletter na stronie www.stare-babice.waw.pl.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.