Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 stycznia Nr 267
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych:.

 1. działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha, położona w Latchorzewie, cena wywoławcza - 620 000 PLN netto
 2. działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha, położona w Lipkowie, cena wywoławcza - 590 000, PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej im St. Zająca, Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


3 kwietnia - wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. Wybory odbędą się 3 kwietnia b.r. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13. 03. 2011 roku (decyduje data wpływu) do Oddziału Biura MIR, adres: Warszawa Wesoła ul. Żółkiewskiego 17, tel. 227335395, tel.fax. 22 773 55 29 lub złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej www.mir.pl oraz www.stare-babice.waw.pl. Nasza gmina ma do obsadzenia 2 mandaty. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.
Kolektory Słoneczne. Gmina Stare Babice 28 grudnia 2010 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalację urządzeń solarnych dla mieszkańców gminy" do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (działanie 4.3). Projekt polegać będzie na zakupie i montażu 498 zestawów instalacji solarnej w 497 budynkach/ lokalach mieszkalnych oraz 1 zestawu w Urzędzie Gminy Stare Babice. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w drugiej połowie 2011 r.W przypadku uzyskania dotacji UE, Gmina Stare Babice przystąpi do realizacji projektu w latach 2012-2013. Wartość planowanego projektu: 7 884 940 zł, w tym wnioskowana dotacja 5 519 458 zł. Mieszkańcy, którzy nie podpisali umów, a są zainteresowani instalacją kolektorów w budynkach mieszkalnych mogą zgłosić się na listę rezerwową. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy, Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój 31, telefon (22) 752- 90-83, e-mail: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl
Nadawanie nazw ulicom. Rada Gminy Uchwałą Nr XLIV/430/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. określiła zasady nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Stare Babice (uchwała stanowi prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 204 poz.6237 ). Jak wynika z uchwały inicjatywa w sprawie nadawania nazw ulicy przysługuje: Wójtowi, komisjom Rady Gminy; klubom radnych; grupie co najmniej 3 radnych; Przewodniczącemu Rady Gminy; radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych; grupie co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów gminy; osobom prawnym, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz kościołom i związkom wyznaniowym mającym siedzibę na terenie gminy Stare Babice.
W związku z powyższym wniosek o nadanie nazwy ulicy, powinien być złożony do Rady Gminy przez: Radę Sołecką i podpisany przez ich członków lub przez 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (osoby zameldowane na terenie gminy Stare Babice).
Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, zakładka - akty normatywne organów gminy, uchwały Rady Gminy -V kadencja 2010 rok.
Formularz NIP-3, to większy podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5, formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.

14 stycznia Nr 266
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanych.

 1. działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha położona w miejscowości Latchorzew, cena wywoławcza - 620 000,00 PLN netto
 2. działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha położona w miejscowości Lipków, cena wywoławcza - 590 000,00 PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.

Wójt Gminy Stare Babice informuje, że w dniu 19.01.2011 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (w starym budynku) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych we wsi Mariew. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.01.2011 r. Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Urzędu w pokoju 32 i 33, lub tel. 22 722 91 39.


Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 17 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 18 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice -19 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -20 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 21 stycznia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Podatki. Urząd Gminy Stare Babice przypomina, że 15. stycznia mija termin zapłaty należności za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz elektrycznych. Informacje o należnościach można uzyskać w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu - pod numerem telefonu (22) 722 90 07 lub osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 20.
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę. Do 31 stycznia 2011 roku Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach organizuje zbiórkę starych koców, kołder, niepotrzebnych garnków, smyczy, kagańców, bud oraz karmy dla zwierząt. Wszystkie zebrane rzeczy chcemy przekazać bezdomnym zwierzętom Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Warszawie.


7 stycznia Nr 265
Babinicz 2010 przyznany. W Święto Trzech Króli w auli Gimnazjum w Koczargach Starych odbyła się uroczysta gala poświęcona wręczeniu najważniejszego gminnego wyróżnienia - "Babinicza 2010". Nagrodzona została Pani Jolanta Stępniak - za szczególne zasługi dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. Pani Jolanta Stępniak przez okres czterech kadencji pełniła funkcję zastępcy wójta przyczyniła się do rozwoju Gminy w wielu obszarach. Kreowała politykę oświatową, inspirowała i aktywizowała działania stowarzyszeń, fundacji oraz wolontariatu, a także tworzenie koncepcji rozwoju Gminy czy kultywowania historii. Spotkanie rozpoczęła Gminna Orkiestra Młodzieży pod dyrekcją Pana Mariusza Dżygi. Po wręczeniu Babinicza uroczystość uświetnił występ Zespołu Kameralistów Camerata Vistula, pod dyrekcją wiolonczelisty prof. Andrzeja Wróbla. Muzycy wykonali klasyczne dzieła Johanna, Edwarda oraz Josepha Straussów.


Powołanie Nowego Zastępcy Wójta. Dnia 3 stycznia 2011 Wójt powołał na swojego zastępcę - Pana Marcina Zająca.
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych.

1. działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha położona w miejscowości Latchorzew, cena wywoławcza - 620 000,00 PLN netto
2. działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha położona w miejscowości Lipków, cena wywoławcza - 590 000,00 PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że w dniu 19.01.2011 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (w starym budynku) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych we wsi Mariew. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.01.2011 r. Dodatkowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Urzędu w pokoju 32 i 33, lub tel. 22 722 91 39.
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 17 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 18 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice -19 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -20 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 21 stycznia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Odśnieżamy chodniki. Przypominamy Mieszkańcom gminy, że ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 - ze zmianami) - art. 5 ust. 1, pkt. 4 - nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Akcja krwiodawstwa. 8 stycznia 2011 roku w godz. 9.00 - 13.00 chętni Krwiodawcy będą mogli oddać krew dla osób chorych. Ambulans będzie podstawiony przy OSP Borzęcin Duży - ul. Warszawska 828. Czekamy na Was wszystkich.

Pomóżmy bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę. Do 31 stycznia 2011 roku Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach organizuje zbiórkę starych koców, kołder, niepotrzebnych garnków, smyczy, kagańców, bud oraz karmy dla zwierząt. Wszystkie zebrane rzeczy chcemy przekazać bezdomnym zwierzętom Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Warszawie.

pobierz Serwis 265

pobierz Serwis 266

pobierz Serwis 267

 

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.